Warunki świadczenia usług firmy Arlo Europe

Terms of Service - Applicable for existing customers from 1st April 2023 and new customers from 1st March 2023.

 

Data ostatniej aktualizacji: Listopad, 2021.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG. ZALECAMY ZASIĘGNIĘCIE PORADY PRAWNEJ W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO ZNACZENIA POSZCZEGÓLNYCH ZAPISÓW.

Użytkownik może określić, kto będzie mógł zobaczyć jego kamery i zawartość. Produkty firmy Arlo (zwane dalej „Produktami”) zostały zaprojektowane w celu umożliwienia użytkownikowi przeglądania treści przechwyconych za pomocą Produktów, w tym filmów i zdjęć wykonanych za pomocą Produktów. Systemy monitoringu wizyjnego Produktów są dostarczane z różnymi planami usług, które mogą oferować: zdalny podgląd zawartości kamer firmy Arlo; automatyczną rejestrację po wykryciu ruchu; powiadomienia o wykryciu ruchu (z łączami do powiązanych filmów); klipy wideo wysyłane do iPhone’a, iPada, telefonu z systemem Android lub tabletu; cyfrowe przesuwanie i powiększanie; przechowywanie obrazu wideo; a także możliwość obsługi wielu kamer. W ustawieniach konta firmy Arlo Europe można wybrać, czy kamery, zdjęcia i filmy mają pozostać prywatne, czy też można zezwolić na szerszy do nich dostęp. Mogą być oferowane plany serwisowe premium, które rozszerzają wyżej wymienione funkcje lub dodają dodatkowe funkcje do systemu firmy Arlo użytkownika.

Jeśli użytkownik instaluje jeden z tych Produktów, ponosi on odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich wymaganych zgód stron trzecich. Ponadto należy upewnić się, że Produkty rejestrują wyłącznie dane w zakresie tytułu prawnego użytkownika. Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że uzyskał wszelkie zgody i zezwolenia od takich stron, które mogą wchodzić w zakres możliwości nagrywania Produktów. Ponadto użytkownik gwarantuje i oświadcza nam, że instalacja i obsługa Produktów została przeprowadzona w sposób zgodny z zasadami sztuki wykonawczej i nie narusza żadnych praw osób trzecich.


Wiek: Aby zarejestrować się w firmie Arlo Europe, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat, a rejestrując się w firmie Arlo potwierdza on, że ma ukończone 18 lat. System Arlo firmy Verisure nie gromadzi świadomie ani nie zabiega o informacje osobiste od osób poniżej 18. roku życia, przy tym firma ARLO EUROPE świadomie nie pozwala takim osobom na rejestrację w firmie Arlo. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie powinny próbować rejestrować się w celu korzystania z produktów firmy Arlo Europe ani przesyłać nam żadnych informacji na swój temat bez zgody rodziców. Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą przekazywać firmie ARLO Europe żadnych danych osobowych bez zgody swoich rodziców. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe od osoby poniżej 18. roku życia bez weryfikacji zgody jej rodziców, usuniemy takie informacje. Jeśli użytkownik uważa, że posiadamy jakiekolwiek informacje od dziecka poniżej 18. roku życia lub na jego temat, należy skontaktować się z nami pod adresem rita.crowley@verisure.com

Wprowadzenie

Witamy w Arlo Europe — firmie założonej jakoVerisure Arlo Europe DAC („my”, „nasz”, „nas” lub „Spółka”). Niniejsze Warunki świadczenia usług dotyczą korzystania przez użytkownika z naszych produktów i usług („Usługi Arlo”), w tym:

a) produktów sprzętowych Arlo, w tym kamer, oświetlenia, dzwonków do drzwi i urządzeń stacji bazowej (zwanych dalej „Systemem Arlo”); i/lub

b) stron internetowych Arlo oraz wszelkich powiązanych subskrypcji, usług związanych z treścią, kont, aplikacji mobilnych, serwisów strumieniowego przesyłania treści wideo, pomocy technicznej i usług dostępnych za pośrednictwem stron internetowych Arlo Europe, a także wszelkich innych usług internetowych związanych z produktem firmy Arlo Europe (zwanych łącznie „stronami internetowymi i aplikacjami Arlo”).

((a) i (b) powyżej są łącznie określane w niniejszym dokumencie mianem „Usług Arlo”)

1. Warunki świadczenia usług

Rejestracja użytkownika w Systemie Arlo za pośrednictwem stron internetowych Arlo Europe oraz korzystanie z Usług Arlo podlega postanowieniom niniejszych Warunków. Arlo Europe może według własnego uznania zmienić niniejsze Warunki. Wszelkie zmiany wprowadzone do postanowień niniejszych Warunków będą aktualizowane na stronie internetowej Arlo Europe. Zachęcamy do okresowego sprawdzania aktualnej wersji niniejszych Warunków na stronach internetowych Arlo Europe.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie, nawet w istniejących stosunkach umownych, poprzez aktualizację tego łącza. Jeśli uznamy zmiany za istotne, podejmiemy uzasadnione starania, aby powiadomić użytkownika o tym fakcie poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Arlo Europe, wysłanie wiadomości e-mail lub powiadomienie użytkownika za pośrednictwem naszych Usług. Jeśli użytkownik kontynuuje korzystanie z Usług lub Produktów po aktualizacji naszych Warunków, wyraźnie potwierdza nam on swoją akceptację zaktualizowanych Warunków.

 

Nieustannie staramy się ulepszać nasze Produkty i Usługi, co powoduje, że niektóre istniejące Produkty i Usługi ulegają zmianom z biegiem czasu. Możemy wprowadzić nowe funkcje, zawiesić lub ograniczyć funkcje istniejących Produktów i Usług lub zaktualizować istniejące Produkty i Usługi.

 

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, użytkownik wyraża zgodę na rozwiązanie lub zawieszenie dowolnych Produktów, Usług lub kont, które według własnego uznania możemy okresowo określić.  W przypadku niezadowolenia ze zmian w niniejszych Warunkach użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usług Arlo zgodnie z postanowieniami Sekcji 13 niniejszych Warunków.

Wszelkie składniki oprogramowania wchodzące w skład Systemu Arlo są objęte na rzecz użytkownika licencją, a nie są sprzedawane.

Usługi Arlo nie mogą być używane w żadnym kraju objętym embargiem rządu USA, a System Arlo nie powinien być sprzedawany w tych krajach”.

SYSTEM ARLO, STRONY INTERNETOWE I USŁUGI SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU OSOBISTEGO, NIEKOMERCYJNEGO.

2. Informacje rejestracyjne

Wymagana jest rejestracja przez użytkownika w Systemie Arlo. Aby się zarejestrować, użytkownik musi podać i utrzymywać precyzyjne informacje, które mogą obejmować: (i) imię i nazwisko (ii) systemowy numer identyfikacyjny (dostarczany z każdą stacją bazową Arlo) oraz (iii) adres e-mail. Użytkownik potwierdza, że ma ukończone 18 lat i zgadza się dostarczać i utrzymywać dokładne i kompletne Informacje o użytkowniku. Arlo Europe może zamknąć konto użytkownika w przypadku podania niedokładnych lub niekompletnych informacji. Użytkownik zaświadcza również, że jest prawnie upoważniony do korzystania z Usług Arlo i uzyskiwania do nich dostępu. Niniejsze Warunki są nieważne tam, gdzie jest to zabronione przez prawo, a prawo dostępu do Usług Arlo zostaje cofnięte w takich jurysdykcjach.

Arlo Europe szanuje prywatność Informacji o użytkowniku i będzie chronić Informacje o użytkowniku zgodnie z Polityką prywatności firmy ARLO Europe znajdującą się pod adresem [                                                                              ]. Zachęcamy do częstego przeglądania Polityki prywatności. Arlo Europe będzie monitorować dane dotyczące użytkowania, takie jak wpisy w dzienniku, diagnostyka, wykorzystanie przepustowości łącza oraz różne inne dane analityczne pochodzące z urządzeń powiązanych z użytkownikiem, ale nie ujawni Informacji o użytkowniku stronom trzecim dla ich niezależnych celów marketingowych lub promocyjnych, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę podczas procesu rejestracji.

Kończąc proces rejestracji, użytkownik wyraża zgodę na Politykę prywatności oraz potwierdza, że rozumie i zgadza się na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie przez Arlo Europe jego danych użytkownika. Użytkownik ma prawo do aktualizacji swoich Informacji o użytkowniku lub zmiany zgody na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie Informacji o użytkowniku w dowolnym momencie. Zmian takich można dokonać po zalogowaniu się na konto Arlo użytkownika. Niektóre funkcje Usług Arlo mogą nie być dostępne, jeśli użytkownik ograniczy gromadzenie, przechowywanie lub wykorzystywanie swoich danych użytkownika.

3. Konto członka, hasło i bezpieczeństwo

Hasło i oznaczenie konta zostaną utworzone podczas procesu rejestracji w Usłudze Arlo. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i konta, a także ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, które występują pod jego hasłem lub kontem. Użytkownik zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:

(a) Niezwłocznie powiadomi nas o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła lub konta użytkownika, lub innym naruszeniu bezpieczeństwa oraz

(b) upewni się, że użytkownik opuszcza swoje konto po zakończeniu każdej sesji.

Arlo Europe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszej Sekcji 3. Możemy odmówić rejestracji lub anulować oznaczenie konta według własnego uznania.

4. Treści stron trzecich

Usługi Arlo umożliwiają użytkownikowi dostęp do treści multimedialnych kontrolowanych przez strony trzecie („Treści stron trzecich”), nad którymi nie sprawujemy kontroli redakcyjnej ani programowej. Użytkownik rozumie, co następuje:

(a) dostawcy treści stron trzecich mogą ograniczyć lub cofnąć dostęp do swoich treści w dowolnym momencie;

(b) w zakresie, w jakim jest to możliwe zgodnie z obowiązującym prawem, nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron trzecich i nie sprawujemy nad nimi kontroli redakcyjnej; oraz

(c) nie mamy kontroli nad dystrybucją Treści stron trzecich.

Użytkownik zgadza się, że firma Arlo Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani innych osób korzystających z Systemu Arlo w związku z Treściami stron trzecich. Użytkownik zgadza się również i oświadcza, że wszelkie Treści stron trzecich, do których uzyskuje dostęp lub które przekazuje za pośrednictwem Usług Arlo, przeznaczone są do użytku osobistego i niekomercyjnego oraz że Usługi Arlo nie będą wykorzystywane do nielegalnego kopiowania, nielegalnego wyświetlania ani innego nielegalnego wykorzystywania Treści stron trzecich. Ogólnie rzecz biorąc, przed wyświetlaniem, wykorzystaniem lub kopiowaniem Treści stron trzecich konieczne jest uzyskanie zezwolenia od odpowiedniego właściciela praw. Nieuprawnione kopiowanie lub rozpowszechnianie utworów chronionych prawem autorskim może stanowić naruszenie praw właścicieli praw autorskich.

Możemy zamknąć konta użytkowników dowolnej usługi lub oprogramowania Arlo Europe, którzy naruszają prawa autorskie, znaki towarowe lub prawa własności intelektualnej innych osób. Ponadto, działania mające na celu pokonanie lub obejście środków bezpieczeństwa zaprojektowanych w celu zapobiegania naruszeniom własności intelektualnej mogą być nielegalne. Arlo Europe może zamknąć konta użytkowników, którzy opracują lub wykorzystają metody pozwalające na pokonanie lub obejście takich zabezpieczeń, a także podjąć wszelkie inne niezbędne lub właściwe działania w celu zapobieżenia naruszeniu praw właścicieli własności intelektualnej.

5. Zmiany w Usłudze Arlo

W zakresie możliwym w świetle obowiązującego prawa, Arlo Europe może, według własnego uznania i bez powiadomienia lub zgody użytkownika, zmieniać, dodawać lub usuwać funkcje i cechy Usług Arlo. W przypadku niezadowolenia z jakichkolwiek istotnych zmian w Usługach Arlo w trakcie trwania subskrypcji, użytkownik może natychmiast zakończyć korzystanie z Usług Arlo. Firma Arlo Europe nie jest zobowiązana do zapewnienia jakichkolwiek lub wszystkich cech i funkcji Systemu Arlo i może, według własnego uznania, zaprzestać dostarczania aktualizacji oprogramowania do niektórych Systemów Arlo. Ponieważ różne Systemy Arlo mogą obsługiwać różne cechy i funkcje, poziom usług świadczonych przez Arlo Europe może nie być taki sam w odniesieniu do każdego Systemu Arlo.

6. Kwalifikowalność do usługi/nadzór rodzicielski

Korzystanie z Usług Arlo wymaga, aby System Arlo miał dostęp do stałego, szerokopasmowego łącza internetowego. Aby korzystać z Usług Arlo, wszystkie Systemy Arlo muszą być zarejestrowane na stronie my.arlo.com lub w zatwierdzonych przez firmę ARLO aplikacjach Arlo, takich jak oficjalne aplikacje ARLO dla systemów iOS i Android.

Usługi arlo przeznaczone są dla użytkowników, którzy ukończyli 18. Rok życia. Ponieważ usługi arlo mogą zapewniać dostęp do materiałów wideo lub obrazów zawierających treści niedwuznaczne, w tym sceny przemocy, seksu lub nadużywania substancji odurzających, nadzór rodzicielski zaleca się w odniesieniu do wszystkich użytkowników poniżej 18. Roku życia.

7. Zachowanie członków

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za wszelkie informacje, dane, tekst, oprogramowanie, zdjęcia, wideo, wiadomości, znaczniki, opinie, komentarze, pytania, inne informacje lub materiały przechwycone przez Produkty lub Usługi Arlo Europe („Treści”), niezależnie od tego, czy zostały one opublikowane publicznie, czy też przekazane prywatnie, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, od której one pochodzą. Oznacza to, że to użytkownik, a nie firma Arlo Europe, ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie treści, które przechwytuje, przesyła, zamieszcza, wysyła pocztą elektroniczną, transmituje lub w inny sposób udostępnia za pośrednictwem Usług Arlo.

Arlo Europe nie sprawuje kontroli nad treściami zamieszczanymi za pośrednictwem Usług Arlo i w związku z tym nie gwarantuje ich dokładności, integralności ani jakości. W żadnym wypadku firma Arlo Europe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, w tym między innymi za,

(a) wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek Treści

(b) jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z Treści zamieszczonych, przesłanych pocztą elektroniczną, przekazanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Usług Arlo, w tym w wyniku przeglądania, kopiowania lub redystrybucji Treści;

(c) utratę lub zniszczenie Treści; lub

(d) nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów federalnych, stanowych i lokalnych w odniesieniu do korzystania z Usług Arlo, w tym między innymi przepisów dotyczących monitorowania za pomocą telewizji przemysłowej w dowolnym celu oraz nagrywania w miejscach publicznych.

Użytkownik rozumie również, że nie gwarantujemy tożsamości innych użytkowników, z którymi użytkownik może wchodzić w interakcje w trakcie korzystania z Usług. Ponadto nie gwarantujemy autentyczności danych, które użytkownicy lub sprzedawcy mogą podawać na swój temat. Nie kontrolujemy i nie mamy obowiązku podejmowania żadnych działań dotyczących sposobu, w jaki użytkownik może interpretować i wykorzystywać Treści lub jakie działania może podjąć w wyniku zetknięcia się z Treściami, a użytkownik niniejszym zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności za pozyskanie lub niepozyskanie Treści za pośrednictwem Usług Arlo.

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług Arlo w celu: zamieszczania, przesyłania lub udostępniania w inny sposób jakichkolwiek Treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierają groźby, są obraźliwe, napastliwe, deliktowe, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, oszczercze lub naruszające prywatność innych osób; szkodzenia nieletnim w jakikolwiek sposób; podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot; fałszowania nagłówków lub innego manipulowania identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia jakichkolwiek Treści przesyłanych za pośrednictwem Usług Arlo; zamieszczania, przesyłania, przekazywania lub udostępniania w inny sposób jakichkolwiek Treści, do których udostępniania użytkownik nie ma prawa na mocy prawa lub w ramach jakichkolwiek stosunków umownych lub powierniczych (takich jak informacje wewnętrzne, informacje zastrzeżone i poufne uzyskane lub ujawnione w ramach stosunku pracy lub na mocy umów o nieujawnianiu informacji); zamieszczania, przesyłania, przekazywania lub udostępniania w inny sposób jakichkolwiek Treści naruszających patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności („Prawa”) jakiejkolwiek strony; zamieszczania, przesyłania, przekazywania lub udostępniania w inny sposób jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „wiadomości śmieciowych”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid finansowych” lub innych form akwizycji, z wyjątkiem obszarów (takich jak zakupy), które są do tego przeznaczone; zakłócania lub przerywania pracy Usług Arlo, serwerów lub sieci podłączonych do Usług Arlo (w tym m.in. ataków typu denial-of-service) lub nieprzestrzegania jakichkolwiek wymogów, procedur, zasad lub regulaminów sieci podłączonych do Usług Arlo; umyślnego lub nieumyślnego naruszania obowiązującego prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego, w tym między innymi przepisów ogłoszonych przez Amerykańską Komisję ds. Papierów Wartościowych i Giełdy, wszelkich zasad jakiejkolwiek krajowej lub innej giełdy papierów wartościowych, w tym m.in. Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Amerykańskiej Giełdy Papierów Wartościowych lub NASDAQ oraz wszelkich przepisów mających moc prawną; oraz „stalkingu” lub innego nękania innych osób.

Arlo Europe nie przegląda prywatnych zdjęć ani filmów wideo bez zgody użytkownika, ale użytkownik zgadza się, że firma Arlo Europe i wyznaczone przez nią osoby mają prawo (ale nie obowiązek), według własnego uznania, do sprawdzania i/lub usuwania Treści, które są lub mają być udostępniane publicznie za pośrednictwem Usług Arlo. Firma Arlo Europe może również odmówić przyjęcia lub usunąć z Usług Arlo Treści, które mogą naruszać Warunki, takie jak zakazy wymienione w niniejszym dokumencie.

Nie ograniczając powyższego, mamy prawo w każdej chwili usunąć wszelkie Treści, które naruszają niniejsze Warunki, są nielegalne lub naszym zdaniem mogą być nielegalne lub nieodpowiednie (w tym, między innymi, usunąć je po otrzymaniu roszczeń lub zarzutów od osób trzecich lub władz dotyczących takich Treści), lub bez podania przyczyny.

Użytkownik będzie odpowiedzialny za potrącanie, wypełnianie i zgłaszanie wszelkich podatków, ceł i innych opłat rządowych związanych z jego działalnością w związku z Usługami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, wyraża zgodę i zgadza się, że możemy uzyskać dostęp, zachować i ujawnić informacje o koncie i/lub Treści użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w przekonaniu, że taki dostęp, zachowanie lub ujawnienie jest w uzasadniony sposób konieczne do

(a) przestrzegania procedur prawnych, w tym m.in. wezwań sądowych i nakazów przeszukania;

(b) egzekwowania niniejszych Warunków;

(c) reagowania na roszczenia, że jakakolwiek Treść narusza prawa osób trzecich;

(d) odpowiadania na prośby użytkownika dotyczące obsługi klienta lub

(e) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego firmy Arlo Europe, jej użytkowników i społeczeństwa.

 

Użytkownik rozumie, że techniczne przetwarzanie i przesyłanie Usług Arlo, w tym Treści użytkownika, może obejmować (a) transmisję przez różne sieci oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymogów technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi Arlo oraz oprogramowanie wchodzące w skład Usług Arlo mogą zawierać elementy zabezpieczające, które umożliwiają ochronę materiałów cyfrowych, a także że korzystanie z tych materiałów podlega zasadom użytkowania określonym przez firmę Arlo Europe i/lub dostawców treści, którzy dostarczają je do Usług Arlo.

Użytkownik nie może podejmować prób obejścia jakichkolwiek zasad użytkowania wbudowanych w Usługi Arlo. Wszelkie nieautoryzowane lub nielegalne powielanie, publikowanie, dalsze rozpowszechnianie lub publiczne wystawianie materiałów udostępnianych w ramach Usług Arlo, w całości lub w części, jest zabronione.

8. Treści przesłane lub udostępnione w celu zamieszczenia w Usługach Arlo

Nie rościmy sobie praw własności do Treści przesyłanych lub udostępnianych przez użytkownika w celu zamieszczenia w Usługach Arlo. Niemniej jednak, w odniesieniu do Treści (w tym wszelkich powiązanych praw własności intelektualnej) przesłanych lub udostępnionych w ramach Usług Arlo, użytkownik udziela firmie Arlo Europe następujących ogólnoświatowych, nieodpłatnych, niewyłącznych, wieczystych, nieodwołalnych, podlegających sublicencjonowaniu i zbywalnych licencji, w zależności od sytuacji: licencji na użytkowanie, dystrybucję, reprodukcję, modyfikację, adaptację, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne odtwarzanie i publiczne prezentowanie takich Treści w ramach Usług Arlo wyłącznie w związku z dostarczaniem Usług Arlo, zgodnie z funkcjonalnością Usług Arlo i niniejszymi Warunkami. Użytkownik przyznaje firmie Arlo Europe prawo do zachowania kopii Treści (wraz ze wszystkimi związanymi z nimi prawami własności intelektualnej) do celów archiwalnych i prawnych. Użytkownik niniejszym udziela również każdemu użytkownikowi Usług Arlo niewyłącznej licencji na dostęp i korzystanie z jego Treści za pośrednictwem Usług Arlo, w zakresie dozwolonym wyłącznie przez funkcjonalność Usług Arlo oraz zgodnie z jego zaleceniami i niniejszymi Warunkami.

W przypadku korzystania z aplikacji innej firmy, może ona poprosić użytkownika o zgodę na dostęp do jego treści i informacji, aby aplikacja taka mogła działać zgodnie z przeznaczeniem. Umowa użytkownika z dostawcą aplikacji będzie kontrolować sposób, w jaki aplikacja może wykorzystywać, przechowywać i przekazywać te treści i informacje, dlatego należy dokładnie zapoznać się z warunkami korzystania z takiej aplikacji i korzystać wyłącznie z aplikacji od zaufanych dostawców.

W przypadku korzystania z aplikacji innej firmy, może ona poprosić użytkownika o zgodę na dostęp do jego treści i informacji, aby umożliwić działanie aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Umowa użytkownika z dostawcą aplikacji będzie kontrolować sposób, w jaki aplikacja może wykorzystywać, przechowywać i przekazywać te treści i informacje, dlatego należy dokładnie zapoznać się z warunkami korzystania z takiej aplikacji i korzystać wyłącznie z aplikacji od zaufanych dostawców.

Dla jasności, powyższe licencje udzielone firmie Arlo Europe nie wpływają na prawo własności ani na prawo do udzielania dodatkowych licencji na materiały zawarte w Treściach użytkownika, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie.

9. Opłaty abonamentowe

Niektóre Usługi Arlo wymagają stałego abonamentu. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty abonamentowej z góry. Okres abonamentowy użytkownika jest określony w jego planie abonamentowym. Opłata abonamentowa obejmuje Usługi Arlo objęte planem abonamentowym użytkownika. Użytkownik może mieć do wyboru różne opcje płatności za abonament i może zmienić wybraną opcję płatności, powiadamiając o tym firmę Arlo Europe zgodnie z planem abonamentowym. Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik będzie musiał reaktywować przerwany abonament, może zostać obciążony opłatą za reaktywację. W przypadku rejestracji w Usługach Arlo w ramach promocyjnej opłaty abonamentowej mogą obowiązywać pewne dodatkowe ograniczenia. Niezależnie od wybranej opcji płatności abonamentowej, opłata abonamentowa nie obejmuje żadnych usług, cech ani funkcjonalności innych niż Usługi Arlo określone w wybranym planie. Firma Arlo Europe może oferować wiele planów abonamentowych o różnych poziomach i usługach.

10. Autoryzacja płatności

Aby zapisać się na opcję abonamentową z płatnościami cyklicznymi, należy wypełnić wymagane dane rejestracyjne online, wybrać metodę płatności, zaznaczyć pole wyboru „Automatycznie odnawiaj mój plan usług” i kliknąć opcję „Kontynuuj”. Po zakończeniu procesu wstępnej płatności użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem automatycznego odnowienia. W przypadku wybrania opcji abonamentowej z płatnościami cyklicznymi (tj. abonamentów miesięcznych i rocznych) użytkownik wyraża zgodę na automatyczne obciążenie przez Arlo Europe opłatą abonamentową jego karty kredytowej lub płatniczej podanej i powiązanej z kontem użytkownika na początku każdego okresu z wybraną przez użytkownika częstotliwością do czasu anulowania opcji abonamentowej poprzez cofnięcie zaznaczenia opcji automatycznego odnawiania w ustawieniach konta Arlo na stronie my.arlo.com lub anulowania Usług Arlo. Użytkownik musi zrezygnować z usługi przed obciążeniem karty kredytowej lub obciążeniowej opłatą abonamentową. W przypadku rejestracji w promocyjnej cenie, wszelkie odnowienia po okresie promocyjnym będą obciążone opłatą w wysokości obowiązującej w tym czasie. Dostęp do Usług Arlo zostanie ustanowiony dopiero po sprawdzeniu przez firmę ARLO lub jej przedstawiciela, że dane karty kredytowej są ważne, dokładne i że konto karty kredytowej ma dobrą opinię. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z przypomnieniem o automatycznym odnowieniu na 30 i 7 dni przed każdym stosownym odnowieniem. Na dzień przed datą odnowienia użytkownik otrzyma również wiadomość e-mail z przypomnieniem, że jego opcja abonamentowa zostanie odnowiona na dodatkowy okres.

W zakresie, w jakim jest to możliwe w świetle obowiązującego prawa, firma Arlo Europe może zmienić opłaty za Usługi Arlo lub pobierać dodatkowe opłaty za cechy i funkcje, które nie są częścią Usług Arlo. Tego rodzaju zmiany opłat i opłaty dodatkowe generalnie nie będą wchodzić w życie do czasu nadejścia daty odnowienia abonamentu użytkownika. W przypadku niezadowolenia ze zmian opłat lub opłat dodatkowych użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług Arlo z powodu wprowadzenia takich zmian lub opłat dodatkowych i uzyskać prawo do proporcjonalnego zwrotu wszelkich wniesionych, lecz niewykorzystanych opłat za korzystanie z Usług Arlo. Firma Arlo Europe powiadomi użytkownika pocztą elektroniczną na adres e-mail zarejestrowany dla jego konta z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach opłat lub nowych opłatach.

Firma Arlo Europe może zawiesić lub zakończyć świadczenie usług Arlo bez uprzedzenia w przypadku odrzucenia jakichkolwiek obciążeń karty kredytowej lub w przypadku, gdy wystawca karty (lub jego agent albo podmiot stowarzyszony) zażąda zwrotu płatności dokonanych wcześniej na rzecz Arlo Europe za Usługi Arlo. Użytkownik wyraża zgodę na naliczanie przez firmę Arlo Europe odsetek od wszelkich należności, które pozostają niezapłacone przez okres 30 dni lub dłuższy. Odsetki miesięczne będą równe 1,5% kwoty zaległej lub najwyższej stopie dozwolonej przez prawo, w zależności od tego, która z nich jest niższa, do momentu spłaty kwoty zaległej i odsetek. Prawa te stanowią dodatek do wszelkich innych praw i środków prawnych dostępnych dla Arlo Europe i nie zastępują ich. Firma Arlo Europe może przekazać konto użytkownika stronie trzeciej w celu ściągnięcia należności w przypadku bieżącego zalegania z płatnościami.

11. Opłaty za usługi internetowe i telefonię komórkową

Usługi Arlo wymagają korzystania z szerokopasmowego połączenia z Internetem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty za połączenie internetowe lub plan transmisji danych powstałe w wyniku korzystania z Usług Arlo lub uzyskiwania do nich dostępu oraz przyjmuje do wiadomości i zgadza się na ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie spory z dostawcami usług internetowych lub telefonii komórkowej dotyczące tych usług. W szczególności strumieniowe przesyłanie i oglądanie nagranych filmów oraz korzystanie z aplikacji może wiązać się z dodatkowymi i znacznymi opłatami na urządzeniach korzystających z planu taryfowego na transmisję danych. Firma Arlo Europe nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, funkcjonalność ani koszt szerokopasmowego łącza internetowego lub innego planu transmisji danych, ani też nie składa żadnych zapewnień w tym zakresie.

12. Korzystanie z Usług Arlo

Dostęp do Usług Arlo i korzystanie z nich jest możliwe wyłącznie za pomocą Systemu Arlo, który jest uprawniony do komunikowania się ze stronami internetowymi firmy Arlo Europe. Użytkownik zobowiązuje się nie ingerować w swój System Arlo ani nie modyfikować go w inny sposób. Usługi Arlo są udostępniane do osobistego, niekomercyjnego użytku i nie mogą być odsprzedawane, w całości ani w części. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, użytkownik nie może przekazywać Usług Arlo ani prawa do ich otrzymywania. Korzystając z Usług Arlo, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich aktualizacji i uaktualnień oprogramowania przesyłanych przez firmę Arlo Europe do jego Systemu Arlo. Wyłączenie funkcji automatycznego uaktualniania Systemu Arlo może mieć negatywny wpływ na niektóre jego funkcje. Nawet w przypadku wyłączenia funkcji automatycznej aktualizacji Systemu Arlo, firma Arlo Europe lub Arlo Inc. mogą nadal wprowadzać krytyczne aktualizacje Systemu Arlo, aktualizacje aplikacji Arlo działających na urządzeniach iPhone, iPad, telefonach lub tabletach z systemem Android oraz aktualizacje usług zaplecza Arlo. Jeżeli System Arlo użytkownika uzyskuje dostęp do stron internetowych firmy Arlo Europe (niezależnie od statusu płatności lub abonamentu), użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jest użytkownikiem Usług Arlo i że obowiązują go postanowienia niniejszych Warunków.

13. Zakończenie usługi

Użytkownik może zażądać zamknięcia swojego konta i prawa do korzystania z Usług Arlo w dowolnym momencie, bez ograniczeń. Usługi Arlo zostaną zakończone w ciągu około 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez użytkownika. Wszelkie niewykorzystane opłaty za Usługi Arlo, w tym opłaty abonamentowe, mogą nie podlegać zwrotowi w ramach tego sposobu rozwiązania umowy. Po zamknięciu konta pewne informacje mogą nie zostać natychmiast usunięte z systemów firmy Arlo Europe lub jej przedstawicieli, w tym m.in. wpisy dziennika, diagnostyka, analizy pochodzące z urządzeń powiązanych z użytkownikiem, szczegóły transakcji na koncie lub informacje będące przedmiotem nakazu przeszukania, wezwania sądowego lub innego postępowania prawnego.

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków, firma Arlo Europe zachowuje bezwzględne prawo do natychmiastowego zamknięcia konta użytkownika w przypadku odmowy uiszczenia opłat abonamentowych z jakiegokolwiek powodu, naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, niewłaściwego korzystania z Usług Arlo i/lub dokonywania zmian w Systemie Arlo lub korzystania z Usług Arlo bądź oprogramowania w sposób naruszający prawa własności intelektualnej firmy Arlo Europe lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

Ponadto możemy zlikwidować konto użytkownika i niniejsze Warunki z dowolnego innego powodu, jeśli wystąpią następujące okoliczności:

Firma Arlo Europe powiadomi użytkownika o takim rozwiązaniu z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Po takim rozwiązaniu konta użytkownik nadal będzie zobowiązany do uiszczenia wszystkich zaległych opłat związanych z korzystaniem z Usług Arlo przed rozwiązaniem umowy, a firma Arlo Europe zwróci mu proporcjonalnie wszelkie opłacone, ale niewykorzystane opłaty za Usługi Arlo, które pozostaną niewykorzystane z powodu rozwiązania umowy przez firmę Arlo Europe w ten sposób. Zakończenie korzystania z Usług Arlo może spowodować przepadek i zniszczenie wszystkich informacji związanych z członkostwem użytkownika, w tym Treści.

Wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać rozwiązanie umowy, pozostaną w mocy po rozwiązaniu umowy, w tym m.in. postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności.

14. Zawiadomienia

Firma Arlo Europe może przekazywać użytkownikowi powiadomienia, w tym dotyczące zmian w niniejszych Warunkach, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, wiadomości tekstowych, ogłoszeń lub aktualizacji na Stronach internetowych firmy Arlo Europe lub innych rozsądnych środków znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości.

15. Tytuł prawny do oprogramowania i własności intelektualnej

Do korzystania lub uzyskania pełnego dostępu do niektórych funkcji Usług Arlo może być konieczne użycie określonych programów komputerowych w Systemie Arlo. Użytkownik jest zobowiązany do zaakceptowania i używania oprogramowania dołączonego do Systemu Arlo w momencie zakupu oraz innych programów, które mogą być okresowo dostarczane do Systemu Arlo przez firmę Arlo Europe. Arlo Europe i/lub jej oddziały, podmioty stowarzyszone i licencjodawcy zachowują tytuł lub prawo do użytkowania oraz własność całego oprogramowania Systemu Arlo oraz pewne prawa własności intelektualnej do Systemu Arlo. Arlo Europe i/lub jej podmioty stowarzyszone zachowują również własność lub prawo do korzystania z wszelkich praw autorskich i znaków towarowych dotyczących Produktów i Usług ARLO. W przypadku oprogramowania stron trzecich dostarczonego przez firmę Arlo Europe i/lub jej podmioty stowarzyszone i oddziały do Systemu Arlo, odpowiednie strony trzecie zachowują tytuł i własność swojego oprogramowania, praw autorskich i znaków towarowych.

Wszelkie próby dezasemblacji, dekompilacji, tworzenia dzieł pochodnych, odtwarzania kodu źródłowego, modyfikacji, udzielania sublicencji, dystrybucji lub wykorzystania w innych celach Systemu Arlo lub oprogramowania Systemu Arlo są surowo zabronione, chyba że zakaz taki nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo. W przypadku zainstalowania oprogramowania firmy Arlo Europe na komputerze domowym, własność i inne warunki korzystania z niego reguluje odpowiednia umowa licencyjna użytkownika końcowego, na którą należy wyrazić zgodę przed instalacją.

16. Zawiadomienie i procedura zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub własności intelektualnej

Firma Arlo Europe szanuje własność intelektualną innych osób i wymaga tego samego od naszych użytkowników. Arlo Europe może, w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania, wyłączyć i/lub zamknąć konta użytkowników, którzy mogą być recydywistami naruszającymi własność intelektualną. Jeśli użytkownik uważa, że jego praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich lub w inny sposób naruszono jego prawa własności intelektualnej, prosimy o przekazanie firmie Arlo Europe następujących informacji:

elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;

opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innego dobra własności intelektualnej, które według użytkownika zostało naruszone;

opis lokalizacji materiału, który według użytkownika narusza prawa autorskie na stronie internetowej;

adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika;

oświadczenie użytkownika, że ma on w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo;

oświadczenie użytkownika, złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jest on właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

Prosimy o przesłanie tej informacji do:

Legal Department, Verisure Arlo Europe DAC, Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Irelandia.

17. Oprogramowanie Open Source

Niektóre elementy oprogramowania Systemu Arlo podlegają Powszechnej Licencji Publicznej GNU („GPL”) lub innym tak zwanym licencjom open source („Oprogramowanie Open Source”). Oprogramowanie Open Source może nie podlegać ograniczeniom zawartym w Sekcji 15 niniejszych Warunków. Użytkownik może swobodnie używać, modyfikować i rozpowszechniać oprogramowanie Open Source, które podlega licencji GPL, pod warunkiem, że przestrzega warunków licencji GPL (dostępnej pod adresem www.gnu.org/copyleft/gpl.html). Dla wyjaśnienia, niniejsze Warunki nie ograniczają praw użytkownika wynikających z warunków licencji Oprogramowania Open Source ani nie przyznają mu praw, które są nadrzędne w stosunku do tych warunków.

18. Łącza

Użytkownik może zamieścić łącze do swojej osobistej strony Arlo. Każde łącze do Usługi Arlo musi prowadzić do jej strony głównej lub strony najwyższego poziomu.

Usługi Arlo mogą zawierać łącza do innych stron internetowych lub zasobów na całym świecie, a także mogą je udostępniać osoby trzecie. Ponieważ firma Arlo Europe nie ma kontroli nad takimi stronami i zasobami, użytkownik zgadza się, że firma Arlo Europe nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych stron lub zasobów, nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne na takich stronach lub zasobach. Ponadto użytkownik zgadza się, że firma Arlo Europe nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub pozostające w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takiej strony lub zasobu.

19. Specjalne zalecenia dotyczące międzynarodowego stosowania

Uznając globalny charakter Internetu, użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich lokalnych zasad dotyczących zachowania w sieci i akceptowalnych Treści. W szczególności, użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju, w którym mieszka. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie przebywa w kraju objętym embargiem nałożonym przez rząd Stanów Zjednoczonych lub uznanym przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj „wspierający terroryzm” oraz że nie znajduje się na żadnej liście stron objętych zakazem lub ograniczeniami nałożonymi przez rząd Stanów Zjednoczonych.

20. Zakaz odsprzedaży usług Arlo

Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, handlować, odsprzedawać ani wykorzystywać w celach komercyjnych żadnej części Usług Arlo (w tym identyfikatora Arlo), korzystania z Usług Arlo ani dostępu do Usług Arlo.

21. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić firmę arlo europe oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, szkodami, zobowiązaniami, stratami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami prawników), w tym między innymi przed roszczeniami dotyczącymi zaniedbań, naruszenia prywatności, naruszenia praw autorskich i/lub znaków towarowych wobec firmy arlo europe oraz jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych lub usług arlo, odnoszących się do lub wynikających z naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków, niewłaściwego użytkowania produktów i/lub usług firmy arlo europe lub nieautoryzowanej modyfikacji lub zmiany produktów lub oprogramowania firmy arlo europe.

22. Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

W zakresie, w jakim jest to możliwe w świetle obowiązującego prawa, użytkownik rozumie i zgadza się, że produkty i usługi firmy arlo europe dostarczane są „takie, jakie są” i „w miarę dostępności”. Firma arlo europe nie gwarantuje, że usługi arlo spełnią wymagania użytkownika lub że korzystanie z usług arlo będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów, jak również firma arlo europe nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności lub wiarygodności informacji uzyskanych za pośrednictwem usług arlo (w tym treści stron trzecich), że wszelkie wady usług arlo zostaną naprawione lub że produkty firmy arlo europe lub usługi arlo będą kompatybilne z innym określonym sprzętem lub usługą. Ponadto, firma arlo europe nie gwarantuje, że usługi arlo lub serwery arlo, które dostarczają dane i treści użytkownikowi, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników. Firma arlo europe nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez wirusy, które mogą zainfekować produkty arlo, oprogramowanie komputerowe lub inny sprzęt użytkownika.

Sprzęt i usługi firmy arlo euopre nie powodują i nie mogą wyeliminować występowania pewnych zdarzeń, w tym między innymi pożarów, powodzi, włamań, napadów i problemów medycznych. Firma arlo europe nie udziela żadnych gwarancji, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, że sprzęt i usługi świadczone przez firmę arlo europe wykryją takie zdarzenia lub ich konsekwencje, lub zapobiegną im. Firma arlo europe nie ponosi żadnego ryzyka, że użytkownik lub jego mienie, lub osoby i mienie innych osób, mogą być narażone na obrażenia lub straty w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia. Alokacja takiego ryzyka pozostaje po stronie użytkownika, a nie firmy arlo europe.

Firma arlo europe i jej dostawcy zrzekają się wszelkich gwarancji, zarówno wyraźnych, dorozumianych, jak i ustawowych, dotyczących usług arlo, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji tytułu, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw osób trzecich. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, ostatnie zdanie niniejszej sekcji może nie mieć zastosowania do użytkownika. Firma arlo europe niniejszym wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie roszczenia z tytułu awarii usług, które wynikają z normalnego zużycia produktu, niewłaściwego użytkowania produktu, nadużywania, modyfikacji produktu, niewłaściwego wyboru produktu lub nieprzestrzegania przez użytkownika wszelkich obowiązujących przepisów federalnych, stanowych lub lokalnych. Poza przypadkami dozwolonymi przez prawo, firma arlo europe nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza innych praw przysługujących użytkownikowi, w tym tych, które mogą wynikać z niezgodności z umową sprzedaży. Aby w pełni zrozumieć swoje prawa, należy zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju. W przypadku naszych australijskich klientów: należy pamiętać, że niniejsza gwarancja stanowi dodatek do wszelkich praw ustawowych w australii w odniesieniu do towarów, które zgodnie z australijskim prawem konsumenckim nie mogą zostać wyłączone.

23. Brak beneficjentów zewnętrznych

Użytkownik zgadza się, że z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, nie będzie żadnych zewnętrznych beneficjentów niniejszych Warunków.

24. Zwolnienie z odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik rozumie, że korzysta z Produktów i Usług Arlo na własne ryzyko i zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić firmę Arlo Europe przed wszelkimi szkodami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (w tym m.in. kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z, związanymi lub poniesionymi przez firmę Arlo Europe w związku z lub w wyniku jakichkolwiek roszczeń lub postępowań wniesionych przeciwko firmie Arlo Europe w wyniku zakupu przez użytkownika Produktów lub Usług firmy Arlo Europe.

W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność firmy arlo europe za jakiekolwiek szkody w jakimkolwiek postępowaniu opartym lub wynikającym z wyrażenia zgody przez użytkownika na niniejsze warunki świadczenia usług nie przekroczy całkowitej kwoty zapłaconej przez użytkownika firmie arlo europe na mocy niniejszych warunków świadczenia usług za okres dwunastu miesięcy przed datą postępowania. W zakresie dozwolonym przez prawo firma arlo europe nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek treści zarejestrowanych przez użytkownika.

 

Powyższe ograniczenie ma charakter kumulatywny i nie będzie zwiększane przez wystąpienie więcej niż jednego zdarzenia lub roszczenia.

25. Informacje ogólne

Całość umowy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Arlo Europe i regulują korzystanie z Produktów Arlo oraz Usług Arlo, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Arlo Europe. Użytkownik może również podlegać dodatkowym warunkom, które mogą mieć zastosowanie w przypadku korzystania lub zakupu określonych innych Usług Arlo, usług podmiotów stowarzyszonych, treści stron trzecich lub oprogramowania stron trzecich.

Wybór prawa i forum. W zakresie, w jakim jest to możliwe w świetle lokalnego prawa, niniejsze Warunki oraz stosunki pomiędzy użytkownikiem a firmą Arlo Europe podlegają prawu Irelandii.

W zakresie możliwym w świetle lokalnego prawa, wszelkie spory wynikające z przedmiotu niniejszej Umowy lub odnoszące się do niej będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu w Dublinie, w Irelandii, przy użyciu języka angielskiego, zgodnie z uproszczonymi zasadami i procedurami arbitrażu sądowego (ang. Streamlined Arbitration Rules and Procedures of Judicial Arbitration).

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE PRZYSTĘPUJĄC DO NINIEJSZEJ UMOWY, ZARÓWNO UŻYTKOWNIK, JAK I FIRMA ARLO EUROPE ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO PROCESU SĄDOWEGO Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH, POSIEDZENIA SĄDU LUB UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM.

Niezależnie od powyższego, każda ze stron będzie miała prawo do wszczęcia postępowania w sądzie właściwej jurysdykcji w celu uzyskania nakazu lub innego sprawiedliwego zadośćuczynienia do czasu podjęcia ostatecznej decyzji przez arbitra. Dla wszystkich celów niniejszej Umowy, strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów w Irelandii. .

Zrzeczenie się praw i rozdzielność postanowień. Niewykonanie przez firmę ARLO Europe jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, strony zgadzają się, że sąd powinien dążyć do nadania mocy prawnej intencjom stron odzwierciedlonym w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostają w pełnej mocy.

Brak prawa do dziedziczenia uprawnień i niezbywalność. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego konto Arlo jest niezbywalne, a wszelkie prawa do identyfikatora Arlo lub zawartości konta wygasają z chwilą śmierci użytkownika. Po otrzymaniu kopii aktu zgonu, konto użytkownika może zostać zlikwidowane, a wszystkie zawarte w nim treści trwale usunięte.

 

Tytuły sekcji w niniejszych Warunkach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają skutków prawnych ani umownych.

26. Kontakt

W przypadku wystąpienia problemów związanych z niniejszymi warunkami można skontaktować się z następującą jednostką firmy Arlo Europe. .

Legal Department

Verisure Arlo Europe DAC

Building 4100

Cork Airport Business Park

Cork

Irelandia.