Gebruikersrichtlijnen voor de installatie en het gebruik van camera's

Bijgewerkt in November 2021.

Deze richtlijnen bevatten belangrijke informatie over wettelijke verplichtingen die u als beheerder van een camerasysteem hebt. Deze richtlijnen zijn niet bedoeld om een uitgebreide uitleg te geven van de toepasselijke privacywetgeving en vormen geen juridisch advies. Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over deze zaken, moet u juridisch advies inwinnen en advies raadplegen dat is gepubliceerd door de Autoriteit Persoonsgegevens, de lokale toezichthouder voor gegevensbescherming. U kunt ook de richtlijnen lezen die zijn opgesteld door het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board) over de verwerking van persoonlijke gegevens via videoapparatuur.

ARLO CAMERA SYSTEM

We hebben deze richtlijnen opgesteld om u te helpen begrijpen hoe u het Arlo-camerasysteem moet gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. In deze notitie bedoelen we u (onze klant) met 'u' en met 'wij' en 'ons' bedoelen we Arlo.

WETGEVING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), reguleert het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonsgegevens. Deze wetten zijn bedoeld om het recht op privacy van personen te beschermen. Zij leggen wettelijke verplichtingen op met betrekking tot uw gebruik van camera's, waaronder plaatsing, kennisgevingen (borden) die vereist zijn in de bewaakte ruimte en de manier waarop gegevens kunnen worden gebruikt en gedeeld. Als u het systeem binnen uw particuliere huishouden gebruikt, is het mogelijk dat de wetgeving inzake gegevensbescherming niet op u van toepassing is, zoals hieronder wordt beschreven.

INSTALLATIE EN POSITIONERING VAN DE CAMERA'S

De locatie en positionering van camera's is zeer belangrijk vanuit het perspectief van gegevensbescherming. Dit komt doordat camera's mogelijk beelden vastleggen waarvan mensen niet verwachten dat deze worden opgenomen. Bij het instellen van uw camera's moet u deze zorgvuldig plaatsen en kijken hoe de camera-instellingen kunnen worden gebruikt om bepaalde beeldgebieden te vermijden. Als bediener van het systeem hebt u uiteindelijk de controle over het gebied dat door de camera's wordt bewaakt en de toegang tot het gebied (en dus wie kan worden bewaakt en opgenomen). U moet zich op uw gemak voelen met deze verantwoordelijkheden.

Als u camera's installeert, moet u enkele eenvoudige uitgangspunten in acht nemen om ervoor te zorgen dat de camera’s rechtmatig worden geplaatst:

i. Plaats camera's alleen in gebieden waar u zich zorgen maakt over een veiligheids- of beveiligingsrisico (bijv. mogelijk kwetsbare ingangen, uitgangen of ramen);

ii. Beperk het weergaveveld van de camera tot gebieden binnen de grenzen van uw pand en vermijd het bewaken van aangrenzende percelen. Sommige camera-instellingen kunnen u hierbij helpen door in te zoomen en de positie te bepalen van gebieden binnen het weergaveveld

iii. Plaats camera's niet op plaatsen waar mensen niet redelijkerwijs kunnen verwachten dat beelden worden vastgelegd;

iv. Vermijd het plaatsen van camera's in gebieden die mogelijk gevoelig liggen vanwege de aard van de ruimte en persoonlijke activiteiten die daar plaatsvinden, zoals in of bij slaapkamers, toiletten, spazones, kleedkamers of andere gevoelige ruimten waarvan mensen verwachten dat ze privé blijven;

v. Plaats geen camera's in gebieden die zicht bieden op recreatieve openbare ruimten, zoals openbare parken, openbare banken of tafels buiten het café;

vi. Wees met name voorzichtig bij het plaatsen van camera's in gebieden met kinderen of kwetsbare volwassenen, omdat dergelijke personen extra bescherming hebben volgens de privacywetgeving;

vii. Als de locatie door meerdere personen wordt gebruikt (bijv. een gedeelde of gemeenschappelijke ruimte of gebouw dat wordt gedeeld), bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van andere eigenaars/gebruikers van het perceel om het systeem te installeren.

AUDIO

Arlo-camera's hebben een ingebouwde microfoon die audio kan opnemen vanaf een afstand van enkele meters. Zorg ervoor dat u relevante lokale wetten met betrekking tot audio-opnamen niet overtreedt. Met sommige camera-instellingen kunt u de gevoeligheid van geluidsdetectie verminderen, de geluidsdetectie uitschakelen of de microfoon uitschakelen.

VIDEODEURBELCAMERA'S

Bovendien moet u bij het zelf (opnieuw) configureren of installeren van een videodeurbelcamera altijd proberen om het vastleggen van openbare ruimten (bijv. straat), gemeenschappelijke ruimten (bijv. gedeeld perceel/gedeelde lobby) en eigendommen van iemand anders (buurttuin, ingang of huis) te minimaliseren door:

i. Gebruik van de hoeksteun, die wordt meegeleverd en in de doos van de videodeurbel zit, om het weergaveveld van de camera te kantelen;

ii. De volgende camera-instellingen aan te passen (via de Arlo-app en het web) om: o het weergaveveld uit te snijden;
• Het gezichtsveld van de deurbelcamera aan te passen in de video-instellingen;
• De bewegingsdetectie-instellingen van de camera aan te passen om te voorkomen dat er video-opnamen worden gemaakt wanneer er in dergelijke gebieden beweging wordt gedetecteerd.
• Activiteitszones te creëren om bewegingsdetectie te richten op de specifieke gebieden binnen uw perceel (er is een abonnement vereist voor activiteitszones in de cloud).

ALS U HET PRODUCT ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK GEBRUIKT

Als u Arlo-camera's alleen binnen uw privé-huishouden installeert en gebruikt, is de AVG waarschijnlijk niet op u van toepassing. Dit komt doordat de AVG niet geldt voor gegevens die alleen in de thuisomgeving worden vastgelegd en gebruikt. Dit wordt ook wel de ‘huishoudelijke exceptie’ genoemd. In dit geval bent u niet wettelijk verplicht om de verantwoordelijkheden in deze richtlijnen na te leven, hoewel u de camera's nog steeds op verantwoorde wijze moet gebruiken om de privacy van anderen te beschermen. Houd er rekening mee dat de huishoudelijke exceptie beperkt is; de AVG-regels kunnen van toepassing zijn als u:

• De activiteiten van werknemers of huishoudelijk personeel bewaakt die binnen uw huishouden werken,
• Beelden vastlegt van buiten uw perceel,
• Beelden deelt op sociale of andere openbare media.

KENNISGEVING/BORDEN

U moet waarschuwingskennisgevingen of -borden op het perceel plaatsen om mensen te helpen begrijpen dat het gebied wordt bewaakt. Kennisgevingen/borden moeten zodanig worden geplaatst dat ze zichtbaar zijn voor mensen voordat ze het bewaakte gebied betreden. Ze moeten basisinformatie bevatten om uit te leggen dat er een bewakingssysteem aanwezig is, dat u de beheerder van het systeem bent en voor welke doeleinden u alle gegevens gebruikt die worden vastgelegd (bijv. beveiliging van het perceel). Als u het systeem gebruikt binnen het bereik van de huishoudelijke exceptie (hierboven beschreven), is het nog steeds raadzaam om leden van het huishouden en bezoekers te laten weten dat u thuis camera's gebruikt. In elke Arlo-cameradoos zit een raamsticker die u kunt gebruiken om bezoekers op uw camera te wijzen. Als u geen sticker hebt ontvangen, kunt u contact opnemen met de klantenservice voor ondersteuning. Raadpleeg een sjabloon voor een kennisgeving/bord dat u voor deze doeleinden kunt gebruiken.

BEELDEN VAN HET CAMERASYSTEEM BEKIJKEN

Arlo-camera's beschikken over toegangscontrole op afstand waarmee u, afhankelijk van het cameratype, beelden en/of audio op uw eigen apparaten kunt vastleggen en opslaan (bijvoorbeeld via onze app). Het is belangrijk dat u deze functies selectief gebruikt, als er een echte behoefte is om terug te kijken naar de beelden, bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt over een beveiligingsincident op het perceel dat u wilt bekijken of nader wilt onderzoeken. U mag deze functies niet gebruiken om bijvoorbeeld een persoon of zijn of haar gedrag op het perceel continu te bewaken.

BEELDEN BEHEREN DIE ZIJN VERKREGEN MET HET CAMERASYSTEEM

U moet goed opletten hoe u de Arlo-camera's gebruikt en (indien relevant) beelden deelt met andere mensen. U mag beelden alleen delen met anderen als u er zeker van bent dat openbaarmaking noodzakelijk en gepast is en niet tot schaamte leidt bij of schade veroorzaakt aan iemand die op de beelden is vastgelegd. Wees vooral voorzichtig met het delen van beelden in openbare of semi-openbare omgevingen, bijvoorbeeld op het internet of sociale media. Wij raden u aan geen beelden op deze platforms te plaatsen, tenzij u toestemming hebt van elk van de personen op de beelden.

AANVULLENDE VERPLICHTINGEN ALS U EEN ZAKELIJKE GEBRUIKER BENT OF ALS UW GEBRUIK BUITEN DE HUISHOUDELIJKE EXCEPTIE BEVINDT

Als u een zakelijke gebruiker bent of als u het systeem buiten het bereik van de huishoudelijke exceptie gebruikt, moet u voldoen aan de wettelijke verantwoordelijkheden die zijn vastgelegd in de AVG en die van toepassing zijn op een 'verwerkingsverantwoordelijke' van persoonsgegevens. In deze gevallen is het belangrijk dat u zich vertrouwd maakt met uw wettelijke verantwoordelijkheden onder de AVG, omdat het niet correct installeren en gebruiken van het systeem aanzienlijke juridische risico's kan opleveren. Het kan nuttig zijn om informatie te raadplegen die is verstrekt door uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming met betrekking tot uw verantwoordelijkheden als beheerder.

Naast het volgen van de richtlijnen die in dit begeleidende bericht worden beschreven, zijn er bepaalde extra handelingen die u mogelijk moet uitvoeren, waaronder:

Een privacyrisicobeoordeling voorbereiden voordat u het systeem installeert en gebruikt om aan te tonen dat u een weloverwogen beslissing hebt genomen over de reden waarom u het systeem hebt geïnstalleerd en hoe en waarom het nodig en gepast is om gegevens van de camera's vast te leggen en te gebruiken. Dit geldt in het bijzonder als er zich kwetsbare mensen in het gebied bevinden of mensen die tijd in het gebied moeten doorbrengen (bijv. werknemers). Een privacyverklaring opstellen die kan worden bekeken door iedereen die het perceel betreedt, om volledig uit te leggen wie u bent, hoe u gegevens die door het systeem zijn vastgelegd, wilt gebruiken, opslaan en delen en wat hun wettelijke rechten zijn onder de AVG. Deze kennisgeving kan online worden gepubliceerd en/of voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn bij de receptie. Deze vereiste is een aanvulling op het presenteren van de hierboven genoemde kennisgevingen/borden. Als het camerasysteem van invloed is op personeel dat in het gebied werkt, moet u rechtstreeks aan hen uitleggen hoe het systeem werkt. U moet er ook extra op letten dat het systeem werkt in overeenstemming met de toepasselijke arbeidswetgeving en werkmethoden.

U moet ervoor zorgen dat u over de juiste processen beschikt om de toegang tot de camera's te beperken tot degenen die het systeem op een 'need-to-know'-basis moeten controleren en alleen gegevens mogen delen met anderen die onder strenge controle staan. Als u beelden opslaat, moet dit op een veilige en vertrouwelijke manier gebeuren en zorgt u ervoor dat er een duidelijk bewaarbeleid bestaat om de beelden na een bepaalde periode veilig te kunnen verwijderen. U moet de wettelijke rechten respecteren die personen hebben, bijvoorbeeld door toegang te vragen tot hun gegevens, deze te verwijderen of het gebruik ervan te beperken volgens de AVG. U moet weten wie uw toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is. Ook moet u de verantwoordelijkheid nemen om met hen te communiceren over eventuele bezorgdheden of klachten die naar voren kunnen worden gebracht met betrekking tot het beheer van het systeem, inclusief eventuele gegevenslekken. Controleer regelmatig of het camerasysteem naar behoren werkt en of u het gebruikt in overeenstemming met de bovenstaande principes.