Wskazówki dla klientów dotyczące instalacji i użytkowania kamery

Aktualizacja: Listopad 2021 r.

Niniejsze wskazówki zawierają ważne informacje na temat zobowiązań prawnych dla użytkownika będącego operatorem systemu monitoringu. Niniejsze wytyczne nie mają na celu dokładnego wyjaśnienia obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności, ani nie stanowią porady prawnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących tych kwestii należy zasięgnąć porady prawnej oraz sprawdzić porady opublikowane przez lokalny organ nadzorczy ds. ochrony danych. Można również zapoznać się z wytycznymi przygotowanymi przez Europejską Radę Ochrony Danych w sprawie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem urządzeń wideo.

SYSTEM MONITORINGU ARLO

Niniejsze wytyczne mają pomóc w zrozumieniu sposobu korzystania z systemu monitoringu Arlo zgodnie z przepisami o ochronie danych. W niniejszej instrukcji „użytkownik” oznacza użytkownika (naszego klienta), a „my” oznacza Arlo.

PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Przepisy dotyczące ochrony danych, takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), regulują gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych. Przepisy te mają na celu ochronę praw osób fizycznych do prywatności. Nakładają one na użytkownika obowiązki prawne w zakresie obsługi kamer, w tym dotyczące pozycjonowania, informacji (oznakowania) wymaganych w monitorowanej przestrzeni oraz sposobu, w jaki dane mogą być wykorzystywane i udostępniane. Jeśli użytkownik korzysta z systemu w prywatnym gospodarstwie domowym, przepisy dotyczące ochrony danych mogą go nie dotyczyć, jak opisano poniżej.

INSTALACJA I ROZMIESZCZENIE KAMER

Lokalizacja i rozmieszczenie kamer jest bardzo ważne z punktu widzenia ochrony danych. Wynika to z faktu, że kamery mogą rejestrować obrazy, których użytkownicy nie zamierzają nagrywać. Podczas konfigurowania kamer należy je ustawić z zachowaniem ostrożności i sprawdzić, jakie ustawienia pozwolą uniknąć pewnych pól widzenia. Jako operator systemu to użytkownik ostatecznie kontroluje obszar monitorowany przez kamery i dostęp do niego (a tym samym kontroluje, kto będzie monitorowany i rejestrowany). Odpowiedzialność ta nie może stanowić dla niego obciążenia.

W przypadku instalacji kamer należy pamiętać o kilku prostych zasadach, aby ustawić je prawidłowo:

i. Kamery należy umieszczać wyłącznie w miejscach, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa (np. wejścia, wyjścia lub okna potencjalnie narażone na niebezpieczeństwo).

ii. Należy ograniczyć pole widzenia kamery do obszarów znajdujących się w granicach obiektu, unikając monitorowania obiektów sąsiednich. Mogą pomóc w tym niektóre ustawienia kamer, które umożliwiają powiększanie obszaru lub skupienie się na obszarze w polu widzenia.

iii. Nie należy umieszczać kamer w miejscach, które nie powinny być rejestrowane.

iv. Należy unikać lokalizacji kamer w miejscach wrażliwych ze względu na charakter przestrzeni i wykonywane czynności osobiste, np. w sypialniach, toaletach, strefach spa, w przebieralniach lub innych miejscach wymagających prywatności.

v. Nie należy umieszczać kamer w miejscach, które umożliwiłyby rejestrowanie rekreacyjnych obszarów publicznych, takich jak parki, ławki czy stoliki na zewnątrz kawiarni.

vi. Należy zachować szczególną ostrożność podczas umieszczania kamer w miejscach, w których przebywają dzieci lub osoby dorosłe szczególnej troski, ponieważ są one dodatkowo chronione na mocy przepisów o ochronie prywatności.

vii. Jeśli na danym obszarze znajduje się wielu dzierżawców (np. współdzielona, ogólnodostępna przestrzeń lub budynek), użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwolenia na instalację systemu od innych właścicieli/dzierżawców tego obszaru.

DŹWIĘK

Kamery Arlo mają wbudowany mikrofon, który może rejestrować dźwięk z odległości kilku metrów. Należy uważać, by nie naruszyć obowiązujących przepisów lokalnych dotyczących nagrywania dźwięku. Za pomocą niektórych ustawień kamery można obniżyć poziom wykrywania dźwięku, wyłączyć wykrywanie dźwięku lub wyłączyć mikrofon.

WIDEO-WIZJERY DO DRZWI

Ponadto podczas (ponownej) konfiguracji lub instalacji wideo-wizjera należy zawsze starać się zminimalizować zasięg widzenia obszarów publicznych (np. ulic), obszarów wspólnych (np. dzielonych budynków / holu) oraz nieruchomości należących do innych osób (ogrodów, wejść lub domów) poprzez:

i. Użycie uchwytu kątowego, który jest dołączony do zestawu i znajduje się w pudełku wideo-wizjera, w celu ustawienia kąta widzenia kamery;

ii. Dostosowanie następujących ustawień kamery (za pomocą aplikacji Arlo i Internetu) w taki sposób, aby:
• Wykadrować pole widzenia;
• Dostosować pole widzenia kamery w ustawieniach wideo;
• Dostosować ustawienia wykrywania ruchu kamery, aby uniknąć nagrywania obrazu w przypadku wykrycia ruchu w takich obszarach;
• Utworzyć strefy aktywności w celu skupienia wykrywania ruchu na określonych obszarach nieruchomości (wymagana subskrypcja dla stref aktywności w chmurze).

PRZEPISY DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH

Jeśli kamery Arlo są instalowane i używane wyłącznie w domu, jest mało prawdopodobne, że procedura RODO będzie dotyczyła użytkownika. Wynika to z faktu, iż RODO nie obejmuje danych rejestrowanych i wykorzystywanych wyłącznie w warunkach domowych. Jest to tak zwana „zasada zwolnienia gospodarstw domowych”. W takim przypadku nie istnieje prawny obowiązek przestrzegania przepisów określonych w niniejszej instrukcji, jednak mimo tego należy używać kamer w sposób odpowiedzialny, aby chronić prywatność innych. Należy pamiętać, że zasada zwolnienia gospodarstw domowych jest ograniczona; zasady RODO mogą mieć zastosowanie, jeśli użytkownik:

• Monitoruje pracę pracowników lub personelu w domu,
• Rejestruje obrazy spoza nieruchomości,
• Udostępnia nagrania w serwisach społecznościowych lub innych mediach publicznych.

OSTRZEŻENIA / ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Na obszarze monitorowanym należy umieścić stosowne ostrzeżenia / znaki ostrzegawcze. Ostrzeżenia / znaki ostrzegawcze powinny być widoczne przed wejściem do monitorowanego obszaru. Powinny zawierać podstawowe informacje o istnieniu systemu monitorowania, o tym, że użytkownik jest operatorem systemu, a także o celach, dla których będzie on wykorzystywał zgromadzone dane (np. bezpieczeństwo obiektu). W przypadku korzystania z systemu na zasadzie zwolnienia gospodarstw domowych (opisanego powyżej) zaleca się, aby poinformować domowników i gości o zainstalowanych kamerach. Naklejka na okno, która może służyć jako informacja dla gości, znajduje się w każdym pudełku z kamerą Arlo. Jeśli naklejki nie było w zestawie, możesz skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Poszukaj przykładowego ostrzeżenia / znaku ostrzegawczego, który mógłby pełnić taką funkcję informacyjną.

WYŚWIETLANIE NAGRAŃ Z SYSTEMU MONITORINGU

Kamery Arlo są wyposażone w elementy zdalnego sterowania dostępem, które w zależności od typu kamery umożliwiają rejestrowanie i przechowywanie obrazu i/lub dźwięku na własnych urządzeniach (np. za pośrednictwem naszej aplikacji). Z funkcji tych należy korzystać, gdy zachodzi rzeczywista potrzeba obejrzenia zarejestrowanych nagrań — na przykład w przypadku podejrzenia, że na danym obszarze doszło do zdarzenia związanego z naruszeniem bezpieczeństwa, które trzeba dokładnie zbadać. Funkcji tych nie należy używać na przykład do stałego monitorowania danej osoby lub jej zachowania na danym obszarze.

ZARZĄDZANIE NAGRANIAMI Z SYSTEMU MONITORUJĄCEGO

Należy zwrócić uwagę na sposób korzystania i (w stosownych przypadkach) udostępniania innym osobom nagrań zarejestrowanych kamerami Arlo. Materiał może być udostępniany innym osobom tylko w uzasadnionych i stosownych przypadkach, po upewnieniu się, że nie jest upokarzający i nie wyrządza żadnej szkody osobom w nim zarejestrowanym. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku udostępniania nagrań w dowolnym środowisku publicznym lub półpublicznym, na przykład w Internecie lub w serwisach społecznościowych. Zaleca się niepublikowanie nagrań na tych platformach, chyba że zarejestrowane osoby wyrażą na to zgodę.

DODATKOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW BIZNESOWYCH LUB UŻYTKOWNIKÓW NIEOBJĘTYCH ZASADĄ ZWOLNIENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Jeśli użytkownik jest użytkownikiem biznesowym lub korzysta z systemu nieobjętego zasadą zwolnienia gospodarstw domowych, musi przestrzegać obowiązków prawnych określonych w RODO dotyczących „kontrolera” danych osobowych. W takich przypadkach ważne jest, aby zapoznać się z obowiązkami prawnymi w ramach RODO, ponieważ nieprawidłowa instalacja i użytkowanie systemu mogą stwarzać poważne ryzyko prawne. Pomocne może być zapoznanie się z informacjami przekazanymi przez lokalny organ nadzorczy ds. ochrony danych, dotyczącymi obowiązków użytkownika jako kontrolera.

Oprócz stosowania się do wytycznych przedstawionych w niniejszej instrukcji konieczne może być podjęcie dodatkowych działań, takich jak:

Przygotowanie oceny ryzyka naruszenia prywatności przed instalacją i użyciem systemu w celu wykazania, że decyzja o przyczynie zainstalowania systemu została podjęta świadomie, oraz poinformowania o tym, jak i dlaczego konieczne jest właściwe rejestrowanie i wykorzystanie danych z kamer. Kwestia ta będzie miała szczególne znaczenie, jeśli obszar monitorowany obejmuje osoby dorosłe szczególnej troski lub takie, od których wymagane jest przebywanie na tym obszarze (np. pracownicy). Przygotowanie oświadczenia o prywatności widocznego dla wchodzących na teren monitorowany, zawierającego informacje dotyczące użytkownika systemu, sposobu, w jaki zamierza on korzystać z zarejestrowanych przez system danych oraz jak zamierza je przechowywać i udostępniać, a także jakie są prawa osób wchodzących na teren wynikające z RODO. Oświadczenie to może widnieć w Internecie i/lub być przechowywane w recepcji w celu zapewnienia do niego dostępu. Wymóg ten stanowi uzupełnienie ostrzeżeń / znaków ostrzegawczych, o których mowa powyżej. Jeśli system monitorujący ma wpływ na pracę personelu na danym obszarze, należy bezpośrednio wyjaśnić mu sposób działania systemu. Należy również zwrócić szczególną uwagę na to, aby system działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i procedurami roboczymi.

Należy wdrożyć odpowiednie procedury, na mocy których dostęp do kamer będzie udzielany w razie konieczności osobom monitorującym system, a innym osobom dane będą udostępniane pod ścisłą kontrolą. Przechowywanie nagrań powinno odbywać się w sposób bezpieczny i poufny, przy zastosowaniu przejrzystych zasad przechowywania, które umożliwiają bezpieczne usunięcie materiału po upływie określonego czasu. Należy przestrzegać praw osób fizycznych do dostępu do swoich danych, usuwania ich lub ograniczenia ich wykorzystywania w ramach RODO. Użytkownik musi posiadać informacje o organie nadzorczym ds. ochrony danych, a także jest odpowiedzialny za przekazywanie temu organowi informacji o wszelkich problemach lub skargach, które mogą być zgłaszane w związku z działaniem systemu, w tym o wszelkich naruszeniach ochrony danych. Należy regularnie sprawdzać, czy system monitorujący działa prawidłowo i czy jest używany zgodnie z zasadami określonymi powyżej.