Warunki świadczenia usług firmy Arlo Europe

Data ostatniej aktualizacji: Marsz, 2023.

Strona jest publikowana przez Verisure Arlo Europe DAC, spółkę irlandzką z siedzibą pod adresem Building 4100 Cork Airport Business Park, Cork, Irlandia, T12 AP97, zarejestrowaną pod numerem 658538. Wewnątrzwspólnotowy numer VAT spółki: IE03655231EH („Arlo Europe”, „Arlo”, „my”, „nasz”, „nam”, „nas”).

Dane kontaktowe Arlo Europe: https://www.arlo.com/en_eu/support/contact-support.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem korzystania z Usług Arlo (zwanym dalej „Regulaminem Arlo Europe” lub „Regulaminem”) przed jego zaakceptowaniem. Niniejszy dokument jest prawnie wiążącą umową. Zgoda wyrażona drogą elektroniczną oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Należy pamiętać, że kolumna po prawej stronie zawiera postanowienia Regulaminu sformułowane prostym i zrozumiałym językiem i nie jest prawnie wiążąca.

W PRZYPADKU ABONAMENTU USŁUG ARLO WYRAŻASZ RÓWNIEŻ ZGODĘ, ZGODNIE Z OPISEM W PUNKCIE 10, ŻE ABONAMENT MOŻE ZOSTAĆ AUTOMATYCZNIE ODNOWIONY NA TAKI SAM OKRES I ZA TAKĄ SAMĄ CENĘ DO MOMENTU ANULOWANIA GO ZGODNIE Z PUNKTEM 14. 

Wiek: Aby korzystać z Usług Arlo Europe, musisz mieć ukończone 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, są proszone o niepodejmowanie prób rejestracji w celu korzystania z Usług Arlo Europe ani o nieprzesyłanie nam żadnych informacji o sobie. 

Wstęp

Witamy w Arlo Europe. Spółka Arlo Europe jest obsługiwana przez Verisure Arlo Europe DAC. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich naszych produktów lub usług, z których korzystasz, włącznie z poniższymi:

a) produkty sprzętowe Arlo Europe, w tym m.in. kamery, reflektory (typu floodlight), dzwonki do drzwi z kamerą, urządzenia stacji bazowej oraz system bezpieczeństwa z czujnikami (zwany w niniejszym Regulaminie „Systemem Arlo Europe”); lub 

b) strony internetowe Arlo Europe oraz wszelkie powiązane abonamenty, usługi związane z treścią, konta, aplikacje mobilne, strony z transmisjami strumieniowymi, pomoc techniczna i usługi dostępne za pośrednictwem stron internetowych Arlo, a także wszelkie inne usługi internetowe związane z produktem Arlo (łącznie określane jako „Strony i Aplikacje Arlo Europe”).

c) (a) i b) powyżej są łącznie określane w niniejszym Regulaminie jako „Usługi Arlo Europe”)

Szczegółowe specyfikacje dotyczące Usług Arlo Europe są dostępne tutaj.

1. Regulamin

Twoja rejestracja w Systemie Arlo Europe za pośrednictwem Stron i Aplikacji Arlo Europe, jak również korzystanie z Usług Arlo Europe podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu.

Wszelkie komponenty oprogramowania zawarte w Usługach Arlo Europe nie są sprzedawane, lecz są ci udostępniane na podstawie licencji. Prosimy o zapoznanie się z pełną listą krajów, w których dostępne są Usługi Arlo Europe, tutaj. Z Usług Arlo Europe nie można korzystać w krajach objętych sankcjami i restrykcjami. Prosimy o zapoznanie się z pełną listą krajów objętych restrykcjami tutaj.

Zobowiązujesz się, że będziesz korzystać z Systemu Arlo Europe, Strony, Aplikacji i Usług wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego oraz że nie działasz w celu związanym z handlem, prowadzeniem działalności, wykonywaniem rzemiosła lub zawodu.

2.Informacje o rejestracji

Wymagana jest rejestracja Systemu Arlo Europe.

Aby się zarejestrować, musisz podać i zachować dokładne i pełne informacje, tj.: (i) imię i nazwisko (ii) numer seryjny systemu (iii) numer telefonu oraz (iv) adres e-mail i adres zamieszkania. Arlo Europe może zamknąć twoje konto, jeżeli podasz Arlo Europe niedokładne lub niepełne informacje o użytkowniku, chyba że poprawisz błąd w ciągu jednego (1) tygodnia od otrzymania zawiadomienia od Arlo Europe wzywającego cię do poprawy błędu.

Arlo Europe może zbierać, przetwarzać i przechowywać twoje nagrania wideo i inne informacje. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką ochrony danych dostępną tutaj w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i zatrzymujemy informacje o tobie i twoim koncie Arlo. Zachęcamy do częstego przeglądania Polityki ochrony danych. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji swoich danych użytkownika. Możesz również zarządzać ustawieniami prywatności związanymi ze zbieraniem, przechowywaniem i wykorzystywaniem informacji o użytkowniku oraz innych rodzajów informacji przejmowanych przez Usługi Arlo Europe. Wszelkie takie zmiany możesz wprowadzać po zalogowaniu się na swoje konto Arlo. Niektóre funkcje Usług Arlo Europe mogą nie być dostępne, jeżeli ograniczysz zbieranie, przechowywanie lub wykorzystywanie niektórych rodzajów informacji.

3. Konto członka, hasło i bezpieczeństwo

Ponosisz pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji wymaganych do uzyskania dostępu do konta lub dokonania modyfikacji konta (np. haseł, kodów PIN, kodów weryfikacyjnych), jak również za wszystkie czynności dokonywane w ramach hasła lub konta. Wyrażasz zgodę na odpowiednią ochronę swojego konta, np. przez wylogowanie się z konta po zakończeniu każdej sesji, wprowadzenie uwierzytelniania dwu- lub wieloczynnikowego oraz nieudostępnianie swojego hasła ani kodu uwierzytelniania. Ponadto zobowiązujesz się do natychmiastowego zawiadomienia nas o nieuprawnionym użyciu twojego hasła lub konta.

Jeżeli Arlo Europe podejrzewa oszustwo, możemy zawiesić dostęp do twojego konta i Usług zgodnie z naszymi zasadami bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego punktu 3. Po zawieszeniu konta poinformujemy cię o tym i damy ci odpowiedni czas na usunięcie naruszeń. Likwidacja konta Arlo Europe może nastąpić w sytuacji: naruszenia przez ciebie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, obowiązujących postanowień umownych, naszych wytycznych lub naszej polityki, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Niezależnie od takiego ograniczenia dostępu do konta lub zamknięcia go będziesz nadal mieć dostęp do treści i usług zakupionych przez siebie do tego momentu.

4. Treści zewnętrzne

Usługi Arlo Europe mogą umożliwać ci dostęp do stron, korzystanie ze stron lub bezpośrednią integrację ze stronami internetowymi, aplikacjami, produktami, treściami lub innymi mediami kontrolowanymi przez osoby trzecie (dalej: „Treści zewnętrzne”), nad którymi nie posiadamy żadnej kontroli redakcyjnej ani programistycznej. Potwierdzasz, że poniższe informacje są dla ciebie zrozumiałe:

a)  Dostawcy Treści zewnętrznych mogą w każdej chwili ograniczyć lub cofnąć dostęp do swoich treści;

b)  Nie obsługujemy, nie kontrolujemy ani nie wspieramy żadnych Treści zewnętrznych, nie jesteśmy odpowiedzialni za nie ani nie mamy nad nimi kontroli redakcyjnej. Ponadto nie gwarantujemy bezpieczeństwa, dokładności ani skuteczności Treści zewnętrznych i nie ponosimy odpowiedzialności za Treści zewnętrzne, w tym za materiały, które mogą wprowadzać w błąd, być niekompletne, błędne, obraźliwe, nieobyczajne lub w inny sposób niestosowne; oraz

c)              Nie posiadamy kontroli nad dystrybucją Treści zewnętrznych.

Zgadzasz się również i oświadczasz, że Treści zewnętrzne, do których dostęp uzyskujesz lub które są przekazywane za pomocą Usług Arlo Europe, są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego oraz że Usługi Arlo Europe nie będą wykorzystywane do niezgodnego z prawem kopiowania, publikowania ani do innego niezgodnego z prawem wykorzystywania Treści zewnętrznych. Nieuprawnione kopiowanie lub rozpowszechnianie utworów chronionych prawem autorskim może stanowić naruszenie praw właścicieli praw autorskich. Zgadzasz się przyjąć na siebie wszelkie ryzyko związane z interakcją z Treściami lub korzystaniem z Treści zewnętrznych.

Możemy zablokować twoje konto w dowolnej Usłudze lub oprogramowaniu Arlo Europe, jeżeli naruszysz prawa autorskie, znaki towarowe lub prawa własności intelektualnej innych osób. Jeżeli uważasz, że nie naruszasz praw własności intelektualnej innych osób, możesz zwrócić się do Arlo Europe z wnioskiem o przywrócenie konta.

Ponadto działania mające na celu złamanie lub obejście zabezpieczeń zaprojektowanych w celu zapobiegania naruszeniom własności intelektualnej mogą być niezgodne z prawem w świetle prawa niemieckiego lub podobnych przepisów prawa kraju trzeciego. Możemy zamknąć konta Arlo Europe użytkowników, którzy opracują lub zastosują metody złamania lub obejścia takich zabezpieczeń, po poinformowaniu takich użytkowników o naruszeniu, a także możemy podjąć wszelkie inne niezbędne lub adekwatne działania, aby zapobiec naruszeniu praw właścicieli praw własności intelektualnej.

5. Zmiany

5.1 Zmiany Regulaminu

Arlo Europe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Będziesz podlegać Regulaminowi obowiązującemu w momencie korzystania z Usług Arlo Europe, chyba że Arlo Europe zostanie zobowiązana do wprowadzenia zmian w Regulaminie przez prawo lub władze państwowe (w takim przypadku Arlo Europe może zastosować zmieniony Regulamin do istniejącego stosunku umownego z tobą). Poinformujemy cię o wprowadzeniu zmian w odpowiedniej formie i w odpowiednim czasie oraz przypomnimy ci o twoich prawach. Możesz odrzucić zmiany – zachowasz możliwość anulowania abonamentu Usług Arlo Europe w dowolnym momencie, zgodnie z punktem 14.

5.2 Zmiany w specyfikacji Usług Arlo 

Arlo Europe zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji i uzupełnień funkcji Usług Arlo Europe w oparciu o zmieniające się wymagania rynku, innowacje technologiczne, rozwój alternatywnych i bardziej wydajnych platform oprogramowania lub ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa produktu i chmury. W związku z tym Usługi Arlo Europe mogą podlegać ciągłym rozszerzeniom i modyfikacjom, przy czym Arlo Europe może zaprzestać utrzymywania i wspierania starszych wersji Usług. Zawiadomimy cię w odpowiedniej formie i w odpowiednim czasie o usłudze lub funkcji zmieniającej status ze wspieranej na niewspieraną. Ponieważ różne Systemy Arlo Europe mogą obsługiwać różne funkcje, poziom świadczonych przez nas Usług może nie być taki sam dla każdego Systemu Arlo Europe. Możesz odrzucić zmiany – zachowasz możliwość anulowania abonamentu Usług Arlo Europe w dowolnym momencie, zgodnie z punktem 14.

6. Warunki korzystania z Usług

Korzystanie z Usług Arlo Europe wymaga, aby twój System Arlo Europe miał dostęp do zawsze aktywnego szerokopasmowego łącza internetowego, zgodnie z punktem 12. Aby możliwe było korzystanie z Usług Arlo Europe, wszystkie Systemy Arlo Europe muszą być zarejestrowane na stronie my.arlo.com lub w aplikacjach Arlo, takich jak oficjalne aplikacje Arlo iOS i Android.

6.1 Wymagania systemowe

Usługi wymagają spełnienia poniższych warunków technicznych: (i) sieć Wi-Fi lub inna sieć komunikacyjna w twoim domu ustawiona w sposób umożliwiający bezawaryjną komunikację z Systemem Arlo Europe; (ii) konto Arlo; (iii) w przypadku niektórych funkcji Usług Arlo Europe włączone i wspierane urządzenie bezprzewodowe, takie jak telefon lub tablet; (iv) zawsze aktywne szerokopasmowe łącze internetowe o przepustowości wystarczającej do obsługi używanych przez ciebie produktów sprzętowych Arlo; oraz (v) inne elementy systemu, które mogą zostać określone przez Arlo Europe. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że posiadasz wszystkie wymagane elementy systemu oraz że są one kompatybilne i prawidłowo skonfigurowane.

7. Postępowanie członków

Przyjmujesz do wiadomości, że za wszystkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, zdjęcia, nagrania wideo, wiadomości, tagi, opinie, komentarze, pytania, inne informacje lub materiały (zwane dalej „Treściami”), niezależnie od tego, czy są one publikowane czy przekazywane kanałem prywatnym czy publicznym, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, od której Treści pochodzą. Oznacza to, że ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszelkie Treści, które przechwytujesz, przesyłasz, zamieszczasz, wysyłasz pocztą elektroniczną, transmitujesz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Usług Arlo Europe.

8. Opłaty za Usługi abonamentu

8.1 Aktywacja

Usługi uważa się za dostarczone do ciebie po aktywacji Usług Arlo Europe. Aby aktywować Usługi Arlo Europe, musisz podjąć określone kroki – aktywacja nie nastąpi automatycznie. W przypadku nowych użytkowników Arlo będzie to wymagało utworzenia konta Arlo w ramach procesu rejestracji.

8.2 Opłaty za Usługi abonamentu

Niektóre Usługi Arlo Europe opierają się na stałym abonamencie, który będzie obowiązywał do momentu anulowania abonamentu przez ciebie zgodnie z punktem 14 lub gdy zakończymy świadczenie danej usługi. Zobowiązujesz się do uregulowania opłaty abonamentowej z góry. Okres abonamentu jest określony w planie abonamentowym Arlo, z którym możesz zapoznać się, logując się na swoje konto. Możemy oferować równocześnie wiele planów abonamentowych na różnych poziomach i z różnymi usługami. Opłata abonamentowa obejmuje Usługi Arlo Europe świadczone w ramach wybranego przez ciebie planu abonamentowego Arlo.

Możesz mieć do wyboru opcje płatności abonamentu i możesz zmienić wybraną opcję płatności za pomocą swojego konta na my.arlo.com. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność reaktywowania przerwanego abonamentu, możemy cię obciążyć opłatą za reaktywację. Wysokość opłaty podamy ci wcześniej. 

9. Bezpłatny okres próbny i kody promocyjne

Arlo Europe może oferować klientom spełniającym określone warunki okresy próbne i inne zniżki promocyjne podlegające niniejszemu Regulaminowi, chyba że regulamin abonamentu promocyjnego stanowi inaczej. Abonenci korzystający z bezpłatnego okresu próbnego i z okresu promocyjnego mogą w każdej chwili zrezygnować z przejścia na okres płatny lub niepromocyjny bądź zrezygnować z opłacania abonamentu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz regulaminu abonamentu promocyjnego.

Arlo Europe zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do stwierdzenia, czy spełniasz warunki umożliwiające ci skorzystanie z bezpłatnego okresu próbnego i oferty promocyjnej. Szczegóły dotyczące programów próbnych dla Kamer Arlo są dostępne tutaj.

10. Płatność abonamentu, automatyczne odnawianie, anulowanie, zmiany cen i polityka zwrotów

10.1  Płatność abonamentu

Aby aktywować abonament, wypełnij wymagane dane rejestracyjne online, a także wybierz metodę płatności. Jeżeli wybierzesz opcję abonamentu z cyklicznymi płatnościami (np. abonamenty miesięczne i roczne), wyrażasz zgodę na automatycznie obciążanie cię przez nas opłatą za abonament zgodnie z podaną metodą płatności powiązaną z twoim kontem, na początku każdego okresu, z wybraną przez ciebie częstotliwością, chyba że anulujesz abonament. Jeżeli abonament został aktywowany po promocyjnej stawce, wszelkie odnowienia po okresie promocyjnym będą zgodne z obowiązującą wówczas opłatą za abonament. Usługi Arlo Europe będą dostępne dopiero wtedy, gdy Arlo Europe lub jej przedstawiciel zweryfikuje, że metoda płatności jest ważna, dokładna i wiarygodna. 

Przyjmujesz również do wiadomości, że kwota naliczona może się różnić w związku z ofertami promocyjnymi, zmianami w abonamencie lub zmianami w obowiązujących podatkach bądź innych opłatach. Upoważniasz nas (lub naszego agenta płatniczego) do obciążania cię odpowiednią kwotą zgodnie z wybraną przez ciebie metodą płatności. 

10.2 Automatyczne odnawianie abonamentu i anulowanie abonamentu

Twój abonament będzie kontynuowany automatycznie do momentu jego anulowania. Przypomnimy ci w odpowiedniej formie i we właściwym czasie, że twój abonament wymaga odnowienia.

Musisz anulować abonament przed pobraniem opłaty zgodnie z wybraną metodą płatności. Jeżeli nabyłeś/-aś płatny abonament za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego, powinieneś/powinnaś go w miarę możliwości anulować bezpośrednio za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego

10.3 Zmiany cen

Arlo Europe może, według własnego uznania, zmieniać opłaty abonamentowe i inne ceny. Wszystkie zmiany cen wejdą w życie nie wcześniej niż 30 dni po zawiadomieniu cię przez Arlo Europe, na początku kolejnego cyklu rozliczeniowego za abonament. Obowiązująca opłata abonamentowa nie zostanie podwyższona przed zakończeniem bieżącego okresu abonamentowego. Jeżeli nie zaakceptujesz zmian opłat lub dodatkowych opłat, możesz zakończyć korzystanie z Usług Arlo Europe zgodnie z punktem 14. W razie rozwiązania umowy w takiej sytuacji otrzymasz proporcjonalny zwrot wszelkich uregulowanych przez ciebie, ale niewykorzystanych opłat za korzystanie z Usług Arlo Europe. Jeżeli nie zakończysz korzystania z Usług Arlo Europe zgodnie z punktem 14, zostaniesz obciążony/-a zmodyfikowaną opłatą abonamentową począwszy od kolejnego cyklu rozliczeniowego. 

10.4 Polityka zwrotów

O ile nie zaznaczono inaczej w niniejszym Regulaminie, opłaty abonamentowe są bezzwrotne i nie ma możliwości zwrotu ani uzyskania korzyści z tytułu częściowo wykorzystanych okresów abonamentu. Po zakończeniu korzystania z abonamentu będziesz mieć mimo wszystko dostęp do odpowiednich Usług Arlo Europe do końca bieżącego okresu rozliczeniowego..

10.5 Zwrot płatności 

Możemy zawiesić lub zakończyć świadczenie Usług Arlo Europe bez uprzedzenia w przypadku odrzucenia jakichkolwiek opłat na naszą rzecz zgodnych z metodą płatności lub w przypadku gdy wystawca karty (lub jego agent bądź podmiot powiązany) zażąda zwrotu płatności dokonanych uprzednio tytułem opłat za Usługi Arlo Europe. Wyrażasz zgodę na to, że możemy naliczać odsetki ustawowe od wszystkich należności niezapłaconych przez 30 dni lub dłużej. Prawa te stanowią uzupełnienie wszelkich innych praw i środków prawnych dostępnych dla Arlo Europe, natomiast nie zastępują ich. W razie stałych zaległości w płatnościach możemy przekazać twoje konto podmiotowi zewnętrznemu do windykacji.

11. Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania przyczyny.

Termin anulowania umowy wynosi 14 dni od dnia jej zawarcia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz zawiadomić nas na adres (wstawić adres e-mail) lub (wstawić adres pocztowy) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Niezwłocznie przekażemy ci potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz zawiadomienie dotyczące skorzystania przez ciebie z prawa do anulowania przed upływem terminu anulowania.

11.1 Skutki odstąpienia od umowy

W razie odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy ci wszystkie otrzymane od ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez ciebie rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy zwrotu przy użyciu tego samego środka płatniczego, którego użyłeś/-aś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wyraziłeś/-aś zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu.

Jeżeli zwróciłeś/-aś się o rozpoczęcie świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, zapłacisz nam kwotę proporcjonalną do czynności wykonanych do momentu poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy w stosunku do pełnego okresu obowiązywania umowy. Uzgodniony okres próbny pozostaje w każdym przypadku bezpłatny. Ponadto twoje prawo do odstąpienia od umowy wygasa, jeżeli wykonaliśmy Usługi w całości i rozpoczęliśmy ich wykonywanie dopiero po wyrażeniu przez ciebie wyraźnej zgody i jednoczesnym potwierdzeniu, że byłeś/-aś świadomy/-a, że w przypadku całkowitego wykonania przez nas umowy stracisz prawo do odstąpienia od umowy.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Wypełnij i zwróć ten formularz tylko jeżeli chcesz odstąpić od umowy)

 

Do Verisure Arlo Europe DAC, Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Irlandia, T12 AP97

Dane kontaktowe: Obsługa klienta.

-Ja/my (*) niniejszym informuję/informujemy, że (*) odstępuję/odstępujemy od mojej/naszej (*) umowy sprzedaży następujących towarów (*)/umowy o świadczenie następującej usługi/następujących usług (*);

(*) uzupełnij odpowiednio

zamówionej/zamówionych w dniu (*) / odebranej/odebranych w dniu (*) ;

•                 imię/imiona i nazwisko/nazwiska konsumenta/konsumentów;

•                 adres konsumenta/konsumentów;

•                 podpis konsumenta/konsumentów*;

*(tylko w przypadku składania formularza w formie papierowej);

Proszę dokładnie opisać towary/usługi w celu stwierdzenia, do których towarów lub usług odnosi się odstąpienie od umowy.

Nr artykułu

Kwota

Powód (opcjonalnie)

Uwagi (opcjonalnie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Niewłaściwy produkt (2) Produkt mi się nie podoba (3) Bez powodu (4) Zbyt długi czas dostawy (5) Inne - opcjonalnie

 

12. Opłaty za usługi internetowe i telefonię komórkową

Usługi Arlo Europe wymagają korzystania z szerokopasmowego łącza internetowego. Odpowiadasz za wszelkie opłaty za łącze internetowe lub plan transmisji danych poniesione w wyniku korzystania z Usług Arlo Europe lub dostępu do nich oraz przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie spory z dostawcą usług internetowych lub telefonii komórkowej związane z tymi opłatami. W szczególności przesyłanie strumieniowe i oglądanie nagrań wideo oraz korzystanie z aplikacji może generować dodatkowe i znaczące opłaty związane z urządzeniami korzystającymi z planu transmisji danych. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie składamy zapewnień dotyczących dostępności, funkcjonalności ani kosztów jakiegokolwiek szerokopasmowego łącza internetowego lub innego planu transmisji danych.

13. Korzystanie z Usług Arlo Europe

13.1 Korzystanie z Usług

Dostęp do Usług Arlo Europe i korzystanie z nich jest możliwe wyłącznie za pomocą Systemu Arlo Europe, który ma uprawnienia do komunikacji ze Stronami i Aplikacjami Arlo. Zobowiązujesz się nie ingerować w System Arlo Europe ani w żaden sposób go nie modyfikować. Usługi Arlo Europe są udostępniane do twojego osobistego, niekomercyjnego użytku i nie podlegają odsprzedaży, ani w całości, ani w części. Bez uprzedniego pisemnego upoważnienia Arlo nie możesz przekazywać Usług Arlo Europe ani prawa do ich otrzymywania.

Jeżeli twój System Arlo Europe uzyskuje dostęp do Stron i Aplikacji Arlo (niezależnie od statusu płatności lub abonamentu), przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że jesteś użytkownikiem Usług Arlo.

 

 

 

13.2 Aktualizacje

Korzystając z Usług Arlo Europe i podlegając niniejszemu Regulaminowi, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wszystkich aktualizacji oprogramowania wysyłanych przez Arlo do twojego Systemu Arlo Europe. Aktualizacje mogą być instalowane automatycznie, gdy jest to konieczne do utrzymania zgodności Usług Arlo Europe, bez dodatkowego zawiadamiania cię bądź uzyskiwania dodatkowej zgody. Jeżeli wyłączysz funkcję automatycznej aktualizacji Usług Arlo Europe, wówczas niektóre funkcjonalności Usług Arlo Europe mogą zostać zakłócone. Nawet jeżeli wyłączysz funkcję automatycznej aktualizacji swojego Systemu Arlo Europe, nadal mamy możliwość wdrażania krytycznych aktualizacji Systemu Arlo Europe. Są to aktualizacje aplikacji Arlo działających na twoim iPhonie, iPadzie, telefonie, tablecie i podobnych urządzeniach z systemem Android oraz aktualizacje usług wewnętrznych („back end”) Arlo. We wszystkich przypadkach, z wyjątkiem aktualizacji krytycznych (gdy aktualizacje są niezbędne do zachowania zgodności Usług Arlo Europe), masz prawo odmówić przyjęcia aktualizacji bądź, jeżeli to konieczne, masz prawo je odinstalować, jeżeli aktualizacja negatywnie wpływa na twój dostęp do Usług Arlo Europe lub korzystanie z nich.

14. Wypowiedzenie Usług

14.1 Wypowiedzenie Usług przez Użytkownika

Możesz zażądać zamknięcia swojego konta i zrezygnować z prawa do korzystania z Usług Arlo Europe w dowolnym momencie i bez ograniczeń. Wypowiedzenie stanie się skuteczne w dniu następującym po ostatnim dniu dotychczasowego okresu abonamentowego. Po zamknięciu konta i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, określone informacje być może nie zostaną natychmiast usunięte z systemów Arlo Europe lub jej przedstawicieli, jednakże będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

14.2  Wypowiedzenie umowy przez Arlo Europe

Niezależnie od wszelkich odmiennych zapisów w niniejszym Regulaminie zachowujemy bezwzględne prawo do zamknięcia twojego konta w przypadku odmowy uiszczenia opłat abonamentowych z jakiegokolwiek powodu, w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, lub w przypadku niezgodnego z prawem korzystania z Usług Arlo Europe lub w przypadku zmiany przez ciebie Systemu Arlo Europe bądź korzystania z Usług Arlo Europe lub oprogramowania w sposób naruszający prawa własności intelektualnej spółki Arlo Europe lub jej spółek zależnych i powiązanych bądź dowolnej osoby trzeciej.

Zawiadomimy cię o takim wypowiedzeniu z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni. Po zamknięciu konta przez Arlo Europe w takim trybie nadal masz obowiązek uiszczenia wszystkich zaległych opłat i należności związanych z korzystaniem przez ciebie z Usług Arlo Europe przed rozwiązaniem umowy, a my zwrócimy ci proporcjonalnie wszystkie uiszczone, ale niewykorzystane opłaty za Usługi Arlo Europe, z których nie skorzystasz z powodu rozwiązania umowy przez Arlo Europe w tym trybie. Wypowiedzenie Usług Arlo Europe może spowodować przepadek, usunięcie i zniszczenie wszystkich informacji związanych z abonamentem lub Usługami Arlo Europe, w tym Treści.

14.3 Obowiązywanie zapisów po rozwiązaniu umowy

Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą własności, wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności, powinny pozostać w mocy po wypowiedzeniu umowy.

15. Zawiadomienia

Możemy przekazywać ci zawiadomienia, m.in. dotyczące zmian Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, wiadomości tekstowych, postów lub aktualizacji na Stronach i w Aplikacjach Arlo lub innych racjonalnych środków, które są znane obecnie lub zostaną opracowane w przyszłości.

16. Tytuł prawny do oprogramowania i własności intelektualnej

Aby korzystać z niektórych funkcji Usług Arlo Europe lub mieć do nich pełny dostęp, może zajść konieczność użycia przez ciebie oprogramowania w Systemie Arlo Europe. Jesteś zobowiązany/-a do zaakceptowania i używania oprogramowania dołączonego do Systemu Arlo Europe w chwili zakupu oraz do zaakceptowania i używania innych programów, które mogą być dostarczane do Systemu Arlo Europe przez spółkę Arlo. Arlo Europe lub jej spółki zależne, powiązane i licencjodawcy zachowują tytuł prawny do całości oprogramowania i jego własność w odniesieniu do Usług Arlo Europe oraz określone prawa własności intelektualnej do Usług Arlo Europe. My lub nasze spółki powiązane zachowujemy również własność wszystkich praw autorskich i znaków towarowych Arlo. W przypadku oprogramowania zewnętrznego dostarczonego przez Arlo Europe lub jej spółki zależne i powiązane do współpracy z Usługami Arlo Europe podmiot zewnętrzny zachowuje tytuł prawny do swojego oprogramowania, praw autorskich i znaków towarowych oraz ich własność.

Wszelkie próby dezasemblacji, dekompilacji, tworzenia dzieł pochodnych, inżynierii wstecznej, modyfikacji, udzielania sublicencji, dystrybucji, publicznego odtwarzania, publicznego udostępniania, kopiowania lub wykorzystywania do innych celów Usług Arlo Europe lub oprogramowania do Usług Arlo Europe są surowo zabronione. Jeżeli zainstalujesz jakiekolwiek aplikacje oprogramowania Arlo na swoim komputerze domowym, własność i inne warunki takiego użytkowania reguluje stosowna umowa licencyjna użytkownika końcowego, którą masz obowiązek zaakceptować przed instalacją.

17. Procedura zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub własności intelektualnej

Szanujemy własność intelektualną innych osób i wymagamy tego samego od naszych użytkowników. Arlo Europe może, w stosownych okolicznościach, wyłączyć lub zamknąć konta użytkowników, którzy wielokrotnie dopuścili się naruszenia własności intelektualnej, po uprzednim poinformowaniu ich o naruszeniach. Zawiadomienie o naruszeniu następuje poprzez przesłanie na adres e-mail lub adres pocztowy użytkownika informacji o rodzaju naruszenia i podstawie prawnej naruszenia. W każdym przypadku użytkownik będzie miał prawo do odwołania się od decyzji wskazującej na naruszenie praw autorskich w terminie 14 dni od otrzymania takiej decyzji. Odwołania powinny być kierowane na adres: Building 4100 Cork Airport Business Park, Cork, Irlandia, T12 AP97. Arlo zobowiązuje się do rozpatrzenia odwołania w terminie 30 dni. Jeżeli uważasz, że twój utwór został skopiowany w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich lub twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone w inny sposób, prosimy o przekazanie nam następujących informacji:

-   elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;

-  opis utworu chronionego prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej, które to prawa zostały twoim zdaniem naruszone;

-   opis miejsca na stronie, gdzie znajduje się materiał, który według ciebie jest źródłem naruszenia;

-  twój adres, numer telefonu i adres e-mail;

-   twoje oświadczenie, że jesteś w dobrej wierze przekonany/-a, że sporne wykorzystanie nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz

-  twoje oświadczenie, złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że powyższe informacje w zawiadomieniu są precyzyjne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub praw własności intelektualnej bądź jesteś upoważniony/-a do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub praw własności intelektualnej.

Prosimy o przesłanie tej informacji do przedstawiciela Arlo Europe ds. praw autorskich (Copyright Agent) wyznaczonego do otrzymywania zawiadomień o domniemanych naruszeniach:

Copyright Agent – Attention Legal Department, Verisure Arlo Europe DAC, Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Irlandia, T12 AP97

Dla jasności, do przedstawiciela ds. praw autorskich powinny być kierowane wyłącznie zawiadomienia o naruszeniu (podejrzeniu naruszenia) praw autorskich lub praw własności intelektualnej – wszelkie inne opinie, komentarze, prośby o pomoc techniczną oraz inne informacje powinny być kierowane do obsługi klienta Arlo Europe za pośrednictwem strony internetowej https://www.arlo.com/en_eu/support/contact-support. Przyjmujesz do wiadomości, że jeżeli nie spełnisz wszystkich wymogów niniejszego punktu 17, zawiadomienie o naruszeniu (podejrzeniu naruszenia) praw autorskich lub praw własności intelektualnej może zostać uznane za nieważne.

18. Otwarte oprogramowanie

Niektóre komponenty oprogramowania Systemu Arlo Europe podlegają licencji wolnego i otwartego oprogramowania GNU (GNU General Public License, „licencja GPL”) lub innym tzw. licencjom otwartego oprogramowania („Otwarte oprogramowanie”). Otwarte oprogramowanie może nie podlegać ograniczeniom zawartym w punkcie 16 niniejszego Regulaminu. Możesz swobodnie używać, modyfikować i rozpowszechniać Otwarte oprogramowanie podlegające licencji GPL, pod warunkiem że przestrzegasz zasad tej licencji (dostępnej na stronie www.gnu.org/copyleft/gpl.html). Dla jasności, niniejszy Regulamin nie ogranicza twoich praw w ramach warunków licencyjnych ani nie przyznaje praw, które zastępują warunki licencyjne jakiegokolwiek stosownego Otwartego oprogramowania.

19. Linki

Możesz podać link do swojej osobistej strony Arlo. Każdy link do Usług Arlo musi prowadzić do strony startowej Arlo lub strony najwyższego poziomu.

Usługi Arlo Europe bądź osoby trzecie mogą dostarczać linki do innych stron internetowych lub zasobów. Nie mamy kontroli nad takimi stronami ani zasobami. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność stron ani zasobów zewnętrznych, a także nie wspieramy żadnych treści, reklam, produktów ani innych materiałów znajdujących się lub dostępnych na takich stronach bądź w takich zasobach, jak i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. 

20. Ostrzeżenia specjalne w sprawie użytku międzynarodowego

Uznając globalny charakter internetu, zgadzasz się przestrzegać wszystkich lokalnych zasad dotyczących kulturalnego korzystania z internetu i akceptowalnych Treści. W szczególności zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych z Niemiec lub z kraju, w którym mieszkasz. Oświadczasz i zapewniasz, że nie przebywasz w kraju objętym restrykcjami UE ani w kraju, który został uznany przez UE za kraj sponsorujący terroryzm oraz że nie znajdujesz się na liście osób objętych sankcjami Unii Europejskiej.

21. Zakaz odsprzedaży Usług Arlo Europe

Zobowiązujesz się nie powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać, prowadzić wymiany handlowej ani nie wykorzystywać w celach komercyjnych żadnej części Usług Arlo Europe (w tym twojego identyfikatora Arlo), użytkowania Usług Arlo Europe ani dostępu do Usług Arlo Europe.

22.Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Za opis Usług Arlo Europe zatwierdzony przez Arlo Europe uznawane są jedynie obowiązujące warunki sprzedaży, opisy, charakterystyki, funkcje, prezentacje i cena, które publikujemy i bezpośrednio prezentujemy na Stronie lub w Aplikacji Arlo. Ponosisz pełną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy Usługi Arlo Europe, zgodnie z opisem w publikowanych materiałach, spełniają twoje potrzeby i czy będą mogły być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Na Usługi Arlo Europe obowiązuje ograniczona gwarancja. Szczegóły dotyczące naszej ograniczonej gwarancji sprzętowej znajdują się na stronie www.arlo.com/warranty. Prawa związane z ograniczoną gwarancją sprzętową są odmienne od praw przewidzianych przez obowiązujące prawa konsumenta, a niniejsza ograniczona gwarancja sprzętowa jest interpretowana jako uzupełnienie, a nie zastąpienie obowiązujących praw konsumenta.

23. Brak beneficjentów będących osobami trzecimi

Zgadzasz się, że o ile nie jest to wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie lub przez obowiązujące prawo, nie będzie żadnych beneficjentów niniejszego Regulaminu będących osobami trzecimi.

24. Ograniczenie odpowiedzialności

Arlo Europe ponosi odpowiedzialność na podstawie niniejszego Regulaminu wyłącznie zgodnie z postanowieniami określonymi poniżej:

Arlo Europe będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie wynikające z niedbalstwa naruszenia zobowiązań, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, a których naruszenie zagraża osiągnięciu celu Umowy, na wykonaniu którego możesz racjonalnie polegać. W tym ostatnim przypadku Arlo Europe ponosi jednak odpowiedzialność jedynie za przewidywalne odszkodowania z tytułu szkód typowych w przypadku tego rodzaju Umowy. Powyższe zasady dotyczą również naruszeń zobowiązań przez przedstawicieli Arlo Europe.

Określone powyżej wyłączenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku obrażeń lub zgonów, uszkodzeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu oraz w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego postępowania. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny na podstawie art. 4491-44910 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny pozostaje bez zmian.

Z zastrzeżeniem powyższego wszelka dalsza odpowiedzialność Arlo Europe jest wykluczona co do zasady.

25. nformacje ogólne

25.1 Całość umowy

Niniejszy Regulamin, wszelkie dodatkowe warunki, które zapewniamy dla poszczególnych Usług Arlo Europe oraz stosowna Umowa licencyjna Użytkownika końcowego stanowią całość umowy pomiędzy tobą a Arlo Europe i regulują korzystanie z Usług Arlo Europe przez ciebie, zastępując wszelkie wcześniejsze porozumienia i uzgodnienia pomiędzy tobą a Arlo Europe w odniesieniu do Usług Arlo Europe. Możesz również podlegać dodatkowym warunkom, które mogą mieć zastosowanie w przypadku korzystania z lub zakupu określonych innych Usług Arlo Europe, usług spółek zależnych, Treści zewnętrznych lub oprogramowania zewnętrznego. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a warunkami dodatkowymi warunki dodatkowe będą mieć pierwszeństwo wyłącznie w zakresie, w jakim występuje rozbieżność.

25.2 Prawo właściwe 

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory z niego wynikające lub z nim związane podlegają wyłącznie prawu polskiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

25.3 rzeczenie się prawa

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Każde nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne postanowienie nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. 

25.4 Brak prawa do dziedziczenia i brak możliwości przeniesienia praw

Przyjmujesz do wiadomości, że twoje konto Arlo nie podlega przeniesieniu, a wszelkie prawa do twojego identyfikatora Arlo lub zawartości konta wygasają w chwili twojej śmierci. 

25.5 Siła wyższa 

Zobowiązanie Arlo Europe do świadczenia Usług Arlo Europe, w szczególności usług monitoringu, zostanie zawieszone natychmiast i bez uprzedzenia w przypadku następujących sytuacji (i) linie telefoniczne, sieć, sprzęt, inne urządzenia komunikacyjne lub oprogramowanie ulegają zniszczeniu, uszkodzeniu lub z jakiegokolwiek powodu nie działają, lub (ii) wybuch wojny (wypowiedzianej lub niewypowiedzianej), pożar, powódź, ekstremalne warunki pogodowe, wypadek, eksplozja, terroryzm, nakaz rządowy, rozporządzenie, ograniczenie lub pierwszeństwo, niepokoje społeczne w przemyśle . Jeżeli będzie to możliwe, Arlo Europe zawiadomi cię przed zawieszeniem usług.

25.6  Internetowe rozstrzyganie sporów 

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/21. Nie jesteśmy zobowiązani ani nie chcemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów.

25.7 Nagłówki poszczególnych punktów

26. Dane kontaktowe

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, chcesz zgłosić reklamację lub roszczenie dotyczące Usług Arlo Europe, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poniższego podmiotu, który odpowiada za dostarczanie Usług Arlo Europe w zależności od miejsca, w którym korzystasz z Systemu Arlo Europe.

Verisure Arlo Europe DAC

Building 4100, Cork Airport Business Park,

Cork, Irlandia, T12 AP97

https://www.arlo.com/en_eu/support/contact-support