Arlo Europe Theft Replacement-programma

1.  Wat is het Arlo Theft Replacement-programma?

Met het Arlo Europe Theft Replacement-programma (ATR) kunnen de oorspronkelijke kopers van bepaalde Arlo-apparaten die zijn aangesloten op betaalde Arlo-abonnementen, in aanmerking komen voor vervanging in het geval dat ze worden gestolen. Dit is beperkt tot één keer per gebruiker.

2.  Wat is een in aanmerking komend Arlo-apparaat?

Een "in aanmerking komend apparaat" is een Arlo-product voor draadloze camera's (Arlo Wire-Free, Essential Wire-Free, Pro, Pro 2, Pro 3, Pro 3 Floodlight, Go 2, Pro 4, Ultra en Ultra 2), Arlo-deurbelproduct (Arlo Essential Video Doorbell Wired, Essential Video Doorbell Wire-Free, Audio Doorbell), Arlo Solar Panel, Arlo Indoor-camera's of Arlo draadloze lamp (Arlo Security Light), en de bijbehorende batterijen (indien van toepassing). Het in aanmerking komende apparaat moet rechtstreeks bij een door Arlo geautoriseerde wederverkoper zijn gekocht en mogelijk als gloednieuw of gecertificeerd gereviseerd zijn gekocht. Het in aanmerking komende apparaat moet op het moment van de diefstal reeds zijn geregistreerd onder het Arlo-account van de oorspronkelijke koper en zal volgens het ATR-programma buiten werking worden gesteld wanneer het wordt geregistreerd als gestolen. 

3.  Wat moet ik doen om via het ATR-programma een vervangend apparaat aan te vragen?

Om een aanvraag in het kader van het ATR-programma te kunnen indienen, moet u:

A. Een betalende klant zijn toen de diefstal plaatsvond.

B. Een politierapport indienen en een kopie van het rapport aanvragen om binnen 30 dagen na de diefstal aan Arlo Europe Customer Care een dossiernummer en een contactpersoon van de politie te verstrekken.  In het politierapport moet duidelijk worden vermeld dat het in aanmerking komende apparaat is gestolen. De geregistreerde eigenaar van het Arlo-account dat gebruikmaakt van het in aanmerking komende apparaat moet de persoon zijn die het politierapport heeft ingediend.

C. Verwijder het gestolen in aanmerking komende apparaat pas van uw Arlo-account NADAT u contact hebt opgenomen met de klantenservice van Arlo.

D. Start een ATR-claim door binnen 30 dagen na de datum op het politierapport contact op te nemen met de klantenservice van Arlo Europe.  U moet Arlo voorzien van uw in aanmerking komende apparaat- en accountgegevens, zodat Arlo uw claim kan valideren en verwerken.  U moet een geldig aankoopbewijs van het in aanmerking komende apparaat hebben van een geautoriseerde wederverkoper van de apparaten om een ATR-claim te kunnen indienen.  Uw opnamen en persoonlijke gegevens worden beveiligd in de Arlo-cloud, zolang uw accountgegevens niet zijn gestolen.

E. Zodra we het politierapport en uw eigendomsrecht van het in aanmerking komende gestolen apparaat en account hebben geverifieerd, zullen we de vervanging verwerken, mits alle documentatie naar tevredenheid van de klantenservice is ingediend en u nog niet eerder een claim hebt ingediend met betrekking tot het vervangen na diefstal. De vervanging zal hetzelfde of een vergelijkbaar merk en model zijn als het originele in aanmerking komende apparaat, en kan nieuw of gereviseerd zijn.

F. De diefstal moet binnen Europa hebben plaatsgevonden, en de contactpersoon van de politie op het politierapport moet zich in Europa bevinden.

4.   Wat wordt niet gedekt door het ATR-programma?

A. Arlo-producten die zijn gekocht bij niet-geautoriseerde wederverkopers, waaronder externe verkopers op Amazon, eBay en andere marktplaatsen, komen niet in aanmerking voor het ATR-programma.

B. Arlo-basisstations, -bridges en Arlo Baby komen niet in aanmerking voor het ATR-programma.

C. Arlo-accessoires zoals vattingen, hoesjes, kabels of stroomadapters komen niet in aanmerking voor het ATR-programma.

D.  Het ATR-programma is niet van toepassing op diefstal tijdens of na levering van uw in aanmerking apparaat van Arlo, of op diefstal op enig moment voorafgaand aan de registratie van het in aanmerking komende apparaat op uw Arlo-account.

E. Het ATR-programma is niet overdraagbaar.

Arlo Small Print: Het ATR-programma is een vrijblijvende service van Arlo Europe (het "Bedrijf").  Het Bedrijf zal naar eigen goeddunken bepalen of een claim in het kader van het ATR-programma voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen.  De beslissingen van Arlo Europe over ontvankelijkheid en alle andere aspecten van het ATR-programma zijn definitief en bindend.   Het Bedrijf mag te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving het ATR-programma beëindigen, annuleren of opschorten; de vereisten van het ATR-programma wijzigen; de administratie van het ATR-programma wijzigen; of ATR-claims afwijzen vanwege redelijke zakelijke zorgen van het Bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot vermoedelijke fraude en herhaalde claims van dezelfde persoon of account. Claims worden beperkt tot één claim per account en per persoon. Elke beslissing van Arlo Europe over de vervanging van gestolen apparaten wordt als definitief en bindend beschouwd.

DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: ANDERS DAN HIERBOVEN, DOET HET BEDRIJF GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT HET ATR-PROGRAMMA. ARLO EUROPE IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, SCHADE, KOSTEN OF LETSEL DAT VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEELNAME AAN HET ATR-PROGRAMMA, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT: I) LATE, VERLOREN, VERTRAAGDE, BESCHADIGDE, MISLEIDENDE, ONVOLLEDIGE OF ONBEGRIJPELIJKE CLAIMS; (II) TELEFONISCHE, ELEKTRONISCHE, HARDWARE-, SOFTWARE-, NETWERK-, INTERNET- OF COMPUTERDEFECTEN, -STORINGEN, OF -VIRUSSEN; (III) MISLUKTE, ONVOLLEDIGE, VERVORMDE OF VERTRAAGDE COMPUTERTRANSMISSIES; (IV) HET GEBRUIK OF HET DOWNLOADEN VAN SOFTWARE OF MATERIAAL IN VERBAND MET DIT ATR-PROGRAMMA; (V) TYPOGRAFISCHE OF ANDERE FOUTEN IN DE PRINT VAN HET AANBOD OF DE ADMINISTRATIE VAN HET ATR-PROGRAMMA; EN (VI) ELKE ANDERE VOORVAL DAT KAN LEIDEN TOT VERSTORING VAN HET ATR-PROGRAMMA. 

VRIJGEVEN: VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, DOOR DEEL TE NEMEN AAN HET ATR-PROGRAMMA, GEEFT ELKE DEELNEMER ARLO EUROPE VRIJ VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR CLAIMS, KOSTEN, VERLIEZEN OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET ATR-PROGRAMMA.