PRIVACYHANDLEIDING VOOR BEZOEKERS VAN HUIZEN DIE WORDEN BEVEILIGD DOOR ARLO-APPARATEN

Disclaimer: Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen complete samenvatting van de toepasselijke wet- en regelgeving, noch juridisch advies. Raadpleeg een gekwalificeerde juridische professional voor specifiek juridisch advies dat is afgestemd op uw situatie.

Arlo-apparaten, inclusief camera's, leggen video- en audio-opnamen van personen vast. Dergelijke gegevens worden beschouwd als persoonlijke gegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”). Daarom kan het gebruik van Arlo-apparaten onderworpen zijn aan de AVG. Daarnaast kunnen andere wetten van toepassing zijn, zoals wetten voor het gebruik van opnameapparatuur zoals beveiligingscamera’s of slimme deurbellen.

Er kan een vrijstelling van de AVG gelden voor eigenaren van Arlo-apparaten die werken onder de zogenaamde ‘vrijstelling voor huishoudelijk gebruik’, d.w.z., wanneer een natuurlijke persoon persoonsgegevens verwerkt voor zuiver privé- of huishoudelijke doeleinden.

Als de vrijstelling voor huishoudelijke doeleinden niet van toepassing is, is de eigenaar van de Arlo-apparaten verantwoordelijk (d.w.z. de gegevensbeheerder) voor de manier waarop uw persoonlijke gegevens (zoals video en audio) worden verzameld en verwerkt. Hieronder vindt u algemene informatie over hoe uw persoonsgegevens in die situaties kunnen worden verwerkt. Houd er rekening mee dat uw persoonsgegevens op andere manieren kunnen worden verwerkt dan hieronder beschreven. Wilt u weten wat in uw specifieke situatie van toepassing is, neem dan contact op met de eigenaar van de Arlo-apparaten.

INFORMATIE OVER HOE UW GEGEVENS MOGELIJK WORDEN VERWERKT

1. GEGEVENSBEHEERDER

De exploitant van de Arlo-apparaten, meestal de eigenaar van de Arlo-apparaten (de “Eigenaar”), is doorgaans de gegevensbeheerder – d.w.z., verantwoordelijk voor de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door de Arlo-apparaten.

2. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

2.1 Arlo-apparaten maken video- en audio-opnamen van iedereen die het bewaakte pand bezoekt.

2.2 Als de Eigenaar de functie voor gezichtsherkenning activeert, wordt bovendien biometrische informatie over de personen binnen het vastgelegde gebied verwerkt. Er wordt een foto van u, inclusief biometrische informatie, opgeslagen in een 'bekende gezichten'-galerij die beschikbaar is voor de Eigenaar, samen met een 'bekend gezicht'-tag, waardoor het Arlo-apparaat u kan herkennen wanneer u het gebied dat door het apparaat is vastgelegd in de toekomst betreedt. De Eigenaar krijgt (automatisch) bericht dat u het gebied betreedt. Arlo Europe heeft geen toegang tot de galerij met “bekende gezichten”.

3. WAAROM EN OP BASIS VAN WELKE RECHTSGROND UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

3.1 In de meeste situaties worden Arlo-apparaten gebruikt om diefstal, inbraak, vandalisme of andere soortgelijke doeleinden te detecteren en te voorkomen. Dit is vaak gebaseerd op het legitieme belang van de Eigenaar op het gebied van eigendomsbescherming en misdaadpreventie. Als u wilt weten hoe de Eigenaar zijn/haar belangen heeft afgewogen tegen uw belangen en rechten, neem dan contact op met de Eigenaar.

3.2 Als de functie voor gezichtsherkenning door de Eigenaar is ingeschakeld, moet de Eigenaar uw toestemming vragen om deze gegevens te verwerken.

3.3 Als u niet zeker weet op welke rechtsgrondslag de Eigenaar als gegevensbeheerder van toepassing is, vraag dit dan aan de Eigenaar.

4. GEGEVENSONTVANGERS EN OVERDRACHTEN NAAR DERDE LANDEN

Arlo Europe verwerkt de persoonsgegevens in de EU/EER. In sommige omstandigheden is het mogelijk dat Arlo Europe uw persoonsgegevens moet overdragen naar een land buiten de EU/EER ("Derde land"). In het geval dat uw persoonsgegevens worden overgedragen naar een Derde land, zal Arlo Europe ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens onderworpen blijven aan een in wezen gelijkwaardig beschermingsniveau als in de EU/EER.

Arlo draagt uw persoonsgegevens over aan ontvangers in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland die onderworpen zijn aan het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Dit betekent dat de Europese Commissie heeft geoordeeld dat het niveau van gegevensbescherming in dit land in wezen gelijk is aan dat van de EU/EER en dat het daarom mogelijk is om persoonsgegevens naar dat land over te dragen zonder aanvullende waarborgen. Als de ontvanger van persoonlijke gegevens persoonlijke gegevens verwerkt in de Verenigde Staten en deelneemt aan het EU-VS Data Privacy Framework, vertrouwen we voor dergelijke overdrachten op het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Wanneer we persoonsgegevens overdragen aan een Derde land dat niet onderworpen is aan een adequaatheidsbesluit, of als de ontvanger niet valt onder het gegevensprivacykader van de EU-VS, passen we een relevant overdrachtsmechanisme toe, dat een toepasselijke waarborg is om ervoor te zorgen dat een in wezen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd in het Derde land, gespecificeerd in de onderstaande tabel.

Landen buiten de EU/EER:

Gepaste waarborgen:

Verenigde Staten

Standaard contractbepalingen.

 

OPSLAG

Persoonsgegevens mogen slechts bewaard worden zolang dit nodig is voor het doeleinde. Over het algemeen worden de persoonlijke gegevens standaard elke 30 dagen verwijderd. De Eigenaar bepaalt de exacte bewaartermijn van uw persoonsgegevens. Voor informatie over de specifieke opslagperiode in uw specifieke geval kunt u daarom contact opnemen met de Eigenaar.

5. UW RECHTEN

Als uw persoonsgegevens door de Eigenaar worden verwerkt, heeft u als betrokkene bepaalde rechten ten opzichte van de Eigenaar die optreedt als gegevensbeheerder. In dit gedeelte worden deze rechten beschreven. Indien u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de Eigenaar.

5.1 Uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering en beperking

5.1.1 U hebt het recht om het volgende aan te vragen:

a) Toegang tot uw persoonsgegevens Dit betekent dat u het recht hebt om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die de eigenaar over u bezit. U hebt ook het recht om kosteloos informatie te ontvangen over welke persoonsgegevens de eigenaar van u verwerkt. De eigenaar heeft het recht om redelijke administratiekosten in rekening te brengen als u om meer exemplaren vraagt.

b) Rectificatie van uw persoonsgegevens Op uw verzoek moet de Eigenaar gegevens corrigeren, anonimiseren, verwijderen of aanvullen waarvan de Eigenaar weet dat deze onjuist, onvolledig of misleidend zijn. U hebt ook het recht om eventuele onvolledige persoonsgegevens aan te vullen als er iets relevants ontbreekt.

c) Verwijdering van uw persoonsgegevens U hebt het recht om te verzoeken dat de Eigenaar uw persoonsgegevens wist als er geen dwingende reden is voor de Eigenaar om door te gaan met het verwerken van de gegevens. Dwingende redenen om de verwerking voort te zetten zijn mogelijk:

i. verwerking is noodzakelijk voor het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

ii. verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

iii. verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;

iv. verwerking is noodzakelijk voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden; of

v. verwerking is noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

5.1.2 Uw persoonlijke gegevens worden gewist als geen van de bovenstaande omstandigheden van toepassing is en als

i. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor de Eigenaar ze heeft verzameld;

ii. de Eigenaar uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw instemming en u deze instemming intrekt;

iii. u bezwaar maakt tegen verwerking door de Eigenaar van uw persoonsgegevens op basis van een inschatting van het rechtmatige belang, en de Eigenaar geen dwingende belangen heeft die zwaarder wegen dan uw belangen of rechten en vrijheden;

iv. de Eigenaar de persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt of

v. de Eigenaar een wettelijke verplichting heeft om de persoonsgegevens te wissen.

d) Recht om de verwerking te beperken Dit betekent dat de Eigenaar de verwerking van uw gegevens tijdelijk beperkt.  U hebt het recht om beperking aan te vragen wanneer:

i. u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn en u om rectificatie heeft verzocht, terwijl de Eigenaar de juistheid van de persoonsgegevens vaststelt,

ii. de verwerking onrechtmatig is en u niet wilt dat de gegevens worden gewist,

iii. de Eigenaar als gegevensbeheerder van de persoonsgegevens de persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken voor zijn verwerkingsdoeleinden, maar u ze nodig hebt om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of

iv. u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in afwachting van onze beoordeling of de legitieme belangen van de Eigenaar zwaarder wegen dan die van u.

5.1.3 De Eigenaar moet alle redelijke maatregelen nemen om iedereen die persoonlijke gegevens heeft ontvangen op de hoogte te stellen als de gegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of beperkt – als u daarom verzoekt.

5.2 Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking

5.2.1 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang of op de uitvoering van een taak van algemeen belang. Als u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking, zal de Eigenaar uw gegevens alleen blijven verwerken als hij daar dwingende redenen voor heeft die zwaarder wegen dan uw belangen of rechten en vrijheden of als de verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

5.2.2 Als u niet wilt dat de Eigenaar uw persoonlijke gegevens gebruikt voor directmarketingdoeleinden, heeft u altijd het recht om u af te melden.

5.3 Uw recht om uw instemming in te trekken

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw instemming, hebt u altijd het recht om uw instemming in te trekken. U kunt dit op elk moment doen door contact met de Eigenaar op te nemen.

5.4 Uw recht op gegevensoverdracht

5.4.1 U heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of de uitvoering van een contract.

5.4.2 Recht op gegevensportabiliteit betekent dat u het recht hebt om de persoonsgegevens die over u worden verwerkt te ontvangen in een machineleesbaar formaat waarmee u deze persoonsgegevens kunt overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U kunt ook vragen de persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere gegevensbeheerder.

5.5 Uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit waar u woont of werkt of waar naar uw mening een inbreuk op de AVG heeft plaatsgevonden.

6. NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET DE EIGENAAR VAN DE ARLO-APPARATEN

De Eigenaar van de Arlo-apparaten is ervoor verantwoordelijk u alle relevante informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens te verstrekken. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar.