Arlo Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt : 31 Maart 2023

Deze website wordt gepubliceerd door Verisure Arlo Europe DAC, een Ierse vennootschap, waarvan de statutaire zetel is gevestigd in Building 4100 Cork Airport Business Park, Ierland, T12 AP97, geregistreerd met bedrijfsnummer 658538. Het intracommunautaire btw-nummer is IE03655231EH (“Arlo Europe”, “Arlo”, “wij,” “onze,” or “ons,”).

Er kan contact worden opgenomen met Arlo Europe via de volgende contactgegevens: https://www.arlo.com/en_eu/support/contact-support.

Lees deze Arlo Servicevoorwaarden (hierna te noemen “Arlo Europe Voorwaarden” of "Voorwaarden") voordat u ermee instemt. Dit is een juridisch bindend contract. Door elektronisch in te stemmen, aanvaardt u alle bepalingen van deze Voorwaarden.

Wij wijzen u erop dat de kolom aan de rechterkant de bepalingen van de Voorwaarden beschrijft in duidelijke en gemakkelijke taal en niet juridisch bindend is.

ALS U ZICH AANMELDT VOOR EEN ARLO-ABONNEMENTSDIENST, STEMT U ER VERDER MEE IN, ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 10, DAT UW ABONNEMENT AUTOMATISCH KAN WORDEN VERLENGD VOOR DEZELFDE TOEPASSELIJKE TERMIJN EN PRIJS, TOTDAT U DIT OPZEGT IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 14.

Leeftijd: U moet ten minste 18 jaar oud zijn om de Diensten van Arlo Europe te gebruiken. Indien u jonger bent dan 18 jaar, probeert u zich dan niet te registreren voor de Diensten van Arlo Europe of ons informatie over uzelf te sturen.

Inleiding

Welkom bij Arlo Europe. Arlo Europe wordt beheerd door Verisure Arlo Europe DAC. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze producten of diensten, waaronder:

a)  de Arlo Europe-hardwareproducten, met inbegrip van maar niet beperkt tot camera's, schijnwerpers, videodeurbellen, basisstationapparaten en beveiligingssysteem met sensoren (hierna het "Arlo Europe-systeem" genoemd); en/of

b)  de Arlo Europe-websites en alle bijbehorende abonnementen, digitale diensten, accounts, mobiele apps, streaming videosites, technische ondersteuning en overige diensten die toegankelijk zijn via Arlo-websites, en alle andere webdiensten die verband houden met het Arlo-product (gezamenlijk aangeduid als de "Arlo Europe-websites en -apps").

c) ((a) en (b) hierboven gezamenlijk aangeduid als de "Arlo Europe Diensten")

Gedetailleerde specificaties met betrekking tot Arlo Europe Diensten zijn hier beschikbaar.

1. Gebruiksvoorwaarden

Uw registratie van het Arlo Europe Systeem via de Arlo Europe Websites en Apps alsmede het gebruik van de Arlo Europe Diensten is onderworpen aan de bepalingen van deze Voorwaarden.

Alle softwarecomponenten die deel uitmaken van de Arlo Europe Diensten worden aan u in licentie gegeven en niet verkocht. Bekijk hier de volledige lijst van landen waar de Arlo Europe Diensten beschikbaar zijn. Bekijk hier de volledige lijst met landen onder embargo.

U stemt ermee in dat u het Arlo Europe Systeem, de Arlo Europe-websites en -apps en de Diensten uitsluitend gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en dat u niet handelt met een doel dat verband houdt met een handel, bedrijf, ambacht of beroep. 

2. Registratie informatie

Registratie van uw Arlo Europe Systeem is vereist.

Voor registratie dient u juiste en volledige informatie te verstrekken en bij te houden, waaronder: (i) uw naam (ii) het serienummer van uw systeem (iii) telefoonnummer en (iv) een e-mailadres en adresgegevens. Arlo Europe kan uw account beëindigen indien u Arlo Europe onjuiste of onvolledige gebruikersinformatie verstrekt, tenzij u deze fout binnen één (1) week hersteld heeft na het verzoek van Arlo Europe om dit te doen. U verklaart tevens dat het u wettelijk is toegestaan de Arlo Europe Diensten te gebruiken en te betreden.

Arlo Europe kan uw camerabeelden en andere informatie verzamelen, verwerken en opslaan. Bekijk hier ons Privacybeleid voor details over hoe wij informatie over u en uw Arlo account verzamelen, gebruiken, openbaar maken en bewaren. Wij raden u aan om het Privacybeleid regelmatig door te nemen. U heeft het recht om uw gebruikersinformatie te allen tijde bij te werken. U kunt ook uw privacy-instellingen beheren met betrekking tot het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gebruikersinformatie en andere soorten informatie die door de Arlo Europe Diensten worden vastgelegd. Dergelijke wijzigingen kunnen worden aangebracht door in te loggen op uw Arlo account. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies van de Arlo Europe Diensten niet beschikbaar zijn indien u het verzamelen, opslaan of gebruiken van bepaalde soorten informatie beperkt.

3. Ledenaccount, wachtwoord en beveiliging

U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de informatie die nodig is voor toegang tot of wijziging van uw account (bijv. wachtwoorden, pincodes, verificatiecodes), alsmede voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U gaat ermee akkoord uw account naar behoren te beschermen door bijvoorbeeld aan het einde van elke sessie uw account af te sluiten of uit te loggen, door twee- of multifactorauthenticatie toe te passen, en door uw wachtwoord of twee- of multifactorauthenticatiecode niet te delen. Voorts verbindt u zich ertoe ons onmiddellijk in kennis te stellen van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account.

Indien Arlo Europe frauduleuze activiteiten vermoedt, kunnen wij overeenkomstig ons veiligheidsbeleid de toegang tot uw account en diensten opschorten om onbevoegde toegang te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor enige schade als gevolg van het niet naleven van dit artikel 3. Wij behouden ons het recht voor uw Arlo Europe account te beëindigen indien uw gedrag daartoe aanleiding geeft. Bij het opschorten van uw account zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u voldoende tijd geven om de overtredingen recht te zetten. Dit zal met name het geval zijn indien u in strijd handelt met toepasselijke wetgeving, toepasselijke contractuele bepalingen, onze richtlijnen of ons beleid, die alle toegankelijk zijn op de website. Niettegenstaande een dergelijke beperking of beëindiging blijft u toegang houden tot de inhoud en diensten die u tot dan toe hebt aangeschaft.

4. Inhoud van derden

De Arlo Europe Diensten bieden u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot, gebruik te maken van of rechtstreeks te integreren met websites, apps, producten, inhoud of andere media die door derden worden beheerd (hierna "Inhoud van derden") waarover wij geen redactionele of programmeringscontrole uitoefenen. U bevestigt het volgende te hebben begrepen:

a)    Aanbieders van Inhoud van derden kunnen de toegang tot hun inhoud te allen tijde beperken of intrekken;

b)    Wij exploiteren, controleren of onderschrijven geen Inhoud van derden en zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen redactionele controle over Inhoud van derden. Verder garanderen wij niet de veiligheid, nauwkeurigheid en effectiviteit van de Inhoud van derden, en zijn wij niet verantwoordelijk voor Inhoud van derden, inclusief materiaal dat misleidend, onvolledig, foutief, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk is; en

c)      Wij hebben geen controle over de verspreiding van Inhoud van derden.

U stemt er ook mee in en verklaart dat Inhoud van derden waartoe toegang wordt verkregen of die wordt overgedragen met behulp van de Arlo Europe Diensten uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is en dat de Arlo Europe Diensten niet zullen worden gebruikt om Inhoud van derden illegaal te kopiëren, illegaal weer te geven of anderszins illegaal te gebruiken. Het zonder toestemming kopiëren of verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken kan een inbreuk vormen op de rechten van de auteursrechthebbenden. U aanvaardt alle risico's in verband met uw interactie met of gebruik van Inhoud van derden.

Wij kunnen uw account van alle Arlo Europe Diensten of software uitschakelen als u inbreuk maakt op de auteursrechten, handelsmerken of intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat u geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, kunt u een verzoek indienen bij Arlo Europe met het verzoek om uw account te herstellen.

Bovendien kunnen handelingen die bedoeld zijn om beveiligingsmaatregelen te verslaan of te omzeilen die ontworpen zijn om inbreuk op intellectuele eigendom te voorkomen, onrechtmatig zijn volgens de Nederlandse wet of vergelijkbare buitenlandse wetten. Wij kunnen de Arlo Europe accounts beëindigen van gebruikers die methoden ontwikkelen of gebruiken om dergelijke beveiligingsmaatregelen te verslaan of te omzeilen na deze gebruikers op de hoogte te hebben gebracht van hun overtredingen en kunnen alle andere noodzakelijke of passende maatregelen nemen om inbreuk op de rechten van houders van intellectueel eigendom te voorkomen.

5. Wijzigingen

5.1 Wijzingen in de Voorwaarden

Arlo Europe behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. U bent onderworpen aan de Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u gebruik maakt van de Arlo Europe Diensten, tenzij Arlo Europe op grond van de wet of een overheidsinstantie verplicht is de Voorwaarden te wijzigen (in dat geval kan Arlo Europe gewijzigde Voorwaarden toepassen op de bestaande contractuele relatie met u). Indien wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij u tijdig en op gepaste wijze informeren en u herinneren aan uw rechten. U kunt deze wijzigingen afwijzen en u behoudt de mogelijkheid om uw abonnement op de Arlo Europe Diensten te allen tijde op te zeggen, in overeenstemming met artikel 14.

5.2 Wijzigingen in de Arlo Dienst Specificaties

Arlo Europe behoudt zich het recht voor om wijzigingen en toevoegingen te maken aan de functies van de Arlo Europe Diensten op basis van veranderende marktbehoeften, technologische innovatie, ontwikkeling van alternatieve en efficiëntere softwareplatforms en/of verbeteringen in product- en cloudbeveiliging. Dienovereenkomstig kunnen de Arlo Europe Diensten voortdurend worden verbeterd en gewijzigd en kan Arlo Europe stoppen met het onderhouden en ondersteunen van oudere versies van de Diensten. We zullen u tijdig op de hoogte stellen van een dienst of service die de overgang ondergaat van een ondersteunde naar een niet-ondersteunde status. Omdat verschillende Arlo Europe Systemen verschillende functies en functionaliteiten kunnen ondersteunen, is het mogelijk dat het niveau van onze dienstverlening niet hetzelfde is voor elk Arlo Europe Systeem. U kunt deze wijzigingen afwijzen en u behoudt de mogelijkheid om uw abonnement op de Arlo Europe Dienst te allen tijden op te zeggen, in overeenstemming met artikel 14.

6 In aanmerking komende diensten

Gebruik van de Arlo Europe Diensten vereist dat uw Arlo Europe Systeem toegang heeft tot een permanente breedband internetverbinding, in overeenstemming met artikel 12. Om de Arlo Europe Diensten mogelijk te maken moeten alle Arlo Europe Systemen geregistreerd zijn op my.arlo.com of in Arlo apps, zoals de officiële Arlo iOS en Android apps.

6.1   Systeemvereisten.

De Diensten zijn niet toegankelijk zonder: (i) Wi-Fi of een ander communicatienetwerk bij u thuis dat in staat is om betrouwbaar met het Arlo Europe Systeem te communiceren; (ii) een Arlo account; (iii) voor sommige functies en functionaliteiten van de Arlo Europe Diensten, een ingeschakeld en ondersteund draadloos apparaat, zoals een telefoon of tablet; (iv) permanente breedband internettoegang met voldoende bandbreedte om de door u gebruikte Arlo hardware producten te ondersteunen; en (v) andere systeemelementen die door Arlo Europe kunnen worden gespecificeerd. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u over alle vereiste systeemelementen beschikt en dat deze compatibel en correct geconfigureerd zijn.

7. Gedrag van abonnees

U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, foto's, video, berichten, tags, feedback, opmerkingen, vragen, andere informatie of materialen (hierna "Content"), hetzij openbaar geplaatst of privé verzonden, uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de persoon van wie dergelijke Content afkomstig is. Dit betekent dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle Content die u vastlegt, uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via de Arlo Europe Diensten.

8. Vergoedingen voor abonnementsdiensten

8.1 Activering

De Diensten worden geacht aan u te zijn geleverd wanneer u uw Arlo Europe Dienst hebt geactiveerd. Om uw Arlo Europe Diensten te activeren moet u bepaalde stappen ondernemen - deze activering gebeurt niet automatisch. Voor nieuwe Arlo gebruikers betekent dit het aanmaken van een Arlo account als onderdeel van het aanmeldingsproces.

8.2   Vergoedingen voor abonnementsdiensten

Sommige Arlo Europe Diensten vereisen een doorlopend abonnement dat aanhoudt totdat u het abonnement opzegt in overeenstemming met Artikel 14 of als wij de betreffende dienst beëindigen. U gaat ermee akkoord uw abonnementsgeld vooraf te betalen. Uw abonnementsperiode wordt vermeld in uw Arlo abonnementsplan, dat u kunt bekijken door in te loggen op uw account. Wij kunnen meerdere abonnementsplannen met verschillende niveaus en diensten aanbieden. Uw abonnementsgeld dekt de Arlo Europe Diensten die in uw geselecteerde Arlo abonnementsplan zijn opgenomen. 

U kunt kiezen uit verschillende betalingsopties voor uw abonnement en u kunt de door u gekozen betalingsoptie wijzigen via uw account op my.Arlo.com. Indien u om welke reden dan ook een beëindigd abonnement opnieuw moet activeren, kunnen reactiveringskosten in rekening worden gebracht die voorafgaand aan de heffing van de reactiveringskosten aan u zullen worden gecommuniceerd. 

9. Gra.tis proefperiode en promotiecodes

Van tijd tot tijd kan Arlo Europe in aanmerking komende klanten specifieke proefabonnementen en andere promotionele kortingen aanbieden waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, tenzij anders vermeld in de promotionele abonnementsvoorwaarden. Proef- en promotieabonnees kunnen er te allen tijde voor kiezen niet over te stappen op betaalde of niet-promotionele abonnementen, zoals bepaald in deze Voorwaarden en in de promotionele abonnementsvoorwaarden.

 

Arlo Europe behoudt zich het recht voor, om uitsluitend naar eigen en absoluut oordeel, te bepalen of u in aanmerking komt voor een gratis proefperiode en een promotionele aanbieding. Details over de proefprogramma’s die beschikbaar zijn met Arlo Cameras vindt u hier

10. Betaling van het abonnement, automatische verlenging, annulering, prijswijzigingen en terugbetalingsbeleid

10.1 Betaling abonnement

Om u aan te melden voor een abonnement, vult u online de vereiste registratiegegevens in, waaronder het selecteren van uw betalingsmethode. Indien u kiest voor een abonnementsoptie met terugkerende betalingen (bijvoorbeeld maandelijkse en jaarlijkse abonnementen) gaat u ermee akkoord dat wij het abonnementsgeld automatisch aan het begin van elke periode met de door u gekozen frequentie van de door u opgegeven en aan uw account gekoppelde betaalmethode kunnen afschrijven, tenzij en totdat u het abonnement opzegt. Indien u zich tegen een actietarief heeft aangemeld, zullen eventuele verlengingen na de actieperiode in rekening worden gebracht tegen het dan geldende abonnementstarief. Toegang tot uw Arlo Europe Diensten wordt pas verleend nadat Arlo Europe of een door ons ingeschakelde agent heeft geverifieerd dat de betalingsmethode geldig, juist en correct is.

U erkent dat het gefactureerde bedrag kan variëren als gevolg van promotionele aanbiedingen, wijzigingen in uw Abonnement of wijzigingen in toepasselijke belastingen of andere kosten. U machtigt ons (of een door ons ingeschakelde betalingsverwerker) om het overeenkomstige bedrag af te schrijven via de door u gekozen betalingsmethode. 

10.2  Automatische verlenging van het abonnement en annulering van het abonnement

Uw abonnement loopt automatisch door tot het moment van opzegging. Wij zullen u er tijdig aan herinneren dat uw abonnement moet worden verlengd.

U moet opzeggen voordat het abonnementsgeld wordt afgeschreven via de door u opgegeven betaalmethode.  Als u het betaalde abonnement via een derde partij hebt aangeschaft, moet u het zo mogelijk rechtstreeks via die derde partij opzeggen. 

10.3 Prijswijzigingen

Arlo Europe kan naar eigen en absoluut oordeel de abonnementskosten en andere prijzen van tijd tot tijd wijzigen. Alle prijswijzigingen worden niet eerder van kracht dan 30 dagen nadat Arlo Europe u daarvan op de hoogte heeft gesteld, aan het begin van de volgende factureringscyclus voor uw abonnement. Een verhoging van de geldende abonnementskosten zal niet van toepassing zijn vóór het einde van uw huidige abonnementsperiode. Indien u ontevreden bent over de tariefwijzigingen of extra kosten, kunt u uw gebruik van de Arlo Europe Diensten opzeggen in overeenstemming met artikel 14. Voor opzegging in dit geval heeft u recht op een pro rata terugbetaling van de door u betaalde, maar ongebruikte vergoedingen voor het gebruik van de Arlo Europe Diensten. Indien u uw gebruik van de Arlo Europe Diensten niet beëindigt in overeenstemming met artikel 14, dan worden de gewijzigde abonnementskosten vanaf uw volgende factureringscyclus in rekening gebracht.

10.4 Restitutiebeleid

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Voorwaarden, worden abonnementsgelden niet gerestitueerd en zijn er geen restituties of kredieten voor gedeeltelijk gebruikte abonnementsperioden. Na beëindiging van een abonnement blijft u echter toegang houden tot de betreffende Arlo Europe Service tot het einde van uw huidige factureringsperiode. Op elk moment, en om welke reden dan ook, kunnen wij een terugbetaling, korting of andere vergoeding verstrekken aan sommige of al onze abonnees van een Arlo Europe Dienst ("terugbetalingen"). Het bedrag en de vorm van dergelijke terugbetalingen, en de beslissing om deze te verstrekken, zijn naar ons eigen en absolute oordeel. Het verstrekken van terugbetalingen in één geval geeft u geen recht op terugbetalingen in de toekomst voor soortgelijke gevallen, noch verplicht het ons om in de toekomst terugbetalingen te verstrekken.

10.5  Teruggestuurde betaling

Wij kunnen uw Arlo Europe Diensten zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of beëindigen bij (automatische) weigering van betaling of indien de financiële instantie die uw betaalpas of -kaart heeft uitgegeven (of diens agent of gelieerde onderneming) de terugbetaling van eerder aan ons gedane betalingen voor Arlo Europe Diensten verlangt. U stemt ermee in dat wij rente tegen de wettelijke rente in rekening kunnen brengen over alle verschuldigde bedragen die 30 dagen of langer onbetaald blijven. Deze rechten vormen een aanvulling op en geen vervanging van andere wettelijke rechten of rechtsmiddelen die Arlo Europe ter beschikking staan. Wij kunnen uw rekening doorverwijzen naar een derde partij voor inning in geval van voortdurende wanbetaling.

11. Herroepingsrecht

U heeft het recht dit contract binnen dertig dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag waarop het contract is gesloten.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op (e-mailadres invullen) of (postadres invullen) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Wij zullen u onverwijld op een duurzame drager (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping doen toekomen.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

11. 1  Effecten van herroeping

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan deze terugbetaling.

Indien u verzocht heeft om met de uitvoering van diensten te beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u ons een bedrag dat in verhouding staat tot hetgeen is geleverd totdat u ons uw herroeping van dit contract hebt meegedeeld. Een overeengekomen proefperiode blijft in ieder geval kosteloos. Verder vervalt uw herroepingsrecht als wij de diensten volledig hebben geleverd en pas met de uitvoering van de dienst zijn begonnen nadat u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven en tegelijkertijd hebt bevestigd dat u zich ervan bewust was dat u uw herroepingsrecht zou verliezen als wij de overeenkomst volledig zouden hebben uitgevoerd.


Sjabloon voor intrekkingsformulier

(Dit formulier alleen invullen en terugsturen als U het contract wilt herroepen)

Aan Verisure Arlo Europe DAC, Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Ierland, T12 AP97

Contact: Klantenservice

 

-Ik/wij (*) delen u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) koopovereenkomst betreffende de volgende goederen (*)/de volgende dienst (*) herroep/herroepen;

(*) invullen wat van toepassing is

besteld op (*) / ontvangen op (*) ;

•                naam van de consument(en);

•                adres van de consument(en);

•                handtekening van de consument(en)*;

*(alleen als dit formulier op papier wordt ingediend);

Gelieve de goederen/diensten nauwkeurig te beschrijven zodat kan worden vastgesteld op welke goederen of diensten de herroeping betrekking heeft.

Artikelnummer

Bedrag

Reden

Commentaar

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Verkeerd product (2) Product bevalt niet (3) Geen reden (4) Levertijd te lang (5) Anders

Datum

 

Gelieve de goederen/diensten nauwkeurig te beschrijven zodat kan worden vastgesteld op welke goederen of diensten de herroeping betrekking heeft.

Bedrag

Reden

Commentaar

 

 

 

 

 

 

(1) Verkeerd product (2) Product bevalt niet (3) Geen reden (4) Levertijd te lang (5) Anders

Datum

 

12. Internet Service Provider en mobiele telefoonkosten

De Arlo Europe Diensten vereisen het gebruik van een breedband internetverbinding. U bent verantwoordelijk voor eventuele servicekosten voor uw internetverbinding of data-abonnement als gevolg van het gebruik van of de toegang tot de Arlo Europe Diensten en erkent en stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle geschillen met een internetprovider of mobiele telefoonprovider in verband hiermee. Met name het streamen en bekijken van opgenomen video's en het gebruik van de apps kan leiden tot extra en aanzienlijke kosten op apparaten die gebruik maken van een data-abonnement. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en geven geen garanties over de beschikbaarheid, functionaliteit of kosten van een breedband internetverbinding of ander data-abonnement.

13 De Arlo Europe Diensten gebruiken

13.1  U mag de Arlo Europe Diensten alleen benaderen en gebruiken met een Arlo Europe Systeem dat geautoriseerd is om te communiceren met de Arlo Websites en Apps. U stemt ermee in geen veranderingen aan te brengen in uw Arlo Europe Systeem of dit anderszins te wijzigen. De Arlo Europe Diensten worden verstrekt voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden doorverkocht. Zonder Arlo’s voorafgaande schriftelijke toestemming, mag u de Arlo Europe Diensten of het recht om deze te ontvangen niet overdragen.

Als uw Arlo Europe Systeem toegang heeft tot de Arlo Websites en Apps (ongeacht uw betalings- of abonnementsstatus), erkent u en stemt u ermee in dat een gebruiker bent van de Arlo Europe Diensten en gebonden bent aan de bepalingen van deze Voorwaarden.

13.2 Updates en upgrades

Door gebruik te maken van de Arlo Europe Diensten en behoudens deze Voorwaarden stemt u in met het ontvangen van alle software updates en upgrades die Arlo naar uw Arlo Europe Systeem stuurt. Deze updates en upgrades kunnen automatisch worden geïnstalleerd wanneer dat nodig is om de conformiteit van Arlo Europe Diensten te behouden, zonder aanvullende kennisgeving of aanvullende toestemming. Indien u de automatische update en upgrade functie van de Arlo Europe Diensten uitschakelt dan kan bepaalde functionaliteit van de Arlo Europe Diensten negatief worden beïnvloed. Zelfs als u de automatische upgrade functie van uw Arlo Europe Systeem uitschakelt, kunnen wij nog steeds kritieke Arlo Europe Systeem updates uitvoeren; updates voor Arlo applicaties die draaien op uw iPhone, iPad, Android telefoon, tablet en soortgelijke apparaten; en Arlo back end service updates. In alle gevallen, behalve voor essentiële updates of upgrades (wanneer de updates of upgrades nodig zijn om de Arlo Europe Diensten conform te houden) hebt u het recht om de update of upgrade te weigeren, of, indien nodig, te verwijderen, indien de update of upgrade een negatieve invloed heeft op uw toegang tot of uw gebruik van de Arlo Europe Diensten.

14. Opzegging van de dienst

14.1  Opzegging door de Gebruiker

U kunt te allen tijde en zonder beperking verzoeken om opzegging van uw account en uw recht om gebruik te maken van de Arlo Europe Diensten. De opzegging gaat in op de dag volgend op de laatste dag van uw bestaande abonnementsperiode. Bij opzegging van uw account is het mogelijk dat bepaalde informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot logboekgegevens, diagnostiek, analyses afkomstig van apparaten die aan de gebruiker of het account zijn gekoppeld, transactiegegevens van het account of informatie waarvoor een huiszoekingsbevel, dagvaarding of ander juridisch proces is uitgevaardigd, niet onmiddellijk wordt verwijderd uit de systemen van Arlo Europe of onze agenten.

1.1       Opzegging door Arlo Europe

Niettegenstaande andere bepalingen in deze Voorwaarden, behouden wij ons het absolute recht voor om uw account onmiddellijk te beëindigen indien de abonnementskosten om welke reden dan ook worden geweigerd, indien u enige bepaling van deze Voorwaarden schendt, indien u misbruik maakt van de Arlo Europe Diensten of indien u de Arlo Europe Diensten illegaal gebruikt, en/of indien u uw Arlo Europe Systeem wijzigt of de Arlo Europe Diensten of software op zodanige wijze gebruikt dat inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Arlo Europe en/of haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen of derden.

Wij stellen u ten minste 30 dagen van tevoren in kennis van een dergelijke beëindiging. Bij een dergelijke beëindiging van uw account door Arlo Europe, blijft u verplicht tot betaling van alle openstaande vergoedingen en kosten met betrekking tot uw gebruik van de Arlo Europe Diensten vóór beëindiging, en zullen wij u een pro rata terugbetaling geven van uw betaalde vergoedingen voor Arlo Europe Diensten, die ongebruikt blijven als gevolg van de beëindiging door Arlo Europe volgens deze methode van beëindiging. Beëindiging van de Arlo Europe Diensten kan resulteren in de verbeurdverklaring, verwijdering en vernietiging van alle informatie in verband met uw abonnement of Arlo Europe Diensten, inclusief Content.

14.2  Behoud van bepalingen bij opzegging

Alle bepalingen van deze Voorwaarden die naar hun aard ook na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen inzake eigendom, afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid.

15. Bericht

Wij kunnen u via e-mail, reguliere post, sms, postings of updates van de Arlo Websites en Apps of andere nu bekende of hierna te ontwikkelen redelijke middelen kennisgevingen doen toekomen, met inbegrip van kennisgevingen over wijzigingen van deze Voorwaarden.

16. Eigendom van software en intellectuele eigendom

Het is mogelijk dat u softwareprogramma's in uw Arlo Europe Systeem moet gebruiken om bepaalde functies van de Arlo Europe Diensten te kunnen gebruiken of er volledig toegang toe te hebben. U bent verplicht de software die op het moment van aankoop in uw Arlo Europe Systeem is opgenomen en andere softwareprogramma's die van tijd tot tijd door Arlo aan uw Arlo Europe Systeem kunnen worden geleverd, te accepteren en te gebruiken. Arlo Europe en/of haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en licentiegevers behouden het eigendomsrecht op en de eigendom van alle software voor de Arlo Europe Diensten en bepaalde intellectuele eigendomsrechten op de Arlo Europe Diensten. Wij en/of onze gelieerde ondernemingen blijven ook eigenaar van alle Arlo auteursrechten en handelsmerken. In het geval van software van derden die door Arlo Europe en/of diens dochterondernemingen en gelieerde bedrijven aan de Arlo Europe Diensten wordt geleverd, behoudt de betreffende derde partij het eigendomsrecht op en de eigendom van zijn software, auteursrechten en handelsmerken.

Elke poging om de Arlo Europe Diensten of de software van de Arlo Europe Diensten te demonteren, te decompileren, er afgeleide werken van te maken, te onderwerpen aan reverse engineering, te wijzigen, in sublicentie te geven, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, te kopiëren of te gebruiken voor andere doeleinden is ten strengste verboden. Indien u enige Arlo softwareapplicaties op uw thuiscomputer installeert worden eigendom en de overige voorwaarden van dit gebruik beheerst door de toepasselijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers waarmee u voorafgaand aan de installatie dient in te stemmen.

17. Procedure voor het indienen van vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht of de intellectuele eigendom

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen en verlangen van onze gebruikers dat zij hetzelfde doen. Arlo Europe kan, in voorkomende gevallen, de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectueel eigendom uitschakelen en/of beëindigen na hen op de hoogte te hebben gebracht van hun overtredingen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op uw auteursrecht of dat uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, kunt u ons de volgende informatie verstrekken:

-      een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht;

-      een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendomsrecht waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt;

-      een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich op de site bevindt;

-      uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

-      een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en

-      een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht op te treden.

Gelieve deze informatie te mailen naar de Copyright Agent van Arlo Europe die is aangewezen om kennisgevingen van vermeende inbreuk te ontvangen:

Copyright Agent – Ter attentie van de Juridische Afdeling, Verisure Arlo Europe DAC, Building 4100, Cork Airport Business Park, Ierland, T12 AP97.  

Voor alle duidelijkheid: alleen kennisgevingen van (vermoedelijke) schending van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht moeten aan de Copyright Agent worden verstuurd; alle andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere mededelingen moeten worden gericht aan de Arlo Europe klantenservice via https://www.arlo.com/en_eu/support/contact-support. U erkent dat indien u niet voldoet aan alle vereisten van dit artikel 17 uw melding van (vermoedelijke) inbreuk op het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht mogelijk niet geldig is.

18. Open Source Software

Bepaalde onderdelen van de software voor het Arlo Europe Systeem vallen onder de GNU General Public License ("GPL") of andere zogenaamde open source licenties ("Open Source Software"). Open Source Software is mogelijk niet onderworpen aan de beperkingen in artikel 16 van deze Voorwaarden. Het staat u vrij om Open Source Software die onder de GPL valt te gebruiken, te wijzigen en te verspreiden, zolang u zich houdt aan de voorwaarden van de GPL (beschikbaar op www.gnu.org/copyleft/gpl.html). Ter verduidelijking, deze Voorwaarden beperken niet uw rechten onder de licentievoorwaarden van enige toepasselijke Open Source Software, noch verlenen zij u rechten die de licentievoorwaarden van enige toepasselijke Open Source Software vervangen. 

19. Links

U mag een link plaatsen naar uw persoonlijke Arlo site. Elke link naar een Arlo Dienst moet naar de bijbehorende home of top-level pagina gaan.

De Arlo Europe Diensten kunnen links naar andere websites of bronnen aanbieden, of derden kunnen deze links aanbieden. Wij hebben geen controle over dergelijke sites en bronnen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen en onderschrijven niet en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen.

20. Speciale vermaningen voor internationaal gebruik

Gezien het wereldwijde karakter van het internet gaat u ermee akkoord te voldoen aan alle lokale regels met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud. In het bijzonder stemt u ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wetten betreffende de overdracht van technische gegevens die worden geëxporteerd vanuit Nederland of vanuit het land waarin u verblijft. U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in een land waarvoor een EU-embargo geldt of dat door de EU is aangewezen als een land dat "terrorisme ondersteunt" en dat u niet voorkomt op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Europese Commissie.

21. Geen wederverkoop van Arlo Europe diensten

U stemt ermee in geen enkel deel van de Arlo Europe Diensten (inclusief uw Arlo ID), het gebruik van de Arlo Europe Diensten of de toegang tot de Arlo Europe Diensten te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, door te verkopen of te exploiteren voor commerciële doeleinden.

22 Garantie en garantie disclaimer

Alleen de toepasselijke verkoopvoorwaarden, de beschrijvingen, kenmerken, eigenschappen, presentaties en prijs die wij publiceren en rechtstreeks presenteren op de Arlo Website of App, worden beschouwd als een beschrijving van de Arlo Europe Diensten die door Arlo Europe is goedgekeurd. U bent zelf verantwoordelijk om na te gaan of de Arlo Europe Diensten, zoals beschreven in het bovengenoemde gepubliceerde materiaal, voldoen aan uw behoeften en voorgenomen gebruik.

Er geldt een beperkte garantie op de Arlo Europe Diensten. De details van onze Beperkte Hardwaregarantie staan op www.arlo.com/warranty. De rechten verbonden aan de Beperkte Hardwaregarantie staan los van de rechten voorzien door de toepasselijke consumentenwetgeving en deze Beperkte Hardwaregarantie zal worden opgevat als een aanvulling op, en niet in plaats van, de rechten verleend door de toepasselijke consumentenwetgeving. 

23 Geen derden-begunstigden

U stemt ermee in dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden of door de toepasselijke wetgeving, er geen derde begunstigden van deze Voorwaarden zullen zijn.

24 Beperking van aansprakelijkheid

Arlo Europe is onder de voorwaarden van deze Voorwaarden alleen aansprakelijk in overeenstemming met de onderstaande bepalingen:

Arlo Europe zal aansprakelijk zijn voor elke nalatigheid of schending van verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de Overeenkomst en waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de Overeenkomst in gevaar brengt. In het laatste geval is Arlo Europe echter alleen aansprakelijk voor voorzienbare schade die kenmerkend is voor de Overeenkomst. Hetzelfde geldt voor schendingen door vertegenwoordigers van Arlo Europe.

De bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van letsel of schade aan leven, lichaam of gezondheid of in geval van opzettelijk of grof nalatig gedrag. De aansprakelijkheid volgens de Nederlandse productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

Behoudens het bovenstaande is elke verdere aansprakelijkheid van Arlo Europe, een en ander voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten.

25 Algemene informatie

25.1 Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden, eventuele aanvullende voorwaarden die wij verstrekken voor bepaalde Arlo Europe Diensten en de End User License Agreement (EULA) vormen de volledige overeenkomst tussen u en Arlo Europe en zijn van toepassing op uw gebruik van de Arlo Diensten en vervangen eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en Arlo Europe met betrekking tot de Arlo Europe Diensten. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u bepaalde andere Arlo Europe Diensten, gelieerde diensten, inhoud van derden of software van derden gebruikt of aanschaft. Die aanvullende voorwaarden zijn in geval van strijdigheid met deze Voorwaarden slechts van toepassing voor zover het conflict bestaat.
 

25.2 Toepasselijk recht 

Op deze Voorwaarden en elk geschil dat uit of in verband met deze Voorwaarden ontstaat, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verkoopverdrag.

25.3 Waiver

Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling. Een ongeldige, onwerkzame of niet-afdwingbare bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst. 

25.4 Geen recht op behoud of overdraagbaarheid

U stemt ermee in dat uw Arlo account niet overdraagbaar is en dat alle rechten op uw Arlo ID of de inhoud van uw account eindigen bij uw overlijden. 

25.5 Overmacht 

De verplichting van Arlo Europe om de Arlo Europe Diensten, in het bijzonder monitoringsdiensten, te verlenen zal onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort in geval van situaties met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) vernietiging, beschadiging of onbruikbaarheid van telefoonlijnen, netwerk, apparatuur, andere communicatieapparatuur en/of software, of (ii) oorlog (verklaard of niet verklaard), brand, overstroming, extreem weer, ongeval, explosie, terrorisme, overheidsbevel, regelgeving, beperking of prioriteit, arbeidsonrust of enige andere oorzaak voor de duur van de onderbroken dienst. Indien mogelijk zal Arlo Europe u voorafgaand aan de opschorting van de diensten op de hoogte stellen.

25.6 Online geschillenbeslechting 

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) op http://ec.europa.eu/consumers/odr/21. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure overeenkomstig de Nederlandse Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

25.7 Titels van artikelen

De artikeltitels in deze Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele gevolgen.

26.Contact

De volgende entiteit is verantwoordelijk voor het leveren van de Arlo Europe Diensten, afhankelijk van waar u het Arlo Europe Systeem gebruikt, en indien u vragen, klachten of claims heeft met betrekking tot de Arlo Europe Diensten, kunt u daar contact met ons opnemen.

 

Verisure Arlo Europe DAC

Building 4100, Cork Airport Business Park,

Cork, Ierland, T12 AP97

https://www.arlo.com/en_eu/support/contact-support