Tjenestevilkår for Arlo

Sist oppdatert: 31 Mars 2023

Denne nettsiden er publisert av Verisure Arlo Europe DAC, et irsk selskap med registrert kontoradresse i Building 4100 Cork Airport Business Park, Cork, Irland, T12 AP97, registrert under virksomhetsnummer 658538. Selskapets intra-Community VAT-nummer er IE03655231EH, («Arlo Europe», «Arlo», «vi», «våre», eller «oss»).

Arlo Europa kan kontaktes på følgende kontaktinformasjon: https://www.arlo.com/en_eu/support/contact-support.

Vennligst les disse Tjenestevilkårene for Arlo (heretter omtalt som «Vilkår for Arlo Europe» eller «Vilkårene») før du samtykker til dem. Dette er en juridisk bindende avtale. Ved å godkjenne elektronisk aksepterer du alle bestemmelser som er angitt i disse Vilkårene.

Merk at kolonnen på høyre side bare beskriver Vilkårenes bestemmelser på et enkelt og forståelig språk, og utgjør ikke en juridisk bindende avtale.

VED Å REGISTRERE DEG FOR ABONNEMENTSTJENESTER FRA ARLO GODTAR DU, SOM BESKREVET I AVSNITT 10, AT ABONNEMENTET AUTOMATISK FORNYES FOR TILSVARENDE TIDSPERIODE OG PRIS, FREM TIL ABONNEMENTET SIES OPP I OVERENSSTEMMELSE MED AVSNITT 14.

Alder: Du må være minst 18 år eller over for å bruke Arlo-tjenestene. Dersom du er under 18 år, vennligst ikke forsøk å registrere deg for Arlo-tjenestene eller send oss informasjon om deg selv.

Introduksjon

Velkommen til Arlo Europe. Arlo Europe er drevet av Verisure Arlo Europe DAC. Disse Tjenestevilkårene gjelder for bruk av alle våre produkter eller inkluderte tjenester:

a) Arlo Europe maskinvare-produkter, inkludert, men ikke begrenset til, kameraer, flomlyskameraer, videoringeklokker, utstyr til nettverksstasjon og sikkerhetssystemer med sensorer (heretter referert til som «Arlo Europe-Systemet»); og/eller

b) Arlo Europe-nettsidene og andre tilknyttede abonnementer, innholdstjenester, kontoer, mobilapplikasjoner, strømmetjenester, teknisk bistand og tjenester tilgjengelig via Arlo sine nettsider, og alle andre nettbaserte tjenester tilknyttet Arlo-produkter (samlet referert til som «Arlo-nettsider og -apper»).

c) ((a) og (b) refereres heretter til samlet som «Arlo-tjenestene»).

Detaljerte beskrivelser av Arlo-tjenestene er tilgjengelig her

1. Tjenestevilkår

Din registrering for Arlo-tjenestene gjennom Arlo-nettsider og -apper, og bruk av Arlo-tjenestene er underlagt bestemmelsene i disse Vilkårene.

Enhver programvare som inngår i Arlo-tjenestene er kun lisensiert til deg og ikke solgt. Vennligst se over den fullstendige listen over hvor Arlo-tjenester er tilgjengelig, her. Arlo-tjenester kan ikke benyttes i sanksjonerte eller handelsblokkerte land. Vennligst se over fullstendig liste over handelsblokkerte land her.

Du godtar med dette at du bare vil bruke Arlo- systemet, - nettside, - apper og -tjenestene for personlig og ikke-kommersiell bruk i din egenskap av å være forbruker og mot et vederlag, og at du ikke opptrer i næringsvirksomhet.

2. Registreringsinformasjon

Det er påkrevd at du registrerer ditt Arlo-system.

For å registrere ditt Arlo-system må du oppgi og opprettholde korrekt og fullverdig informasjon, som skal inkludere: (i) navnet ditt, (ii) serienummeret på ditt system, (iii) telefonnummer og (iv) en e-postadresse og postadresse. Arlo Europe kan heve avtalen om din konto i samsvar med lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven) § 37, dersom du oppgir feilaktig eller mangelfull brukerinformasjon, med mindre feilen blir rettet innen én (1) uke etter varsel fra Arlo Europe er sendt. Du bekrefter også med dette at du lovlig har rett til å bruke og få tilgang til Arlo-tjenestene.

Arlo Europe kan samle inn, behandle og lagre dine videoer og annen informasjon. Vennligst les igjennom vår Personvernerklæring her, for detaljer om hvordan vi samler inn, bruker, videreformidler og beholder informasjon om deg og din Arlo-konto. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom Personvernerklæringen jevnlig og ofte. Du har til enhver tid rett til å oppdatere din brukerinformasjon. Du har også mulighet til å regulere dine personverninnstillinger relatert til innsamling, lagring og bruk av din brukerinformasjon og andre typer informasjon samlet inn gjennom Arlo-tjenestene. Alle slike endringer kan utføres gjennom å logge deg inn på din Arlo- konto. Merk at dersom du begrenser innsamlingen, lagringen og bruken av visse typer informasjon vil enkelte funksjoner i Arlo-tjenestene kanskje ikke være tilgjengelig for deg.

3. Medlemskonto, passord og sikkerhet

Du har det fulle ansvaret for å ivareta konfidensialiteten til den informasjonen som kreves for å gi tilgang til eller mulighet til å gjøre endringer på din konto (f.eks. passord, PIN-kode, autentiseringskoder), i tillegg til alle aktiviteter som utføres under ditt passord eller din konto. Du samtykker til å beskytte kontoen din tilstrekkelig gjennom for eksempel å gå ut av eller logge ut av din konto på slutten av hver brukersesjon, ved å implementere flerfaktor-autentisering, og å ikke dele passordet ditt eller koden fra flerfaktor-autentisering. Du forplikter deg videre til å umiddelbart å melde fra til oss ved uautorisert bruk av ditt passord eller din konto.

For det tilfellet at Arlo Europe mistenker ulovlig aktivitet, kan vi inndra tilgangen til din konto og tjenester i henhold til vår sikkerhetserklæring for å forhindre uautorisert tilgang. Du er alene ansvarlig for enhver skade eller tap forårsaket av din manglende oppfyllelse av dette Avsnitt 3. I samsvar med vilkårene i digitalytelsesloven § 37 forbeholder vi oss retten til å heve din Arlo Europe-konto dersom din opptreden gir oss grunn til det. Ved inndragelse av tilgangen til din konto vil vi informere deg om det samme, og gi deg varsel i rimelig tid til å rette opp misligholdet. Dette vil spesielt være tilfellet dersom misligholdet består av et brudd på gjeldende rett, gjeldende kontraktsbestemmelser, eller våre retningslinjer, som alle er tilgjengelig på våre nettsider. Til tross for enhver slik begrensning eller heving, vil du fortsatt ha tilgang til innhold og tjenester du allerede har kjøpt frem til tilgangen din suspenderes eller avtalen heves. 

4. Tredjepartsinnhold

Arlo-tjenestene kan gi deg mulighet til å aksessere, bruke eller integrere direkte med nettsider, apper, produkter, innhold eller andre medier som kontrolleres av tredjeparter (heretter, «Tredjepartsinnhold») og som vi ikke utøver noen kontroll ved utformingen eller programmeringen av. Du bekrefter at du har forstått følgende:

a)  Leverandører av Tredjepartsinnhold kan til enhver tid begrense eller trekke tilbake tilgangen til sitt innhold;

b)  Vi verken drifter, kontrollerer eller går god for noe Tredjepartsinnhold, og vi er ikke ansvarlige for og eller utøver kontroll over utformingen av noe Tredjepartsinnhold. Videre gir vi ingen garantier for sikkerheten, nøyaktigheten eller effektiviteten av Tredjepartsinnholdet, og påtar oss ikke ansvar for noe Tredjepartsinnhold, inkludert materiale som kan være villedende, ufullstendig, feilaktig, støtende, uanstendig eller på annen måte upassende; og

c)  Vi utøver ingen kontroll over distribusjon av Tredjepartsinnhold.

Du samtykker til og erklærer også at Tredjepartsinnhold som aksesseres eller overføres ved bruk av Arlo-tjenestene bare er ment for personlig, ikke-kommersiell bruk, i din egenskap av å være forbruker og mot et vederlag, og at Arlo-tjenestene ikke vil bli brukt til å ulovlig kopiere, ulovlig fremvise, eller på annet vis ulovlig bruke Tredjepartsinnhold. Uberettiget kopiering eller distribusjon av opphavsrettsbeskyttede materiale kan utgjøre et inngrep i opphavsrettshavers rettigheter. Du påtar deg med dette all risiko relatert til din interaksjon med eller bruk av alt Tredjepartsinnhold.

Vi kan deaktivere din konto knyttet til enhver Arlo-tjeneste eller programvare dersom du begår inngrep i andres opphavsrett, varemerkerettigheter eller immaterielle rettigheter. Dersom du mener at du ikke har begått et inngrep i andres immaterielle rettigheter, kan du sende inn en forespørsel til Arlo Europe om å aktivere din konto igjen.

I tillegg til dette vil forsøk på å nedkjempe eller omgå sikkerhetstiltak innført for å forhindre inngrep i immaterielle rettigheter kunne være ulovlig under Norsk lov eller under sammenlignbare utenlandske lover. Vi kan heve avtaler for Arlo Europe-kontoer tilhørende brukere som utvikler eller bruker metoder for å nedkjempe eller omgå slike sikkerhetstiltak, etter at vi har informert slike brukere om deres mislighold, og vi kan foreta andre tiltak vi mener er nødvendige og passende for å forhindre inngrep i andres immaterielle rettigheter.

5. Endringer

5.1 Endringer i Vilkårene

Arlo Europe forbeholder seg retten til å utføre endringer i disse Vilkårene. Du vil være underlagt de gjeldende Vilkårene på det tidspunktet du starter å benytte deg av Arlo-tjenestene, med mindre Arlo Europe gjennom lov eller av offentlige myndigheter pålegges å gjøre endringer i Vilkårene (og for det tilfellet kan Arlo Europe legge til de endrede Vilkårene i det eksisterende kontraktsforholdet med deg). Dersom vi gjør endringer vil vi på forhånd informere deg tydelig om dette på behørig vis og i rimelig tid, og informere deg om dine rettigheter. Du har til enhver tid rett til å motsette deg disse endringene og vil ha muligheten til å si opp ditt abonnement til Arlo-tjenestene i samsvar med Avsnitt 14. 

5.2 Endringer i Arlo sin tjenestebeskrivelse 

Arlo Europe forbeholder seg retten til å tilpasse og tilføye egenskaper i Arlo-tjenestene basert på endringer i markedsetterspørselen, teknologisk innovasjon, utvikling av alternative og mer effektive programvareplattformer, og/eller forbedringer av produkter og skysikkerhet. I samsvar med dette kan Arlo-tjenestene være gjenstand for fortløpende forbedringer og tilpasninger, og Arlo Europe kan slutte å tilby og støtte eldre versjoner av Tjenestene. Vi vil informere deg tydelig og i rett tid før en tjeneste eller funksjon går fra å være støttet til å ikke lenger støttes. Fordi ulike Arlo-systemer kan støtte forskjellige egenskaper og funksjonalitet, kan vårt servicenivå avvike fra øvrige Arlo-systemer. Du kan motsette deg disse endringene og du vil fortsatt ha retten til å avslutte ditt abonnement på Arlo-tjenestene i behold, i samsvar med Avsnitt 14. 

6. Tjenestekrav

Bruk av Arlo-tjenestene krever at Arlo-systemet kontinuerlig har tilgang til et internettbredbånd i henhold til Avsnitt 12. For å muliggjøre Arlo-tjenestene må alle Arlo-systemer være registrert på my.arlo.com eller Arlo-apper, slik som de offisielle Arlo iOS- og Android-appene. 

6.1 Systemkrav 

Tjenestene vil ikke være tilgjengelige uten: (i) Wi-Fi eller et annet kommunikasjonsnettverk i hjemmet ditt som er plassert slik at det kan kommunisere stabilt med Arlo-systemet; (ii) en Arlo-konto; (iii) for noen egenskaper og funksjoner i Arlo-tjenestene, en aktivert og støttet trådløs enhet, som eksempelvis en telefon eller nettbrett; (iv) kontinuerlig tilgang til et påskrudd internettbredbånd med tilstrekkelig båndbredde for å støtte din bruk av Arlo sine maskinvare-produkter; og (v) andre systemkrav som kan spesifiseres av Arlo Europe. Det er ditt ansvar å sikre at du har alle påkrevde systemelementer, at de er kompatible og riktig konfigurert. 

7. Medlemsatferd

Du forstår at ansvaret for all informasjon, data, tekst, programvare, bilder, video, meldinger, tagger, tilbakemeldinger, kommentarer, spørsmål, annen informasjon, eller annet materiale (heretter, «Innhold»), enten det er offentlig tilgjengelig eller overført privat, alene påligger den personen som Innholdet stammer fra. Dette betyr at du er fullt ut ansvarlig for alt Innhold du tar inn, laster opp, poster, sender på e-post, overfører, eller på annen måte gjør tilgjengelig via Arlo-tjenestene. 

8. Vederlag for abonnementstjenester

8.1 Aktivering 

Tjenestene vil leveres når du har aktivert din Arlo-tjeneste. For å aktivere Arlo-tjenesten din må du aktivt foreta konkrete handlinger- den vil ikke aktiveres automatisk. For nye Arlo-brukere vil dette innebære å lage en Arlo-konto som del av registreringsprosessen. 

8.2 Vederlag for abonnementstjenester

Noen Arlo-tjenester krever et løpende abonnement som fortsetter å løpe frem til du avslutter abonnementet i henhold til Avsnitt 14, eller dersom vi sier opp den tilknyttede tjenesten. Du godtar å betale vederlaget for abonnementet forskuddsvis. Din abonnementsperiode er fastsatt i din Arlo abonnementsplan, som du kan se ved å logge deg inn på din konto. Vi tilbyr flere abonnementsplaner på forskjellige nivåer og med ulike tjenester. Ditt abonnementsvederlag vil dekke Arlo-tjenestene som er dekket av din valgte Arlo abonnementsplan.

Du kan velge mellom ulike alternativer for betalingsmetoder du ønsker å benytte deg av, og kan endre din valgte betalingsmetode gjennom din konto på my.arlo.com. Dersom du trenger å reaktivere et avsluttet abonnement, uavhengig av årsak, kan du bli belastet med en reaktiveringskostnad som vil bli synliggjort for deg før du belastes for reaktiveringskostnaden.  

9. Gratis prøveperiode og kampanjekoder

Fra tid til annen tilbyr Arlo Europe utvalgte kunder spesielle prøver og andre kampanjekoder som er underlagt disse Vilkårene, med mindre noe annet kommer til uttrykk i vilkårene for kampanjeabonnementet. Prøve- og kampanjeabonnenter kan til enhver tid velge å ikke konvertere eller fortsette til et betalt abonnement eller abonnement som ikke er omfattet av en kampanje, slik som beskrevet i disse Vilkårene og i kampanjeabonnementets vilkår.

Arlo Europe forbeholder seg den fulle retten til å avgjøre hvorvidt du kvalifiserer for en gratis prøve og et kampanjetilbud. Detaljer om prøveprogrammene tilgjengelig for Arlo kameraer er tilgjengelig her

10. Betaling av abonnement, automatisk fornyelse, avbestilling, prisendringer og tilbakebetalingsregler

10.1 Betaling av abonnement

For å registrere deg for et abonnement må du fylle ut de påkrevde registreringsdetaljene på nett, inkludert, men ikke begrenset til, din ønskede betalingsmetode. Dersom du velger et abonnement med periodisk betaling (eksempelvis månedlig og hvert halvår) samtykker du til at vi kan belaste abonnementsvederlaget automatisk til din oppgitte betalingsmetode tilknyttet din konto, ved starten av hver betalingsperiode som du selv har valgt hyppigheten av, med mindre, og frem til du avbestiller abonnementet. Dersom du registrerte deg under en kampanjepris, vil enhver fornyelse etter kampanjeperiodens avslutning belastes etter det til enhver tid gjeldende abonnementsvederlaget. Tilgang til dine Arlo-tjenester vil ikke bli etablert før Arlo Europe eller en av dets representanter har verifisert at betalingsmetoden er gyldig, korrekt og er vel anerkjent.

Du vedkjenner også at beløpet som faktureres kan variere som følge av kampanjetilbud, endringer i ditt abonnement eller endringer i gjeldende skatt og avgifter, eller andre avgifter. Du gir oss (eller våre tredjeparts betalingsleverandører) fullmakt til å belaste din betalingsmetode med tilsvarende beløp.

10.2 Automatisk fornyelse av abonnementet og avbestilling av abonnementet

Ditt abonnement vil automatisk fornyes og løpe frem til det avbestilles. Vi vil varsle deg tydelig og hver sjette (6.) måned, gjennom din oppgitte kontaktinformasjon , for å minne deg på at abonnementet fornyes, og med maksimalt seks (6) måneder oppsigelsestid med mindre særlige vilkår tillater en oppsigelsestid på maksimalt tolv (12) måneder.

Du må avbestille abonnementet før abonnementsvederlaget belastes din oppgitte betalingsmetode. Dersom du har kjøpt abonnementet gjennom en tredjepart, må du avbestille direkte gjennom tredjeparten om det er mulig. 

10.3 Prisendringer

Arlo Europe kan fra tid til annen ensidig endre abonnementsvederlaget og andre priser forutsatt at slike endringer er underlagt en rimelig oppsigelsestid. Prisendringene vil tidligst tre i kraft 30 dager etter at Arlo Europe har sendt deg et varsel, og ved starten på neste betalingsperiode for ditt abonnement. En økning i den gjeldende abonnementsvederlaget vil ikke tilføyes før slutten av din nåværende abonnementsperiode. Dersom du er misfornøyd med prisendringene eller ekstra kostnader kan du si opp Arlo-tjenestene i samsvar med Avsnitt 14. For oppsigelse i slike tilfeller har du krav på en tilbakebetaling for det beløp du allerede har betalt for ubrukte Arlo-tjenester. Dersom du ikke sier opp bruk av Arlo-tjenestene i samsvar med Avsnitt 14 vil du bli belastet med det modifiserte abonnementsvederlaget for din neste betalingsperiode.

10.4 Regler for tilbakebetaling

Med mindre noe annet følger av disse Vilkårene er abonnementsvederlaget ikke-refunderbart, og det refunderes ikke beløp eller gis kreditt for delvis brukte abonnementsperioder. Ved enhver oppsigelse av abonnementet vil du likevel ha tilgang til de relevante Arlo-tjenestene ut den daværende betalingsperioden. Vi kan til enhver tid og for enhver årsak, utføre en tilbakebetaling eller gi en rabatt, eller annen godtgjørelse til noen eller alle av våre abonnenter av Arlo-tjenestene («kreditt»). Beløpet eller formen på slik kreditt, og beslutningen om å yte det, tilligger oss ensidig. At det er gitt kreditt i ett tilfelle medfører ikke en fremtidig rett på slik kreditt i liknende situasjoner, og vi forplikter oss heller ikke til å gi kreditt i fremtiden. 

10.5 Avvist betaling 

Vi kan tilbakekalle eller si opp dine Arlo-tjenester uten varsel ved avvist betaling fra din betalingsmetode eller hvis din kortutsteder (eller dens representant eller tilknyttet selskap) krever tilbake tidligere betalinger til oss for Arlo-tjenestene. Du godtar at vi kan kreve inn renter etter gjeldende forsinkelsesrentesats på alle forfalte beløp som forblir ubetalt i 30 dager eller mer. En slik rett kommer i tillegg til, og ikke i stedet for andre juridiske rettigheter eller andre rettsmidler tilgjengelig for Arlo Europe. Vi kan henvise din konto til en tredjepart for innkreving dersom manglende oppfyllelse vedvarer

11. Internettleverandør og mobiltelefonkostnader

Du har rett til å angre denne avtalen innen tretti (30) dager uten å oppgi en årsak.

Oppsigelsesfristen er tretti (30) dager fra den dagen kontrakten ble inngått.

For å utøve angreretten din må du kommunisere ditt ønske om å trekke deg fra denne kontrakten til oss på Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Ireland. på en klar og tydelig måte (eksempelvis et brev send). Du kan bruke det vedlagte eksempelet på et angrerettskjema, men dette er ikke påkrevd. Vi vil meddele deg en bekreftelse med kvittering på utøvd angrerett på en lagringsvennlig måte  (eksempelvis ved e-post) og uten forsinkelser.

For å overholde angrerettsfristen er det tilstrekkelig at du sender oss din meddelelse om at du ønsker å utøve angreretten din før angrerettsfristen har utløpt.

11.1 Konsekvens av å utøve angreretten 

Dersom du trekker deg fra denne kontrakten vil vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert fraktkostnader (med unntak av ekstrakostnader påløpt som følge av at du velger en annen leveringsmetode enn den rimeligste standardforsendelsen tilbudt av oss), uten unødig forsinkelse, og aldri senere enn fjorten (14) dager fra den dagen vi er informert om ditt ønske om å utøve angreretten for denne kontrakten. Vi vil utføre tilbakebetalingen gjennom den samme betalingsmetoden du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du eksplisitt har godtatt noe annet; for ethvert tilfelle vil du ikke pådra deg ansvar for noen vederlag som følge av slik tilbakebetaling.

Dersom du har forespurt å starte tjenesteytelsen under angrerettsfristperiodens løpetid, plikter du å betale oss et beløp som står i forhold til den tjenesten du har mottatt frem til du har kommunisert at du ønsker å trekke deg fra denne kontrakten, sammenlignet med den fulle dekningen av kontrakten. En avtalt prøveperiode vil være gratis under alle omstendigheter. Videre vil angreretten din bortfalle dersom vi har levert tjenesten fullt ut, og først leverte tjenesten etterfølgende av at du ga ditt eksplisitte samtykke og samtidig bekreftet at du var kjent med at angreretten din bortfalt når vi hadde innfridd kontrakten fullt ut.

 

Angrerettskjema

(Fyll ut og returner dette skjemaet bare dersom Du ønsker å trekke deg fra kontrakten)


To Verisure Arlo Europe DAC, Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Ireland, T12 AP97

Contact: Customer Care.
•Jeg/vi (*) meddeler med dette at jeg/vi (*) trekker meg/oss (*) fra min/vår (*) avtale om salg av følgende varer(*)/for kjøp av følgende tjenester (*);

(*) fullfør slik som passer


Bestilt den (*)            /mottatt den (*)           ;

•                 navn på forbruker(e);

•                 forbrukerens adresse(r);

•                 forbrukerens signatur(er)*;

*(bare hvis dette skjemaet er meddelt på papir);

Vennligst beskriv varene/tjenestene nøyaktig slik at det er mulig å identifisere hvilke varer eller tjenester tilbaketrekningen gjelder.

Artikkelnummer

Antall

Årsak

Kommentar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Feil Produkt (2) Liker ikke Produktet (3) Ingen Grunn (4) For Lang Leveringstid (5) Annet

Dato

12. Internettleverandør og mobiltelefonutgifter

Arlo-tjenestene krever bruk av et internettbredbånd. Du har selv ansvaret for alle serviceutgifter knyttet til din internettilgang eller mobildataplan, som er pådratt som følge av bruk eller aksessering av Arlo-tjenestene, og du anerkjenner og samtykker til at du alene er ansvarlig for alle tvister som oppstår med leverandører av internettjenester eller mobiltelefonoperatører tilknyttet det samme. Spesielt strømming og visning av videoer som er tatt opp, og bruk av apper, kan medføre ekstra og betydelige utgifter på enheter som bruker fra en mobildataplan. Vi er ikke ansvarlige for, og gir ingen garantier for tilgjengeligheten, funksjonaliteten, eller kostnadene til noe internettbredbånd eller en annen mobildataplan. 

13. Bruk av Arlo-tjenestene

13.1 Bruk av Tjenestene

Du kan bare aksessere og bruke Arlo-tjenestene med et Arlo-system som er autorisert til å kommunisere med Arlo-nettsider og -apper. Du samtykker til å ikke manipulere eller på annen måte gjøre endringer i ditt Arlo-system. Arlo-tjenestene ytes for din personlige, ikke-kommersielle bruk, i din egenskap av å være en forbruker og mot en godtgjørelse, og kan ikke videreselges, verken i sin helhet eller delvis. Du kan ikke overføre Arlo-tjenestene eller retten til å motta dem uten å på forhånd ha innhentet skriftlig fullmakt fra Arlo.

Dersom ditt Arlo-system aksesserer Arlo-nettsider og -apper (uavhengig av din betalings- eller abonnentstatus), vedkjenner og samtykker du til at du er en bruker av Arlo-tjenestene og er bundet av bestemmelsene i disse Vilkårene. 

13.2 Oppdateringer og forbedringer

Gjennom bruk av Arlo-tjenestene og underlagt disse Vilkårene, samtykker du til å motta alle programvareoppdateringer og forbedringer som Arlo sender til ditt Arlo-system. Disse oppdateringene og forbedringene kan installeres automatisk ved behov for å opprettholde ensartethet i Arlo-tjenestene, uten at det er mottatt et ytterligere samtykke, forutsatt at du er tilstrekkelig og tydelig informert. Selv om du deaktiverer funksjonen for automatiske oppdateringer i Arlo-systemet ditt kan vi fortsatt implementere kritiske oppdateringer i Arlo-systemet; oppdateringer for Arlo-applikasjoner som er installert på din iPhone, iPad, Android-telefon, nettbrett, og liknende enheter; og backend tjenesteoppdateringer for Arlo. I alle tilfeller, utenom for kritiske oppdateringer eller forbedringer (når oppdateringen eller forbedringen er nødvendig for at Arlo-tjenestene kan opprettholde ensartethet), har du rett til å motsette deg oppdateringen eller forbedringen eller, hvis nødvendig, avinstallere den, dersom oppdateringen eller forbedringen vil ha en negativ påvirkning på din tilgang til eller bruk av Arlo-tjenestene. 

14. Oppsigelse av tjenesten

14.1 Oppsigelse fra bruker

Du kan til enhver tid, og uten begrensninger, si opp kontoen din og din rett til å bruke Arlo-tjenestene. Oppsigelsen vil tre i kraft dagen etter den siste gjenstående dagen av din eksisterende abonnementsperiode, men slik oppsigelsestid skal normalt ikke være lenger enn seks (6) måneder, og for alle tilfeller skal den aldri være lenger enn tolv (12) måneder. Ved en oppsigelse er det enkelte typer informasjon som ikke umiddelbart kan slettes fra Arlo Europe eller dets representanters systemer, inkludert, men ikke begrenset til, logger, diagnostikker, analyser fra enheter knyttet til en bruker eller konto, transaksjonsdetaljer tilknyttet kontoen, eller informasjon som er gjenstand for ransakingsordre, stevning eller andre rettslige prosesser. 

14.2 Oppsigelse fra Arlo Europe

Uavhengig av annet som står i disse Vilkårene og underlagt reglene etter digitalytelsesloven § 37, forbeholder vi oss den fulle rett til å si opp kontoen din dersom abonnementsutgiftene blir avvist av ulike årsaker, dersom du bryter noen av bestemmelsene i disse Vilkårene, dersom du misbruker Arlo-tjenestene, eller hvis du bruker Arlo-tjenestene ulovlig, og/eller dersom du utfører endringer på Arlo-systemet ditt eller bruker Arlo-tjenestene eller programvare på en slik måte at det gjør inngrep i Arlo Europe sine immaterielle rettigheter og/eller dets datterselskap og tilknyttede selskaper eller andre tredjeparter.

 

Vi vil gi deg minst 30 dagers forhåndsvarsel ved slik oppsigelse. Ved enhver slik oppsigelse av din konto fra Arlo Europe, vil du fortsatt være forpliktet til å betale alle utestående vederlag og kostnader knyttet til din bruk av Arlo-tjenestene før oppsigelsen, og vil vi tilbakebetale alt som er betalt for, men ubrukt på grunn av Arlo Europe sin oppsigelse som følge av denne fremgangsmåten for avslutning av avtalen. Oppsigelsen av Arlo-tjenestene kan resultere i tap, sletting og ødeleggelse av all informasjon assosiert med ditt abonnement eller Arlo-tjenestene, inkludert Innhold. 

14.3 Avtalebestemmelsenes gyldighet etter avtalens levetid

Alle bestemmelser i disse Vilkårene som etter sin natur vil gjelde etter en oppsigelse, skal også gjelde etter avtalen er sagt opp, inkludert, men ikke begrenset til, eierskapsbestemmelser, garantifraskrivelser og ansvarsbegrensninger. 

15. Varsler

Vi kan meddele deg varsler, inkludert de som gjelder endringer i disse Vilkårene, på e-post, med vanlig post, tekstmeldinger, oppslagsposter eller oppdateringer på Arlo-nettsider og -apper eller andre på andre forsvarlige måter som er kjent eller som heretter er utviklet. 

16. Programvarerettigheter og immaterielle rettigheter

Det kan hende at du trenger å bruke programvarer i ditt Arlo-system for å bruke eller ha full tilgang til visse funksjoner i Arlo-tjenestene. Du er forpliktet til å godta og å bruke programvaren som er inkludert i ditt Arlo-system på kjøpstidspunktet, samt annen programvare som fra tid til annen kan bli levert til ditt Arlo-system av Arlo. Arlo Europe og/eller dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og lisenshavere beholder rettigheter og eierskap til all programvare for Arlo-tjenestene og enkelte immaterielle rettigheter i Arlo-tjenestene. Vi og/eller våre tilknyttede selskaper beholder også eierskap til alle Arlo sine varemerker og opphavsrettsbeskyttede verk. For tilfellene der Arlo Europe og/eller dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper leverer programvare fra tredjeparter, beholder den aktuelle tredjeparten rettighetene og eierskapet til dets programvare, varemerker og opphavsrettsbeskyttede verk.

Ethvert forsøk på å demontere, bryte ned, lage avledede verker av, dekonstruere, endre, viderelisensiere, distribuere, fremvise offentlig, offentlig fremføre, kopiere, eller for andre formål bruke Arlo-tjenestene eller programvaren til Arlo-tjenestene er strengt forbudt. Dersom du installerer Arlo programvare-applikasjoner på din personlige datamaskin, vil eierskap og andre vilkår for slik bruk være underlagt den til enhver tid gjeldende Sluttbrukeravtalen som du må samtykke til i forkant av installasjonen. 

17. Prosedyre for å fremme anklager om mistenkte inngrep i opphavsrett eller immaterielle rettigheter

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter og vi forventer at våre brukere gjør det samme. Under passende omstendigheter kan Arlo Europe deaktivere og/eller avslutte kontoer til brukere som gjentagende krenker immaterielle rettigheter, etter å ha blitt informert om deres overtredelser. Dersom du tror at ditt verk har blitt kopiert på en måte som krenker din opphavsrett eller på annen måte krenker dine immaterielle rettigheter, vennligst meddel dette til oss med følgende informasjon:

-  en elektronisk eller fysisk signatur fra personen som har fullmakt til å opptre på vegne av eieren av opphavsretten eller andre immaterielle interesser.

- en beskrivelse av det opphavsrettede verket eller andre immaterielle interesser som du mener har blitt krenket;

- en beskrivelse av hvor verkene du mener krenker immaterielle interesser er lokalisert;

- din adresse, telefonnummer, og en e-postadresse

-  en uttalelse fra deg om at du er i god tro om at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettshaver, dens representant eller av loven; og

-  en uttalelse fra deg, avsagt under ed, om at den ovenstående informasjonen i ditt varsel er korrekt og at du er rette opphavsrettshaver eller eier av de immaterielle rettighetene, eller har fullmakt til å opptre på opphavsrettshaver eller den immaterielle rettighetshavers vegne.

Vennligst send denne informasjonen på e-post til Arlo Europe sin Opphavsrettsrepresentant som er utvalgt til å motta varsler om påståtte krenkelser:

Opphavsrettsrepresentant – Attention Legal Department, Verisure Arlo Europe DAC, Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Ireland, T12 AP97.

Av oppklarende hensyn informeres det om at bare varsler om (mistenkte) krenkelser av opphavsrett eller immaterielle rettigheter skal sendes til Opphavsrettsrepresentanten; alle andre tilbakemeldinger, kommentarer, forespørsler om teknisk bistand, og andre henvendelser skal gå direkte til Arlo Europe sin kundeservice gjennom https://www.arlo.com/en_eu/support/contact-support. Du vedkjenner deg at dersom du ikke overholder alle krav etter dette Avsnitt 17 kan dette medføre at varselet om (mistenkt) krenkelse av opphavsrettigheter eller immaterielle rettigheter ikke er gyldig. 

18. Åpen kildekode-programvare

Enkelte komponenter av programvaren til Arlo-systemet er underlagt GNU General Public License («GPL») eller andre såkalte åpen kildekode-programvare («Åpen kildekode-programvare»). Åpen kildekode-programvare vil ikke være underlagt restriksjonene i Avsnitt 16 av disse Vilkårene. Du står fritt til å bruke, endre og distribuere Åpen kildekode-programvare som er underlagt GPL så lenge du etterlever vilkårene i GPL (tilgjengelig på www.gnu.org/copyleft/gpl.html). Av oppklarende hensyn bemerkes det at disse Vilkårene ikke vil begrense dine rettigheter underlagt, eller gi deg rettigheter som overgår, lisensvilkårene for enhver anvendelig Åpen kildekode-programvare. 

19. Lenker

Du kan angi en lenke til din personlige Arlo-side. Enhver lenke til en enhver Arlo-tjeneste må være til dens hjemmeside eller førsteside.

Arlo-tjenestene kan angi, eller tredjeparter kan angi, lenker til andre nettsider eller ressurser. Vi har ingen kontroll over slike nettsider eller ressurser. Vi er ikke ansvarlig for eksterne nettsiders eller ressursers tilgjengelighet, og gir ingen tilslutning til, og er ikke ansvarlige for eller forpliktet til noe innhold, markedsføring, produkter eller annet materiale på eller tilgjengelig på slike nettsider eller ressurser.

20. Særlige oppfordringer om internasjonal bruk

Under en felles forståelse av internettet sin globale karakter, samtykker du til å etterleve alle lokale regler for opptreden på internett og akseptabelt Innhold. Mer uttrykkelig sagt samtykker du med dette til å etterleve all gjeldende rett relatert til overføring av teknisk data som eksporteres fra Norge eller fra det landet du har tilholdssted. Du står inne for og garanterer at du ikke er lokalisert i et land underlagt en handelsblokade fra EU, eller som har blitt utpekt av EU som et «terroriststøttende» land, og at du ikke er opplistet på noen av Europakommisjonens lister for individer eller enheter underlagt restriksjoner eller forbud.  

21. Forbud mot videresalg av Arlo-tjenester

Du samtykker til å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, omsette, videreselge, eller for kommersielle formål utnytte noen del av Arlo-tjenestene (inkludert din Arlo ID), bruk av Arlo-tjenestene eller aksess til Arlo-tjenestene. 

22. Garantier og garantibegrensning

Det er kun gjeldende salgsbetingelser, beskrivelser, karakteristikker, egenskaper, presentasjoner og priser vi publiserer og direkte presenterer på Arlo-nettsiden og -appen, som skal anses å utgjøre beskrivelsen av Arlo-tjenestene og som er godkjent av Arlo Europe. Du er fullt ut ansvarlig for å kontrollere om Arlo-tjenestene, slik de er beskrevet i det ovennevnte publiserte materialet, imøtekommer dine behov og tiltenkte bruk.

 

Det gis en begrenset garanti for Arlo-tjenestene. Spesifikasjoner for vår Begrensede Maskinvaregaranti finner du på www.arlo.com/warranty. Rettighetene som fremgår av den Begrensede Maskinvaregarantien er ulike fra rettighetene som fremgår av gjeldende forbrukerlovgivning, og denne Begrensede Maskinvaregarantien skal legges til grunn som et tillegg til, og ikke i stedet for, rettighetene som fremgår av gjeldende forbrukerlovgivning. 

23. Ingen begunstigede tredjeparter

Du vedkjenner at, med mindre annet eksplisitt er uttrykt i disse Vilkårene eller av gjeldende rett, så vil det ikke være noen tredjeparter som begunstiges av disse Vilkårene. 

24. Ansvarsbegrensning

Arlo Europe er ansvarlig på de vilkår som fremgår av disse Vilkårene, og bare i samsvar med bestemmelsene angitt i det nedenforliggende:

Arlo Europe vil være ansvarlig for ethvert uaktsomt mislighold av sine forpliktelser, hvis oppfyllelse er avgjørende for korrekt utførelse av Kontrakten, og hvis brudd setter oppfyllelse av Kontraktens formål om utførelse i samsvar med det du berettiget kan forvente, i fare.  For det sistnevnte skal Arlo Europe likevel bare være ansvarlig for skader som med rimelighet kunne vært forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet, som definert i digitalytelsesloven § 48. Det samme gjelder pliktbrudd for Arlo Europe sine stedfortredende representanter.

 

 

Utelukkelse av ansvar som angitt i det ovennevnte gjelder ikke for tilfellet der det foreligger skade eller tap av liv, kropp eller helse eller ved forsettlig eller grovt uaktsom oppførsel. Ansvar under den norske produktansvarsloven forblir upåvirket.  

Med forbehold om det ovennevnte og etter omstendighetene, er ethvert ansvar for Arlo Europe utelukket utover dette. 

25. Generell informasjon

25.1  Fullstendig Avtale

Disse Vilkårene, sammen med tilleggsvilkår gitt av oss for en spesifikk Arlo-tjeneste, og den til enhver tid gjeldende Sluttbrukeravtalen, utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og Arlo Europe, og regulerer din bruk av Arlo-tjenestene, og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Arlo Europe relatert til Arlo-tjenestene. Du kan også bli underlagt supplerende vilkår og betingelser som vil gjelde ved bruk eller kjøp av andre Arlo-tjenester, tilknyttede tjenester, tredjepartsinnhold, eller programvare fra tredjeparter. Slike supplerende vilkår vil ved motstrid gå foran disse Vilkårene, men bare så langt motstriden gjør seg gjeldende. 

25.2 Gjeldende rett

Disse Vilkårene og enhver konflikt som oppstår i relasjon til disse Vilkårene skal reguleres utelukkende av norsk rett, ekskludert FNs Konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG). 

25.3 Avkall 

Mislykkede utøvelse eller oppfyllelse fra oss av en rettighet eller bestemmelse som følger av disse Vilkårene utgjør ikke et avkall på en slik rett eller bestemmelse. Enhver ugyldig, virkningsløs eller ugjennomførbar bestemmelse vil ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i denne avtalen.  

25.4  Ingen arverett eller rett til overføring 

Du samtykker til at din Arlo-konto er ikke-overførbar, og at enhver rett til din Arlo ID eller innhold på din konto vil avsluttes ved din død. 

25.5  Force majeure

Arlo Europe sin plikt til å yte Arlo-tjenestene, spesielt overvåkingstjenestene, vil umiddelbart og uten forhåndsvarsel, opphøre i det tilfellet en av de følgende situasjonene oppstår, men ikke begrenset til, (i) telefonlinjer, nettverk, utstyr eller andre kommunikasjonsenheter og/eller programvare blir ødelagt, skadet eller av en annen grunn ute av funksjon, eller (ii) krig (uavhengig av om det erklæres eller ikke erklæres), brann, oversvømmelse, ekstremvær, ulykker, eksplosjoner, terrorisme, ordre fra myndighetene, reguleringer, restriksjoner eller prioritet, industriell uro, eller andre årsaker for tjenestebruddets varighet. Dersom mulig vil Arlo Europe gi deg varsel før slikt opphør av tjenestene. 

25.6 Digital konfliktløsning

Europakommisjonen tilbyr en nettbasert plattform for digital konfliktløsning (ODRs) på http://ec.europa.eu/consumers/odr/21. Vi er ikke forpliktet eller villige til å delta i en prosess for konfliktløsning i samsvar med den tyske loven om forbrukertvistløsning (VSBG). 

25.7 Titler på avsnitt

Titlene på avsnittene i disse Vilkårene er bare for anvendelighetens skyld og har ingen rettslig eller avtalerettslig betydning. 

26. Kontaktinformasjon

Den følgende virksomheten er ansvarlig for å levere Arlo-tjenestene avhengig av hvor du bruker Arlo-systemet, og hvis du har noen spørsmål, klager eller krav relatert til Arlo-tjenestene, kan du kontakte oss der.

Verisure Arlo Europe DAC

Building 4100, Cork Airport Business Park,

Cork, Ireland, T12 AP97

https://www.arlo.com/en_eu/support/contact-support