Beperkte hardwaregarantie

Bedankt dat u hebt gekozen voor producten van Verisure Arlo Europe DAC ("Arlo").

Belangrijk

Ga voor algemene productinformatie en -documentatie naar:

https://www.arlo.com/

Bewaar uw ontvangstbewijs als aankoopbewijs.

Klik op de onderstaande koppelingen als u deze garantie in een andere taal wilt lezen:

DeutschEspañolFrançaisItalianoDutchSvenska or Polski,

HOE CONSUMENTENRECHT ZICH VERHOUDT TOT DEZE GARANTIE

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u hebt mogelijk andere rechten die per land verschillen.

Behalve wanneer wettelijk toegestaan, zal arlo andere rechten die u hebt, met inbegrip van de rechten die voortvloeien uit de niet-naleving van een verkoopcontract, niet uitsluiten, beperken of opschorten. Voor een goed begrip van uw rechten dient u de wetten van uw land te raadplegen.

Voor onze australische klanten: houd er rekening mee dat deze garantie een aanvulling is op de wettelijke rechten in australië met betrekking tot uw goederen die, overeenkomstig australisch consumentenrecht, niet kunnen worden uitgesloten. Onze producten worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder australisch consumentenrecht. U hebt recht op vervanging of restitutie van het bedrag dat u daadwerkelijk voor het product hebt betaald bij een ernstig defect, en compensatie voor andere redelijkerwijs te verwachten verliezen of schade. U hebt ook het recht om de goederen te laten repareren of vervangen als de goederen niet van acceptabele kwaliteit zijn en het defect niet tot een ernstige storing leidt.

Voor garantievragen met betrekking tot Arlo-producten kunt u contact met ons opnemen via:

https://www.arlo.com/nl_nl/support/contact-support

https://www.arlo.com/en_gb/support/contact-support

https://www.arlo.com/en_dk/support/contact-support

https://www.arlo.com/de_de/support/contact-support

https://www.arlo.com/es_es/support/contact-support

https://www.arlo.com/en_fi/support/contact-support

https://www.arlo.com/fr_fr/support/contact-support

https://www.arlo.com/it_it/support/contact-support

https://www.arlo.com/en_no/support/contact-support

https://www.arlo.com/de_at/support/contact-support

https://www.arlo.com/pl_pl/support/contact-support

https://www.arlo.com/sv_se/support/contact-support

https://www.arlo.com/de_ch/support/contact-support

PRODUCTEN DIE ONDER DEZE GARANTIE VALLEN

Zoals hierboven aangegeven, sluiten de voordelen voor de consument die door deze Arlo-garantie worden geboden, geen andere rechten en rechtsmiddelen van de consument onder enig recht met betrekking tot de goederen en diensten waarop de garantie betrekking heeft uit. Deze garantie is van toepassing op alle Arlo-producten die u bij een erkende Arlo-wederverkoper of rechtstreeks via www.arlo.com hebt aangeschaft.

Ons beleid is om productgaranties aan te bieden en alleen services uit te voeren op producten die rechtstreeks bij Arlo of bij een erkende Arlo-wederverkoper zijn gekocht en alleen wanneer vergezeld van een aankoopbewijs. Als u een Arlo-product bij een niet-erkende wederverkoper koopt of als het oorspronkelijke serienummer van de fabriek is verwijderd, onleesbaar is gemaakt of is gewijzigd, is deze Arlo-garantie niet geldig.

Helaas zijn er enkele websites en dealers die beweren dat ze een erkende Arlo-wederverkoper zijn, maar dat niet zijn. Voor producten die op deze websites of van deze dealers worden gekocht, geldt geen garantie van Arlo. Wanneer u producten koopt van een niet-erkende website of dealer, loopt u het risico dat deze producten vervalst, gebruikt, of defect zijn of niet geschikt voor gebruik in uw land zijn. Bescherm uzelf en uw Arlo-product door ervoor te zorgen dat u alleen Arlo-producten bij een erkende wederverkoper koopt. Als u vragen hebt over erkende wederverkopers, gaat u naar onze website.

WAT ONDER DEZE GARANTIE VALT

Arlo biedt op haar producten in de oorspronkelijke verpakking garantie tegen materiaal- en fabricagefouten wanneer de producten normaal worden gebruikt voor het beoogde doel.

Alle beperkte garanties van Arlo beginnen op de aankoopdatum. BEWAAR EEN KOPIE VAN UW ONTVANGSTBEWIJS ALS AANKOOPBEWIJS. De lengte van de beperkte hardwaregarantie van Arlo is meestal één jaar vanaf de datum van aankoop, maar kan variëren afhankelijk van het aangeschafte Arlo-product. Met name sommige onderdelen of accessoires bij Arlo-producten, zoals batterijen, voedingskabels, hoesjes of montagesteunen, kunnen een beperkte garantie hebben die afwijkt van de eenjarige garantie van het Arlo-product waar ze bij horen. Raadpleeg de productgegevenspagina's op arlo.com om de garantieduur voor uw specifieke Arlo-product te bepalen.

Alle Arlo-garanties (in tegenstelling tot wettelijke garanties of niet-uitsluitbare wettelijke garanties), met inbegrip van impliciete garanties, zijn alleen geldig gedurende de periode dat het Arlo-product eigendom is van de "oorspronkelijke koper" van het product. De "oorspronkelijke koper" is voor de doeleinden van deze garantie de eerste koper van het product van Arlo of van een door Arlo erkende wederverkoper. Alle beperkte garanties van Arlo, inclusief levenslange garanties, zijn niet overdraagbaar.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN DEZE GARANTIE EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES UW EXCLUSIEVE GARANTIES EN ZIJ VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET. IN BEPAALDE STATEN ZIJN BEPERKINGEN VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

 WAT NIET ONDER DE ARLO-GARANTIE VALT

Deze garantie geldt niet indien het Arlo-product defect is als gevolg van schade door vervoer, overslag, opslag, ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik, of als het product is gebruikt of onderhouden op een wijze die niet voldoet aan de handleidingsinstructies, op enigerlei wijze is veranderd, of een beschadigd dan wel verwijderd serienummer heeft. Voor Arlo-producten waarin vervangbare batterijen kunnen worden gebruikt, wordt het gebruik van alleen niet-vervalste en niet-oplaadbare batterijen van hoge kwaliteit aanbevolen. In deze producten kan het gebruik van oplaadbare batterijen of minderwaardige batterijen die schade aan uw Arlo-product kunnen aanbrengen, leiden tot vervallen van de garantie. Bij reparatie of aanpassing van het product door anderen dan Arlo of een door Arlo erkende vertegenwoordiger vervalt deze garantie.

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

Om de garantieservice onder deze Arlo-garantie te verkrijgen, dient u, zoals hierboven beschreven, tijdens de garantieperiode van het Arlo-product een geldige claim in te dienen bij Arlo door:

    1. een RMA-nummer te verkrijgen door contact op te nemen met de technische
    ondersteuning van Arlo;

    2. het defecte product te retourneren (verzendkosten voor uw rekening) naar het adres dat
    door de technische ondersteuning van Arlo is verstrekt; en

    3. Arlo een bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum te verstrekken.

Arlo accepteert geen afhaalzendingen voor garantieservice, maar vervangende producten worden op kosten van Arlo aan u geretourneerd na het uitvoeren van bovenstaande drie stappen. Goederen die voor reparatie worden aangeboden, kunnen worden vervangen door gereviseerde goederen van hetzelfde type in plaats van het gerepareerde product. Gereviseerde of gebruikte onderdelen kunnen worden gebruikt om de goederen te repareren. Indien Arlo, naar eigen goeddunken, het defecte product niet kan vervangen, zal het de daadwerkelijke aankoopprijs van het product minus afschrijving terugbetalen.

Indien uw arlo-product in staat is softwareprogramma's, gegevens en andere informatie op te slaan, dient u periodiek back-upexemplaren te maken van de informatie op de opslagmedia om de inhoud te beschermen en als een voorzorgsmaatregel tegen mogelijk operationele storingen. Tijdens de garantieservice of enige andere technische ondersteuning is het mogelijk dat de inhoud van de opslagmedia van het arlo-product verloren raakt, vervangen wordt of herformatteerd wordt. In dat geval zijn arlo en zijn vertegenwoordigers niet verantwoordelijk voor verlies van softwareprogramma's, gegevens of andere informatie opgeslagen op de opslagmedia of enig ander onderdeel van het arlo-product dat wordt gerepareerd.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN ARLO

Zolang u aan uw verplichtingen onder " UW VERANTWOORDELIJKHEDEN " hierboven voldoet, zal Arlo uw product naar eigen goeddunken kosteloos vervangen door hetzelfde of functioneel gelijkwaardige product (met uitzondering van de verzendkosten zoals hierboven vermeld).

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Behalve zoals bepaald in deze garantie en voor zover wettelijk toegestaan, is arlo niet aansprakelijk voor bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het gebruik of de uitval van arlo-producten, aantasting of beschadiging van gegevens, verlies van winst of omzet, kosten voor vervangende goederen of kosten van herstel, programmeren of reproduceren van een programma of gegevens opgeslagen in of gebruikt met het arlo-product, zelfs als arlo vooraf op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In bepaalde staten (of landen of provincies) is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid die in dit document zijn uiteengezet, zijn niet van invloed op uw wettelijke rechten onder het consumentenrecht van australië of het consumentenrecht van de verenigde STATEN. Behoudens eventuele wettelijke rechten die u hebt krachtens de consumentenwetgeving van Australië of de consumentenwetgeving van de Verenigde Staten, voor zover dit wettelijk is toegestaan en behalve zoals specifiek in dit document is bepaald, zijn de garanties en rechtsmiddelen in deze garantieovereenkomst exclusief en in plaats van alle andere overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, uitdrukkelijk of impliciet. Alle andere garanties zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Op deze garantie is de wetgeving van het land waarin het Arlo-product is aangeschaft van toepassing.