Arlo | Terms and Conditions | About Us | default

Zasady użytkowania Systemu i Usług Arlo

Użytkownik kamer decyduje, kto widzi obraz rejestrowany przez jego kamery oraz same kamery. Rozwiązania Arlo opracowano z myślą o użytkownikach kamer Arlo, którzy chcą wyświetlać materiały zarejestrowane za pomocą tych kamer, w tym nagrania wideo i zdjęcia. To użytkownik kontroluje dostęp do swoich kamer i zarejestrowanych przez nie materiałów. Systemy monitorowania wideo firmy Arlo są połączone z różnymi planami usług, które mogą oferować możliwość zdalnego wyświetlania treści rejestrowanych przez kamery Arlo, automatyczne nagrywanie w przypadku wykrycia ruchu, alerty o wykryciu ruchu (z łączami do powiązanych plików wideo), wysyłanie plików wideo na urządzenia mobilne (takie jak iPhone, iPad, telefon lub tablet z systemem Android), cyfrowe obracanie i przybliżanie, dodatkową przestrzeń na pliki wideo oraz obsługę nawet pięciu kamer. Za pośrednictwem ustawień konta w systemie Arlo użytkownik może zachować prywatność kamer, zdjęć i plików wideo lub zezwolić na szerszy dostęp do nich. Dostępne mogą być też plany usług premium rozszerzające wspomniane powyżej funkcje lub uzupełniające system Arlo o dodatkowe funkcje.

Wiek: Aby zarejestrować konto w systemie Arlo, należy mieć ukończone 18 lat. Dokonując rejestracji w systemie Arlo, użytkownik potwierdza, że ma co najmniej 18 lat. System Arlo firmy ARLO nie gromadzi świadomie ani nie zabiega o uzyskanie danych prywatnych od osób w wieku poniżej 18 lat. Takim osobom firma ARLO nie zezwala świadomie na rejestrację w systemie Arlo. Osoba poniżej 18. roku życia nie może rejestrować się w usługach Arlo ani wysyłać żadnych informacji na swój temat bez zgody rodziców lub opiekunów. Żadna osoba poniżej 18. roku życia nie może przekazywać firmie ARLO danych prywatnych bez zgody rodziców lub opiekunów. Jeżeli firma ARLO poweźmie informację, że doszło do zebrania danych prywatnych osoby w wieku poniżej 18. roku życia bez zweryfikowania zgody rodziców lub opiekunów, usuniemy te dane. W przypadku podejrzenia, że nasza firma posiada jakiekolwiek dane uzyskane od osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, lub dane na temat takiej osoby, prosimy o kontakt z naszą firmą za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem legal@arlo.com.

Pełna treść zasad korzystania z systemu Arlo znajduje się poniżej.

Wprowadzenie

Witamy w Arlo. System Arlo obsługiwany jest przez firmę Arlo Technologies, Inc., jej oddziały i podmioty zależne („ARLO”). Poprzez używanie:

(a) kamer Arlo, stacji bazowych i prywatnej sieci wideo (zwanych dalej „Systemem Arlo”); oraz

(b) stron internetowych Arlo i wszelkich powiązanych subskrypcji, usług, w ramach których oferowana jest zawartość, kont, stron umożliwiających strumieniową transmisję wideo oraz innych usług sieciowych powiązanych z produktem Arlo, które firma ARLO aktualnie oferuje i może oferować w przyszłości (zwanych dalej „Stronami internetowymi Arlo”)

((a) i (b) powyżej są dalej łącznie zwane „Usługami Arlo”),

użytkownik akceptuje wszystkie warunki zawarte w niniejszych Zasadach użytkowania („Warunki”). Zasady te wyjaśniają warunki mające zastosowanie do sposobu korzystania z Usług Arlo i stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a firmą ARLO („Umowa”).

1. Zasady użytkowania

Przedmiotem niniejszych Zasad użytkowania jest rejestracja w Systemie Arlo poprzez Strony internetowe Arlo, jak również korzystanie z Usług Arlo.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, nawet w przypadku istniejących stosunków umownych. Informujemy o wszelkich zmianach za pośrednictwem poczty e-mail co najmniej 30 dni przed ich wprowadzeniem. W przypadku braku zgody na zmiany użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli użytkownik nie rozwiąże umowy w ciągu 15 dni od otrzymania powiadomienia, zmiany wchodzą w życie z dniem określonym w powiadomieniu”.

Po dostarczeniu użytkownikowi pisemnego powiadomienia możemy w dowolnym momencie przenieść naszą umowę z nim zawartą, a także wszelkie prawa i obowiązki z niej wynikające, do firmy Verisure Ireland DAC, Building 3 University Technology Centre Curraheen Road Cork, Ireland, w ramach proponowanej transakcji, zgodnie z którą wszystkie prawa i obowiązki naszych klientów są przekazywane do grupy Verisure. W trakcie tego transferu wszelkie dane wymagane do realizacji umowy zostaną również przesłane do firmy Verisure Ireland DAC.

Jeżeli użytkownikowi nie odpowiadają zmiany w treści Zasad użytkowania, może zrezygnować z Usług Arlo, zgodnie z punktem 13 Zasad.

Dowolny komponent oprogramowania wbudowany w System Arlo jest objęty licencją przyznaną użytkownikowi i nie jest sprzedawany.

Z Usług Arlo nie można korzystać w krajach takich, jak Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan czy Syria. W krajach tych nie powinno się również sprzedawać systemu Arlo.

SYSTEM, STRONY INTERNETOWE I USŁUGI ARLO SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PRYWATNEGO UŻYTKU NIEKOMERCYJNEGO.

2. Informacje na temat rejestracji

Użytkownik ma obowiązek zarejestrować posiadany System Arlo. Aby się zarejestrować, użytkownik musi podać następujące dane, zwane dalej „Danymi użytkownika”: (i) swoje imię i nazwisko, (ii) numer identyfikacyjny systemu (dostarczany wraz z każdą stacją bazową Arlo) i (iii) swój adres e-mail. Użytkownik potwierdza, że ukończył 18 lat i zgadza się podać oraz utrzymywać dokładne i kompletne Dane użytkownika. Firma ARLO może zamknąć konto użytkownika, jeżeli ten przekaże firmie ARLO niedokładne lub niekompletne dane. Użytkownik potwierdza ponadto, że zgodnie z prawem może korzystać z Usług Arlo i uzyskiwać do nich dostęp. Niniejsze Zasady użytkowania są nieważne w zakresie zabronionym przez przepisy prawa. Prawo dostępu do Usług Arlo w takich jurysdykcjach wygasa.

Firma ARLO szanuje prywatność Danych użytkownika i chroni je zgodnie z obowiązującą Polityką prywatności firmy ARLO, której treść znajduje się na stronie internetowej https://www.arlo.com/en-us/about/privacy-policy/. Zachęcamy do częstego przeglądania Polityki prywatności. Firma ARLO będzie monitorować dane dotyczące użytkowania, takie jak wpisy dziennika, dane diagnostyczne, użycie pasma oraz różne dane analityczne pochodzące z urządzeń przypisanych do użytkownika, nie będzie jednak ujawniać Danych użytkownika osobom trzecim dla celów prowadzenia przez nich własnej działalności marketingowej bądź promocyjnej, chyba że użytkownik wyrazi w trakcie rejestracji zgodę na takie udostępnianie.

Poprzez dokonanie procesu rejestracji użytkownik wyraża zgodę na Politykę prywatności i potwierdza, że rozumie oraz zgadza się na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie przez firmę ARLO jego Danych użytkownika. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie aktualizować swoje Dane użytkownika lub cofnąć zgodę na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie tych Danych. Takich zmian można dokonać po zalogowaniu się do swojego konta Arlo. Niektóre funkcje Usług Arlo mogą być niedostępne, jeżeli użytkownik zastrzeże możliwość gromadzenia, przechowywania lub wykorzystywania jego Danych użytkownika.

3. Konto członkowskie, hasło i zabezpieczenia

W trakcie rejestracji w Usługach Arlo użytkownik utworzy hasło i nazwę konta. Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności hasła i konta. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie czynności i działania odbywające się pod tym hasłem lub na koncie. Użytkownik zobowiązuje się:

(a) niezwłocznie powiadamiać firmę ARLO o wszelkich przypadkach nieupoważnionego użycia jego hasła lub konta oraz o wszelkich innych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa, a także

(b) każdorazowo wylogowywać się ze swojego konta po zakończeniu sesji.

Firma ARLO nie odpowiada za straty lub szkody wynikające z niestosowania się do postanowień punktu 3. Firma ARLO może odmówić rejestracji lub anulować konto Arlo według własnego uznania.

4. Treści należące do osób trzecich

Usługi Arlo dają użytkownikowi możliwość dostępu do treści multimedialnych kontrolowanych przez osoby trzecie („Treści osób trzecich”), nad którymi to treściami i materiałami firma ARLO nie ma kontroli redakcyjnej ani programistycznej. Użytkownik rozumie, że:

(a) dostawcy Treści osób trzecich mogą w dowolnym momencie zastrzec lub anulować dostęp do swoich treści,

(b) w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma ARLO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści osób trzecich ani nie sprawuje nad nimi kontroli redakcyjnej oraz

(c) firma ARLO nie sprawuje kontroli nad procesem rozpowszechniania Treści osób trzecich.

Użytkownik zgadza się, że firma ARLO nie ponosi przed użytkownikiem ani innymi osobami korzystającymi z Systemu Arlo odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek Treści osób trzecich. Użytkownik ponadto zgadza się i oświadcza, że jakiekolwiek Treści osób trzecich, do których uzyskał dostęp lub które przeniósł za pomocą Usług Arlo, przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego oraz że Usługi Arlo nie będą służyły do nielegalnego kopiowania, nielegalnego wyświetlania ani wykorzystywania Treści osób trzecich w jakikolwiek inny, nielegalny sposób. Zasadniczo przed wyświetleniem, użyciem lub kopiowaniem Treści Osób Trzecich należy uzyskać zgodę właściciela praw do tych treści. Nieautoryzowane kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów chronionych prawami autorskimi może stanowić naruszenie praw ich właścicieli.

Firma ARLO może zamknąć konto użytkownika dowolnej usługi ARLO lub oprogramowania, który narusza prawa autorskie, prawa własności znaków towarowych lub prawa własności intelektualnej innych osób. Ponadto działania zmierzające do naruszenia lub ominięcia zabezpieczeń mających na celu zapobieżenie naruszeniu praw własności intelektualnej mogą być niezgodne z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych lub odpowiednikami tych przepisów w innych krajach. Firma ARLO może zamknąć konta Arlo użytkowników opracowujących lub korzystających z metod naruszenia lub ominięcia zabezpieczeń i może podjąć wszelkie inne niezbędne lub właściwe działania mające na celu zapobieżenie naruszeniu praw własności intelektualnej.

5. Zmiany w Usługach Arlo

Firma ARLO, w zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, może według własnego uznania oraz bez powiadomienia lub uzyskiwania zgody użytkownika zmienić, dodać lub usunąć funkcje Usług Arlo. Jeśli użytkownik nie będzie zadowolony z jakichkolwiek istotnych zmian w Usługach Arlo wprowadzonych w okresie obowiązywania subskrypcji, to może on natychmiast zaprzestać korzystania z Usług Arlo i będzie uprawniony do obliczonego proporcjonalnie zwrotu wszelkich opłaconych przez użytkownika, ale nie wykorzystanych przez niego subskrypcji. Firma ARLO nie ma obowiązku dostarczać dowolnych lub wszystkich funkcji w ramach Systemu Arlo i, według własnego uznania, może przerwać dostarczanie aktualizacji oprogramowania niektórych Systemów Arlo. Ponieważ poszczególne Systemy Arlo mogą obsługiwać różne funkcje, poziom usług świadczonych przez firmę ARLO może być inny dla każdego z takich Systemów.

6. Możliwość korzystania z Usług/nadzór rodzicielski

Korzystanie z Usług Arlo wymaga stałego dostępu Systemu Arlo do zawsze włączonego, szerokopasmowego połączenia z Internetem. Aby aktywować Usługi Arlo, wszystkie systemy muszą być zarejestrowane na stronie my.arlo.com lub w aplikacjach zatwierdzonych przez firmę ARLO, takich jak oficjalne aplikacje ARLO na systemy iOS i Android.

USŁUGI ARLO SĄ PRZEZNACZONE DLA UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI 18 LAT. POWODEM, DLA JAKIEGO WPROWADZONO POWYŻSZY ZAPIS, JEST FAKT, IŻ W RAMACH USŁUG ARLO MOŻE BYĆ OFEROWANY DOSTĘP DO MATERIAŁÓW WIDEO LUB OBRAZÓW ZAWIERAJĄCYCH TREŚCI WULGARNE LUB OBRAŹLIWE, W TYM OBRAZÓW PRZEDSTAWIAJĄCYCH PRZEMOC, SEKS ORAZ NADUŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. W PRZYPADKU WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW PONIŻEJ 18. ROKU ŻYCIA ZALECA SIĘ SPRAWOWANIE KONTROLI RODZICIELSKIEJ.

7. Członkostwo

Użytkownik rozumie, że jedyną osobą odpowiedzialną za wszystkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, zdjęcia, materiały wideo, komunikaty i wiadomości, tagi, opinie, komentarze, pytania oraz inne informacje lub materiały („Treści”) ogłoszone publicznie lub przesłane z zachowaniem prywatności jest osoba, od której Treści te pochodzą. Oznacza to, że użytkownik, a nie firma ARLO, pozostaje w pełni odpowiedzialny za wszelkie Treści przechwytywane, wysyłane, publikowane, przesyłane pocztą e-mail, przekazywane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Usług Arlo.

Firma ARLO nie kontroluje Treści publikowanych za pośrednictwem Usług Arlo i w związku z tym nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości tych Treści. W żadnym wypadku firma ARLO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści, w tym między innymi:

(a) błędy lub pominięcia w Treściach,

(b) jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w związku z używaniem Treści publikowanych, przesyłanych pocztą e-mail, przekazywanych lub udostępnianych w inny sposób za pośrednictwem Usług Arlo, w tym w związku z wyświetlaniem, kopiowaniem lub rozpowszechnianiem Treści;

(c) utratę lub zniszczenie Treści;

(d) niezgodność z jakimikolwiek przepisami prawa federalnego, stanowego i miejscowego obowiązującymi w odniesieniu do korzystania z Usług Arlo, w tym między innymi z przepisami prawa dotyczącymi monitorowania za pomocą telewizji przemysłowej w dowolnym celu oraz nagrywania w miejscach publicznych.

Użytkownik rozumie ponadto, że firma ARLO nie gwarantuje ochrony tożsamości innych użytkowników, z którymi użytkownik może wchodzić w interakcje w trakcie korzystania z Usług. Dodatkowo nie gwarantujemy autentyczności danych, które użytkownicy lub handlowcy mogą przekazywać na swój temat. Nie kontrolujemy i nie mamy obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań odnoszących się do możliwego sposobu interpretacji i używania Treści lub działań, jakie użytkownik może podejmować w wyniku kontaktu z Treściami. Użytkownik zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu pozyskania lub niepozyskania Treści za pośrednictwem Usług Arlo.

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług Arlo w celu: wysyłania, publikowania, przesyłania za pośrednictwem poczty e-mail, przekazywania lub udostępniania w inny sposób Treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, groźnych, obelżywych, napastliwych, dręczących, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, oszczerczych lub naruszających prywatność; fałszowania nagłówków lub innej manipulacji identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia Treści przesyłanych za pośrednictwem Usług Arlo; przesyłania, publikowania, wysyłania za pośrednictwem poczty e-mail, przekazywania lub udostępniania w inny sposób Treści, których nie ma on prawa udostępniać na mocy dowolnego prawa bądź zobowiązań umownych lub powierniczych (np. informacji wewnętrznych, zastrzeżonych i poufnych uzyskanych lub ujawnionych w ramach stosunku pracy lub na podstawie umów o zachowaniu poufności); przesyłania, publikowania, wysyłania za pośrednictwem poczty e-mail, przekazywania lub udostępniania w inny sposób Treści, które naruszają prawa patentowe, prawa do znaków towarowych, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności (zwane dalej „Prawami”) należące do osób trzecich; przesyłania, publikowania, wysyłania za pośrednictwem poczty e-mail, przekazywania lub udostępniania w inny sposób niezamawianych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości śmieciowych, spamu, łańcuszków, piramid finansowych lub innych form przesyłek o charakterze masowym oraz innych form akwizycji, z wyjątkiem obszarów (np. zakupów), które są do tego celu przeznaczone; zakłócania lub przerywania działania Usług Arlo, serwerów lub sieci podłączonych do Usług Arlo (w tym między innymi ataków typu „odmowa usługi”) bądź też nieprzestrzegania wymagań, procedur, zasad lub przepisów odnoszących się do sieci podłączonych do Usług Arlo; umyślnego lub nieumyślnego naruszania przepisów prawa miejscowego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego, w tym między innymi przepisów ogłoszonych przez amerykańską Komisję ds. Papierów Wartościowych i Giełd, przepisów krajowych lub innych giełd papierów wartościowych, w tym między innymi Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Amerykańskiej Giełdy Papierów Wartościowych lub NASDAQ, oraz jakichkolwiek innych przepisów mających moc prawną; nękania lub prześladowania innych osób.

Firma ARLO nie przegląda prywatnych fotografii ani filmów bez pozwolenia, ale użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma ARLO i wyznaczone przez nią podmioty mają prawo wedle własnego uznania (ale nie obowiązek) do analizy i/lub usuwania Treści, które udostępniono publicznie lub próbowano udostępnić publicznie za pośrednictwem Usług Arlo. Firma ARLO może odmówić publikacji lub usunąć Treści z Usług Arlo, które naruszają zasady, takie jak te wymienione w Sekcji 7.

Bez ograniczeń dla powyższego, firma ARLO ma prawo w dowolnym momencie usunąć wszelkie Treści, które naruszają niniejsze Zasady użytkowania lub są niezgodne z prawem lub, według firmy ARLO, mogą być niezgodne z prawem lub nieodpowiednie (dotyczy to m.in. usunięcia na podstawie roszczeń lub zgłoszeń od osób trzecich lub organów związanych z takimi Treściami), bądź też bez żadnego powodu.

Użytkownik odpowiada za potrącanie, składanie i zgłaszanie wszelkich podatków, ceł i innych deklaracji podatkowych według szacunku właściwych organów, związanych z jego aktywnością w ramach Usług. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że firma ARLO może uzyskiwać dostęp, zachowywać i ujawniać dane konta użytkownika i/lub Treści w przypadkach wymaganych prawem lub na podstawie przekonania, że taki dostęp, zachowywanie lub ujawnienie jest uzasadnione i ma na celu:

(a) spełnienie wymogów postępowania prawnego, w tym między innymi wezwań i nakazów przeszukania;

(b) egzekwowanie niniejszych Warunków;

(c) reagowanie na roszczenia osób trzecich z tytułu potencjalnego naruszenia ich praw;

(d) rozpatrywanie wniosków składanych przez użytkownika w ramach obsługi klienta lub

(e) ochronę praw, własności lub bezpieczeństwa własnego firmy ARLO, użytkowników produktów firmy oraz interesu publicznego.

Użytkownik rozumie, że techniczne przetwarzanie oraz transmisja Usług Arlo, łącznie z Treściami użytkownika, może obejmować:

(a) przesyłanie pomiędzy różnymi sieciami oraz

(b) zmiany w celu spełnienia wymogów technicznych odnoszących się do podłączonych sieci lub urządzeń oraz dostosowywanie do nich Usług.

Użytkownik rozumie, że Usługi Arlo i powiązane z nimi oprogramowanie mogą obejmować elementy zabezpieczeń, które zezwalają na ochronę materiałów cyfrowych i że użytkowanie tych materiałów podlega zasadom określonym przez firmę ARLO i/lub dostawców treści, którzy dostarczają je do Usług Arlo.

Zabrania się użytkownikowi przekraczania lub obchodzenia jakichkolwiek zasad użytkowania wpisanych w Usługi Arlo. Nieupoważnione lub nielegalne odtwarzanie, publikowanie, dalsze rozpowszechnianie lub publiczna prezentacja materiałów dostarczanych w ramach Usług Arlo, w całości lub częściowo, jest zabronione.

8. Treści przesłane lub udostępnione do włączenia do Usług Arlo

Firma ARLO nie rości sobie praw własności do Treści przesyłanych przez Użytkownika lub udostępnianych do włączenia do Usług Arlo. Niemniej jednak, w odniesieniu do Treści (w tym wszelkich powiązanych praw własności intelektualnej), które użytkownik przesyła lub udostępnia w ramach Usług Arlo, użytkownik udziela firmie ARLO następującej ogólnoświatowej, bezpłatnej, niewyłącznej, bezterminowej, nieodwołalnej, podlegającej podlicencjonowaniu i zbywaniu licencji (jednej lub więcej): licencji na użytkowanie, dystrybucję, modyfikację, adaptację, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wykonywanie i przedstawianie takich Treści w Usługach Arlo wyłącznie w związku z zapewnianiem użytkownikowi Usług Arlo, w sposób zgodny z funkcją Usług Arlo i niniejszymi Zasadami użytkowania. Użytkownik przyznaje firmie ARLO prawo do zachowania kopii Treści (w tym wszelkich powiązanych praw własności intelektualnej) w celach archiwizacyjnych i prawnych.

Ponadto użytkownik udziela każdemu użytkownikowi Usług Arlo niewyłącznej licencji na dostęp i korzystanie z Treści poprzez Usługi Arlo, wyłącznie zgodnie z funkcją Usług Arlo, pod nadzorem użytkownika i zgodnie z niniejszymi Zasadami użytkowania.

Podczas używania programów innych firm aplikacja może prosić o pozwolenie na dostęp do treści Arlo oraz jej informacji, aby pracować zgodnie z oczekiwaniami. Umowa z dostawcą tej aplikacji będzie regulować to, jak aplikacja może używać, zapisywać i przekazywać te treści oraz informacje. Należy dokładnie przeczytać wszystkie zasady użytkowania danej aplikacji i używać tylko aplikacji pochodzących z zaufanych źródeł.

Powyższa licencja gwarantuje, że firma ARLO nie będzie wpływać na własność użytkownika lub prawo do udzielania dodatkowych licencji odnośnie do materiałów w Treściach, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

9. Opłaty za subskrypcję

Niektóre Usługi Arlo wymagają aktualnej, ciągłej subskrypcji. Użytkownik wyraża zgodę na wykupienie subskrypcji z góry. Okres obowiązywania subskrypcji podany jest w planie subskrypcji Arlo. Opłata za subskrypcję obejmuje Usługi Arlo w ramach planu subskrypcji Arlo. Użytkownik może wybrać opcje płatności za subskrypcję, może też zmienić wybraną opcję płatności, powiadamiając firmę ARLO, zgodnie z planem subskrypcji. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu użytkownik musi reaktywować zakończoną subskrypcję, za taką reaktywację może zostać naliczona opłata. Jeżeli użytkownik dokonuje rejestracji w Usługach Arlo po promocyjnej cenie subskrypcji, mogą mieć zastosowanie pewne dodatkowe ograniczenia. Niezależnie od opcji płatności za subskrypcję, opłata nie obejmuje usług ani funkcji innych niż Usługi Arlo, zgodnie z wybranym planem. Firma ARLO może oferować kilka planów subskrypcji charakteryzujących się różnymi poziomami i usługami.

10. Autoryzacja płatności

Aby wybrać opcję subskrypcji obejmującą płatności cykliczne, należy uzupełnić wymagane informacje w formularzu rejestracji online, wybrać metodę płatności, zaznaczyć opcję „Automatycznie odnawiaj mój pakiet usług” i kliknąć „Kontynuuj”. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem automatycznego odnawiania usługi po ukończeniu wstępnego procesu wykonywania płatności. Jeżeli użytkownik wybierze opcję subskrypcji obejmującą płatności cykliczne (tj. subskrypcję miesięczną lub roczną), zgadza się, że firma ARLO może automatycznie pobrać opłatę za subskrypcję z konta karty kredytowej lub debetowej na początku każdego okresu rozliczeniowego, o ile użytkownik nie anuluje subskrypcji poprzez odznaczenie opcji automatycznego odnawiania subskrypcji na swoim koncie Arlo na stronie my.arlo.com lub nie anuluje Usług Arlo. Użytkownik musi anulować subskrypcję przed pobraniem opłaty z karty kredytowej lub debetowej. Jeżeli użytkownik dokonał rejestracji po cenie promocyjnej, wszelkie opłaty za odnowienia mające miejsce po okresie promocyjnym będą pobierane w kwocie obowiązującej w tym konkretnym momencie. Dostęp do Usług Arlo nie będzie możliwy, dopóki firma ARLO lub jej agent nie zweryfikuje i nie potwierdzi ważności oraz prawidłowości danych karty kredytowej, oraz że środki na koncie karty są w stanie pokryć należność. Użytkownik otrzyma powiadomienia e-mail o automatycznym odnawianiu na 30 lub 7 dni przed odnowieniem. Użytkownik otrzyma również powiadomienie e-mail na dzień przed datą odnowienia z przypomnieniem o tym, że dana subskrypcja zostanie odnowiona na kolejny okres.

W zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, firma ARLO może zmienić opłaty za korzystanie z Usług Arlo lub naliczyć dodatkowe opłaty za funkcje, które nie stanowią części Usług Arlo. Tego rodzaju zmiany w wysokości opłat oraz wprowadzane dodatkowe opłaty będą obowiązywać po dacie odnowienia subskrypcji. W przypadku, gdy użytkownik nie będzie zadowolony ze zmiany wysokości opłat lub wprowadzenia dodatkowych opłat, może on zakończyć korzystanie z Usług Arlo z powodu wprowadzenia danej opłaty i będzie uprawniony do otrzymania proporcjonalnie obliczonego zwrotu za usługi niewykorzystane w ramach Usług Arlo. O nowych opłatach lub zmianach w opłatach firma ARLO powiadomi użytkownika z wyprzedzeniem, przesyłając wiadomość na adres e-mail przypisany do jego konta.

Firma ARLO może zawiesić lub zakończyć dostarczanie Usług Arlo bez powiadomienia po odrzuceniu transakcji kartą kredytową lub jeżeli wystawca karty użytkownika (lub jego agent, podmiot powiązany bądź przedstawiciel) dąży do odzyskania płatności dokonanych na rzecz firmy ARLO z tytułu korzystania z Usług Arlo. Użytkownik zgadza się, że firma ARLO może naliczyć odsetki od wszystkich należnych kwot, które pozostają niezapłacone przez okres 30 dni lub dłuższy. Kwota odsetek naliczanych miesięcznie równać się będzie 1,5% należnej niezapłaconej kwoty lub najwyższej sumie odsetek dozwolonych prawem, zależnie od tego, która z tych kwot jest mniejsza. Naliczanie odsetek zakończy się z chwilą zapłacenia należnej kwoty wraz z odsetkami. Takie prawa firmy są prawami dodatkowymi i nie zastępują żadnych innych praw wynikających z przepisów ani też środków zaradczych dostępnych firmie ARLO. W przypadku długotrwałego zalegania z płatnością firma ARLO może przekazać konto użytkownika osobie trzeciej w celu ściągnięcia należności.

11 . Dostawca usług internetowych i opłaty za korzystanie z sieci komórkowej

Usługi Arlo wymagają dostępu do szerokopasmowego połączenia z Internetem. Użytkownik odpowiada za uregulowanie wszelkich opłat za połączenie internetowe lub plan taryfowy naliczonych w związku z korzystaniem lub posiadaniem dostępu do Usług Arlo oraz przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że spoczywa na nim wyłączna odpowiedzialność za wszelkie spory z dostawcą usług internetowych lub dostawcą usług telefonii komórkowej. Dodatkowe opłaty w znacznej wysokości mogą być naliczane zwłaszcza za transmisję strumieniową i wyświetlanie nagranych materiałów wideo oraz za korzystanie z aplikacji na urządzeniach, które działają w oparciu o plan taryfowy. Firma ARLO nie ponosi odpowiedzialności i nie składa żadnych zapewnień w zakresie dostępności, funkcjonalności lub kosztów związanych z szerokopasmowym połączeniem internetowym lub innym planem taryfowym.

12. Korzystanie z Usług Arlo

Użytkownik może uzyskać dostęp do Usług Arlo i korzystać z nich tylko w ramach Systemu Arlo mogącego łączyć się ze Stronami internetowymi Arlo. Użytkownik zobowiązuje się nie ingerować w System Arlo ani nie modyfikować go

w jakikolwiek inny sposób. Usługi Arlo przeznaczone są do użytku prywatnego i niekomercyjnego, i nie mogą być odsprzedawane w całości ani częściowo. O ile niniejsze Zasady użytkowania w sposób jednoznaczny nie przewidują inaczej, użytkownikowi nie wolno przenosić Usług Arlo ani prawa do korzystania z nich. Korzystając z Usług Arlo, użytkownik wyraża zgodę na wszelkie aktualizacje i uaktualnienia przesyłane przez firmę ARLO do Systemu Arlo. W przypadku wyłączenia funkcji automatycznej aktualizacji Systemu Arlo może to mieć negatywny wpływ na pewne funkcje Systemu Arlo. Nawet po wyłączeniu funkcji automatycznego uaktualniania Systemu Arlo firma ARLO może nadal wdrażać krytyczne aktualizacje Systemu Arlo, aktualizacje aplikacji Arlo działające w urządzeniach takich jak iPhone, iPad, telefon lub tablet z systemem Android oraz aktualizacje usług wewnętrznych Arlo. Jeżeli System Arlo uzyskuje dostęp do Stron internetowych Arlo (niezależnie od statusu płatności lub subskrypcji), użytkownik potwierdza i zgadza się, że jest użytkownikiem Usług Arlo i wiążą go niniejsze Zasady użytkowania.

13. Zakończenie świadczenia usług

Użytkownik może wnioskować o zamknięcie konta i cofnięcie prawa do korzystania z Usług Arlo w dowolnym momencie i bez ograniczeń. Zakończenie świadczenia Usług Arlo następuje po około 5 dniach roboczych od daty złożenia wniosku o ich zakończenie przez użytkownika. Użytkownikowi, który skorzysta z tej metody wypowiedzenia usługi, nie przysługuje zwrot niewykorzystanych środków opłaconych za Usługi Arlo. Po zamknięciu konta użytkownika z systemów firmy ARLO lub jej przedstawicieli mogą nie zostać natychmiast usunięte niektóre informacje, w tym między innymi wpisy do dziennika, dane diagnostyczne, analizy pochodzące z urządzeń powiązanych z użytkownikiem, szczegółowe informacje dotyczące transakcji na koncie i informacje objęte nakazem przeszukania, wezwaniem lub innymi postępowaniami prawnymi.

Niezależnie od wszelkiego rodzaju sprzecznych postanowień zawartych w niniejszych Zasadach, firma ARLO zachowuje wyłączne prawo do zamknięcia konta użytkownika, jeśli z jakiegokolwiek powodu odmówi on dokonywania opłat za subskrypcję, złamie jakiekolwiek postanowienia niniejszych Zasad, będzie nadużywać Usług Arlo i/lub jeśli dokona zmian w swoim Systemie Arlo lub będzie wykorzystywać Usługi lub oprogramowanie Arlo w sposób powodujący naruszenie praw do własności intelektualnej firmy ARLO lub wszelkich innych stron trzecich.

Ponadto firma ARLO może zamknąć konto użytkownika i anulować niniejsze Warunki z jakiegokolwiek innego powodu

po przekazaniu użytkownikowi stosownego powiadomienia z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Po tego rodzaju zamknięciu konta użytkownik pozostanie zobowiązany do uiszczenia zaległych opłat z tytułu korzystania przez niego z Usług Arlo przed okresem zamknięcia konta, przy czym firma ARLO zwróci mu obliczone proporcjonalnie wszelkie opłacone, ale niewykorzystane przez niego środki uiszczone na rzecz opłat za Usługi Arlo, które pozostały niewykorzystane w związku z zamknięciem konta w powyższym trybie. Zakończenie świadczenia Usług Arlo może skutkować przepadkiem i zniszczeniem wszystkich informacji powiązanych z członkostwem użytkownika, w tym utratą Treści.

Wszystkie postanowienia niniejszych Zasad użytkowania, które ze swej natury powinny zachować ważność po zamknięciu konta, ważność taką zachowają. Należą do nich, bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności.

14. Powiadomienie

Firma ARLO może przekazywać użytkownikowi powiadomienia, w tym dotyczące zmian Zasad użytkowania, za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, wiadomości tekstowych, publikacji lub aktualizacji na Stronach internetowych Arlo lub innych sposobów znanych obecnie lub w przyszłości.

15. Tytuł do oprogramowania i własność intelektualna

Możliwość używania lub uzyskania pełnego dostępu do pewnych funkcji Usług Arlo może wiązać się z koniecznością korzystania z niektórych programów Systemu Arlo. Użytkownik musi zaakceptować i używać oprogramowania dołączonego do Systemu Arlo w momencie zakupu, a także innych programów, które firma ARLO może dostarczać do Systemu Arlo w pewnych odstępach czasu. Firma ARLO i/lub jej spółki zależne i jednostki stowarzyszone oraz licencjodawcy zachowują tytuł oraz prawo własności całego oprogramowania Systemu Arlo, jak również niektóre prawa własności intelektualnej w Systemie Arlo. Ponadto firma ARLO i/lub jej jednostki stowarzyszone zachowują wszystkie prawa autorskie i znaki towarowe ARLO. W przypadku oprogramowania innych producentów dostarczanego przez firmę ARLO i/lub jej spółki zależne bądź jednostki stowarzyszone do Systemu Arlo, odpowiednia osoba trzecia zachowuje tytuł i prawo własności oprogramowania, znaków towarowych oraz prawa autorskie.

Jakiekolwiek próby dezasemblowania, dekompilacji, tworzenia dzieł pochodnych, odtwarzania, modyfikacji, podlicencjonowania, rozpowszechniania lub używania do innych celów Systemu Arlo lub oprogramowania Systemu Arlo są surowo zabronione. Jeżeli użytkownik instaluje dowolne aplikacje firmy ARLO na komputerze domowym, własność i inne zasady użytkowania objęte są postanowieniami stosownej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego, na które użytkownik musi wyrazić zgodę przed rozpoczęciem instalacji.

16. Zawiadomienia i procedura składania skarg z tytułu naruszeń

praw autorskich i praw własności intelektualnej

Firma ARLO szanuje własność intelektualną innych i tego samego wymagamy od użytkowników naszych produktów. W stosownych okolicznościach i według własnego uznania firma ARLO może wyłączyć i/lub zamknąć konta użytkowników, którzy dopuszczają się naruszeń prawa własności intelektualnej. Jeżeli dana osoba uważa, że jej dzieło zostało skopiowane w sposób naruszający prawa autorskie lub jeżeli jej prawa własności intelektualnej naruszono w inny sposób, firma ARLO prosi o przekazanie:

elektronicznego lub fizycznego podpisu osoby upoważnionej działającej w imieniu właściciela praw autorskich lub praw własności intelektualnej;

opisu dzieła objętego prawami autorskimi lub prawami własności intelektualnej, które zostały naruszone;

informacji o tym, w którym miejscu na stronie znajduje się materiał naruszający wyżej wymienione prawa;

adresu, numeru telefonu i adresu e-mail;

oświadczenia złożonego w dobrej wierze o tym, że przedmiotowe wykorzystanie nie zostało zatwierdzone przez właściciela praw autorskich, jego agenta, przedstawiciela lub przepisy prawa;

oświadczenia złożonego pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że podane w zawiadomieniu informacje są dokładne, oraz że składający oświadczenie jest właścicielem praw autorskich lub praw własności intelektualnej, lub że został upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub praw własności intelektualnej.

Powyższe informacje należy kierować na adres:

Legal Department, Arlo Technologies, Inc., 3030 Orchard Parkway, San Jose, CA 95154

17. Oprogramowanie typu open source

Pewne komponenty oprogramowania Systemu Arlo są objęte Powszechną Licencją Publiczną GNU („GPL”) lub innymi tzw. licencjami na oprogramowanie typu open source („Oprogramowanie typu open source”). Oprogramowanie typu open source nie może być objęte ograniczeniami ujętymi w punkcie 15 niniejszych Zasad użytkowania. Użytkownik może swobodnie użytkować, modyfikować i rozpowszechniać oprogramowanie typu open source objęte licencją GPL, o ile przestrzega warunków GPL (dostępnych na stronie www.gnu.org/copyleft/gpl.html). Niniejsze Zasady użytkowania nie ograniczają praw użytkownika wynikających z warunków licencji Oprogramowania typu open source ani nie przyznają mu praw zastępujących warunki takiej licencji.

18. Łącza

Istnieje możliwość podania łącza do swojej prywatnej strony internetowej Arlo. Łącze do jakiejkolwiek Usługi Arlo musi prowadzić do jej strony głównej.

Usługi Arlo lub osoby trzecie mogą podawać łącza do innych stron lub zasobów WWW. Ponieważ firma ARLO nie sprawuje kontroli na takimi stronami i zasobami, użytkownik zgadza się, że firma ARLO nie odpowiada za dostępność takich zewnętrznych stron lub zasobów oraz że nie zatwierdza ani nie odpowiada za treści, reklamy, produkty bądź inne materiały zamieszczane na takich stronach lub znajdujące się w takich zasobach. Ponadto użytkownik zgadza się, że firma ARLO nie odpowiada bezpośrednio lub pośrednio za wszelkie szkody bądź straty spowodowane lub przypuszczalnie spowodowane lub związane z użytkowaniem takich treści, produktów lub usług dostępnych na takich stronach lub w takich zasobach lub za ich pośrednictwem.

19. Uwagi specjalne na temat użytkowania o zakresie międzynarodowym

Uznając globalny charakter sieci Internet, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich przepisów miejscowych odnośnie do aktywności w Internecie i dopuszczalnych Treści. W szczególności użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich stosownych przepisów prawa dotyczącego przekazywania danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju zamieszkania użytkownika. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie prowadzi działalności w żadnym z państw objętych embargiem przez Stany Zjednoczone, ani nie został określony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm” oraz że nie został wpisany przez rząd Stanów Zjednoczonych na żadną listę osób objętych zakazami lub ograniczeniami.

20. Zakaz odsprzedaży Usług Arlo

Użytkownik zgadza się nie odtwarzać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać w celach komercyjnych żadnej części Usług Arlo (w tym swojego ID Arlo), ani też korzystać z Usług Arlo bądź uzyskiwać dostęp do Usług Arlo w wymienionych celach.

21. Odszkodowanie

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ CHRONIĆ, ZWOLNIĆ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZABEZPIECZYĆ FIRMĘ ARLO I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE ORAZ JEDNOSTKI STOWARZYSZONE PRZED JAKIMIKOLWIEK ROSZCZENIAMI, POSTĘPOWANIAMI, WIERZYTELNOŚCIAMI, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, STRATAMI, KOSZTAMI I WYDATKAMI (W TYM UZASADNIONYMI KOSZTAMI USŁUG PRAWNICZYCH), W TYM M.IN. PRZED ROSZCZENIAMI Z TYTUŁU ZANIEDBANIA, NARUSZENIA PRYWATNOŚCI, PRAW AUTORSKICH I/LUB PRAW DO ZNAKÓW TOWAROWYCH, SKŁADANYMI PRZECIWKO FIRMIE ARLO, JEJ PODMIOTOM ZALEŻNYM I SPÓŁKOM STOWARZYSZONYM LUB USŁUGOM ARLO W ZWIĄZKU LUB W WYNIKU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH ZASAD UŻYTKOWANIA, NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA Z USŁUG ARLO LUB MYARLO BĄDŹ NIEUPOWAŻNIONEJ MODYFIKACJI LUB ZMIANY PRODUKTÓW LUB OPROGRAMOWANIA ARLO.

22. Gwarancja i wyłączenie gwarancji

Firma ARLO udziela ograniczonej gwarancji na kamery Arlo oraz stacje bazowe. Gwarantuje wyłącznie użytkownikowi, że kamery Arlo i stacje bazowe pozostaną wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez jeden (1) rok od daty zakupu kamer Arlo i stacji bazowych (chyba, że prawo wymaga dłuższego okresu gwarancji). Szczegóły ograniczonej gwarancji firmy ARLO są dostępne pod adresem http://www.arlo.com/warranty.

Baterie i ich wymiana nie są objęte gwarancjami Arlo. Użytkownik jest odpowiedzialny za konserwację i wymianę baterii w Arlo. Firma ARLO zaleca dokładne przeczytanie i zapoznanie się z podręcznikiem użytkownika oraz instrukcjami i ostrzeżeniami związanymi ze wszystkimi urządzeniami Arlo. Należy używać wyłącznie oryginalnych baterii wysokiej jakości – nie akumulatorów. Korzystanie z akumulatorów lub niskiej jakości baterii może doprowadzić do uszkodzenia kamery Arlo i unieważnienia gwarancji. Naprawa lub modyfikacja produktu przez osobę inną niż pracownik firmy ARLO lub zatwierdzony przez nią przedstawiciel może spowodować unieważnienie gwarancji.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, Z WYŁĄCZENIEM WYŻEJ WYMIENIONEJ GWARANCJI NA KAMERY I STACJE BAZOWE ARLO, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA ORAZ AKCEPTUJE FAKT, ŻE USŁUGI ARLO SĄ ŚWIADCZONE W POSTACI „TAK, JAK SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. FIRMA ARLO NIE GWARANTUJE W ŻADEN SPOSÓB, ŻE USŁUGI ARLO SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG ARLO BĘDZIE NIEPRZERWANE, BEZ OPÓŹNIEŃ, BEZPIECZNE I WOLNE OD BŁĘDÓW. PONADTO FIRMA ARLO NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ODNOŚNIE DO DOKŁADNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG ARLO (W TYM TREŚCI NALEŻĄCYCH DO OSÓB TRZECICH), ŻE WSZELKIE USTERKI USŁUG ARLO BĘDĄ NAPRAWIANE LUB ŻE PRODUKTY BĄDŹ USŁUGI ARLO BĘDĄ ZGODNE Z JAKIMKOLWIEK INNYM OKREŚLONYM SPRZĘTEM LUB USŁUGĄ. PONADTO FIRMA ARLO NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI ARLO LUB SERWERY FIRMY ARLO ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWNIKOWI DANE I TREŚCI SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. DODATKOWO FIRMA ARLO NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ WIRUSY MOGĄCE ZAINFEKOWAĆ STACJĘ BAZOWĄ ARLO UŻYTKOWNIKA, OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE LUB INNY SPRZĘT.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE FIRMA ARLO NIE JEST UBEZPIECZYCIELEM I NIE ZAPEWNIA USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH ŻADNEGO TYPU. ŻADNA KWOTA ZAPŁACONA PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMIE ARLO ZA USŁUGI ARLO NIE JEST SKŁADKĄ UBEZPIECZENIOWĄ I NIE JEST ZWIĄZANA Z WARTOŚCIĄ MAJĄTKU UŻYTKOWNIKA, MAJĄTKU INNYCH OSÓB ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W LOKALU UŻYTKOWNIKA ANI Z RYZYKIEM WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK SZKÓD W LOKALU UŻYTKOWNIKA. JEŻELI UŻYTKOWNIK WYMAGA UBEZPIECZENIA OD JAKICHKOLWIEK SZKÓD W SWOIM LOKALU, MUSI WYKUPIĆ POLISĘ. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK SZKÓD, USZKODZEŃ LUB PONIESIENIA OBRAŻEŃ, UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE DOCHODZIĆ OD FIRMY ARLO ODSZKODOWANIA DLA SIEBIE ANI NIKOGO INNEGO. UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ WSZELKICH PRAW SUBROGACJI DLA SIEBIE I SWOJEGO UBEZPIECZYCIELA, A TAKŻE INNYCH PRAW DOCHODZENIA OD FIRMY ARLO ODSZKODOWANIA ZA SZKODY, USZKODZENIA LUB PONIESIONE OBRAŻENIA.

URZĄDZENIA I USŁUGI FIRMY ARLO NIE POWODUJĄ ANI NIE ZAPOBIEGAJĄ WYSTĘPOWANIU PEWNYCH ZDARZEŃ, W TYM POŻARÓW, POWODZI, WŁAMAŃ, NAPADÓW CZY PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH. FIRMA ARLO NIE ZAPEWNIA ŻADNYCH GWARANCJI, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZBYWALNOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ŻE DOSTARCZONE URZĄDZENIA LUB USŁUGI ARLO WYKRYJĄ LUB ZAPOBIEGNĄ WYPADKOM LUB ICH KONSEKWENCJOM. FIRMA ARLO NIE PODNOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RYZYKO ZWIĄZANE Z PONIESIENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA, JEGO MAJĄTEK, INNE OSOBY LUB ICH MAJĄTEK SZKÓD LUB OBRAŻEŃ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA TAKIEGO WYDARZENIA. ROZPOZNANIE I ZAPOBIEGANIE PODOBNEMU RYZYKU POZOSTAJE OBOWIĄZKIEM UŻYTKOWNIKA, A NIE FIRMY ARLO.

NIE UCHYLAJĄC POWYŻSZEJ GWARANCJI NA KAMERY I STACJE BAZOWE ARLO, FIRMA ARLO I JEJ DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ WSZELKIEGO RODZAJU GWARANCJE BEZPOŚREDNIE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE DOTYCZĄCE USŁUG ARLO, W TYM WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE TYTUŁU, ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU BĄDŹ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. JAKO, ŻE NIEKTÓRE KODEKSY PRAWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE WSPOMNIANYCH GWARANCJI, OSTATNIE ZDANIE NINIEJSZEGO PUNKTU MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA. FIRMA ARLO ZRZEKA SIĘ PONADTO W WYRAŹNY SPOSÓB WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH AWARII USŁUG, KTÓRE WYNIKAJĄ Z NORMALNEGO ZUŻYCIA PRODUKTU, NIEPRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTYWANIA PRODUKTU, JEGO NADUŻYWANIA, MODYFIKACJI PRODUKTU, NIEWŁAŚCIWEGO WYBORU PRODUKTU LUB NIEPRZESTRZEGANIA JAKICHKOLWIEK MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRAW FEDERALNYCH, STANOWYCH LUB LOKALNYCH. NINIEJSZA GWARANCJA I WYŁĄCZENIE GWARANCJI DAJĄ UŻYTKOWNIKOWI PRAWA SPECJALNE. UŻYTKOWNIK MOŻE DYSPONOWAĆ INNYMI PRAWAMI RÓŻNIĄCYMI SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU, PROWINCJI LUB KRAJU. POZA PRZYPADKAMI DOZWOLONYMI PRZEZ PRAWO FIRMA ARLO NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA INNYCH PRAW, JAKIE POSIADA UŻYTKOWNIK, W TYM TYCH, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z BRAKU ZGODNOŚCI UMOWY SPRZEDAŻY. W CELU DOKŁADNEGO ZROZUMIENIA POSIADANYCH PRAW UŻYTKOWNIK POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA DANEGO STANU, PROWINCJI LUB KRAJU. DLA NASZYCH KLIENTÓW Z AUSTRALII: PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI DODATEK DO PRAW USTAWOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W AUSTRALII W ZWIĄZKU Z TOWARAMI, KTÓRE ZGODNIE Z PRAWEM KONSUMENCKIM AUSTRALII NIE MOGĄ BYĆ WYKLUCZONE.

23. Brak innych beneficjentów

Użytkownik zgadza się, że o ile nie określono inaczej w niniejszych Zasadach użytkowania, nie istnieją inni beneficjenci tych Zasad.

24. Ograniczenia odpowiedzialności firmy ARLO

W żadnym wypadku firma ARLO nie odpowiada za Treści, w tym m.in. utratę Treści, błędy lub pominięcia w Treściach, ani za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w związku z używaniem lub ekspozycją na Treści publikowane, przesyłane pocztą e-mail, przekazywane lub udostępniane w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem Usług Arlo.

Odpowiedzialność firmy ARLO za szkody, zwłaszcza w przypadku naruszenia obowiązków lub zobowiązań, opóźnień w wykonaniu, braku wykonania lub wadliwego wykonania, zostanie wyłączona, z wyjątkiem przypadków, kiedy szkody tego typu mają związek z celowym zaniedbaniem jakichkolwiek wynikających z umowy obowiązków lub zobowiązań firmy ARLO. Wszelka odpowiedzialność w przypadku zaniedbań jest ograniczona do strat bezpośrednich, które są typowe i przewidywalne w tego rodzaju przypadkach. W przypadku, gdy roszczenie o odszkodowanie opiera się na celowym lub rażącym naruszeniu wynikającym ze złamania przez firmę ARLO jej umownych obowiązków i zobowiązań, wspomniane w poprzednich zdaniach wykluczenie oraz ograniczenie odpowiedzialności nie będzie mieć zastosowania. Wcześniej wspomniane wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności nie będzie miało również zastosowania do szkód z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała lub wpływu na zdrowie, za które ponosić odpowiedzialność może firma ARLO, jak również z tytułu odpowiedzialności pozaumownej.

Niektóre stany oraz kraje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub pośrednie, w związku z czym powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do użytkownika. Ponadto postanowienie to nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności firmy ARLO w przypadku dopuszczenia się przez firmę ARLO czynu niedozwolonego lub zamierzonego naruszenia. Jeżeli ponadto firma ARLO omyłkowo lub bezprawnie obciąży konto użytkownika zbyt wysoką kwotą, niniejszy punkt nie ogranicza możliwości zwrócenia przez firmę ARLO takiej omyłkowo lub bezprawnie naliczonej kwoty.

25. Informacje ogólne

Całość Umowy Niniejsze Zasady użytkowania stanowią kompletną umowę pomiędzy użytkownikiem a firmą ARLO i określają sposób korzystania z Usług Arlo, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą ARLO w odniesieniu do Usług Arlo. Użytkownika mogą ponadto dotyczyć dodatkowe warunki i zasady, które mogą mieć zastosowanie w przypadku użytkowania lub zakupu niektórych innych Usług Arlo, usług powiązanych lub treści bądź oprogramowania należących do osób trzecich.

Prawo i sądy właściwe W zakresie dozwolonym przez lokalne prawo, niniejsze Zasady oraz relacje między użytkownikiem a Arlo będą regulowane na podstawie prawa obowiązującego w stanie Kalifornia z wyłączeniem mocy przepisów kolizyjnych.

W zakresie dozwolonym przez lokalne prawo, wszelkie spory powstałe w związku z przedmiotem niniejszej Umowy lub dotyczące go będą ostatecznie rozstrzygane drogą arbitrażu w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia, w języku angielskim oraz zgodnie z uproszczonymi zasadami i procedurami arbitrażu sądowego i

Judicial Arbitration and Mediation Services, inc. („JAMS") obowiązującymi w danym momencie, przez jednego komercyjnego arbitra posiadającego znaczne doświadczenie w rozstrzyganiu sporów z zakresu praw własności intelektualnej oraz umów handlowych, który zostanie wybrany z odpowiedniej listy arbitrów JAMS zgodnie z uproszczonymi zasadami i procedurami arbitrażu sądowego JAMS. O wydanie orzeczenia na podstawie tak uzyskanej decyzji można zwrócić się do sądu właściwego miejscowo. Do sądu może też zostać złożony wniosek o zatwierdzenie decyzji i wydanie nakazu wykonania, zależnie od sytuacji. Postępowanie arbitrażowe oparte na postanowieniach niniejszej Umowy będzie miało charakter indywidualny. Grupowe postępowanie arbitrażowe ani pozwy grupowe nie są dozwolone.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE ZAWIERAJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ Z FIRMĄ ARLO ZRZEKA SIĘ PRAWA DO PROCESU LUB DO

PRZYSTĄPIENIA DO POZWU ZBIOROWEGO.

Niezależnie od powyższego, każda ze stron ma prawo do wytoczenia powództwa przed sądem właściwej jurysdykcji w sprawie zabezpieczenia roszczeń lub innego odpowiedniego zadośćuczynienia w oczekiwaniu na końcową decyzję w postępowaniu arbitrażowym. Dla celów niniejszej Umowy strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję i postępowanie przed sądami federalnymi Stanów Zjednoczonych na obszarze Północnego Dystryktu Kalifornii.

Zrzeczenie się oraz rozdzielność postanowień Niewykonanie lub brak wyegzekwowania przez firmę ARLO praw lub postanowień niniejszych Zasad użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takich praw lub postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Zasad użytkowania sąd właściwy uzna za nieważne, strony ustalają, że sąd powinien podjąć próbę zmodyfikowania takiego postanowienia w zakresie niezbędnym do wprowadzenia w życie zamiaru określonego w nim przez strony oraz że pozostałe postanowienia niniejszych Zasad użytkowania pozostają w mocy.

Brak prawa do dziedziczenia uprawnień i zakaz przekazywania Użytkownik zgadza się, że konto Arlo jest niezbywalne, a wszelkie prawa do numeru ID użytkownika lub treści przechowywanych w ramach konta wygasają wraz z jego śmiercią. Po otrzymaniu kopii aktu zgonu konto użytkownika może zostać zamknięte, a wszystkie przechowywane w nim dane trwale usunięte.

Tytuły punktów w niniejszych Zasadach użytkowania mają wyłącznie charakter informacyjny i nie niosą ze sobą skutków prawnych ani umownych.

26. KONTAKT

Następujące jednostki ARLO są odpowiedzialne za dostarczanie Usług Arlo w zależności od miejsca, w którym użytkownik korzysta z Systemu Arlo:

Obie Ameryki

Arlo Technologies, Inc.

Wszystkie pozostałe terytoria międzynarodowe (w tym m.in. Europa, Bliski Wschód,

Afryka, region Azji i Pacyfiku, Australia i Nowa Zelandia)

Arlo Technologies International Limited

W razie pytań, skarg lub wątpliwości dotyczących Usług Arlo prosimy o kontakt z nami pod następującym adresem:

Obie Ameryki

Arlo Technologies, Inc.

3030 Orchard Parkway

San Jose, CA 95134

Numer telefonu biura zarządu: 1 (408) 638 3750

https://www.arlo.com/en-us/support/contact.aspx

Wszystkie pozostałe terytoria międzynarodowe (w tym m.in. Europa, Bliski Wschód, Afryka, region Azji i Pacyfiku, Australia i Nowa Zelandia)

Arlo Technologies International Ltd

Building 3 University Technology Centre Curraheen Road

Cork, Irlandia

Numer telefonu biura zarządu: 1 800 949 252

https://www.arlo.com/eu/support/default.aspx

Wersja 3, obowiązuje od: 18 listopada 2019 r.

27. Aneks do Zasad użytkowania Systemu i Usług Arlo

Jeśli użytkownik jest subskrybentem Usługi Arlo, mają zastosowanie poniższe dodatkowe Zasady użytkowania usług Arlo.

Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2018 r.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI. ZAWIERAJĄ ONE PEWNE WARUNKI I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI I KORZYSTANIA Z USŁUGI ARLO AKTYWOWANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA („Usługa Arlo”).

Niniejsze „Zasady użytkowania Usług Arlo” stanowią uzupełnienie Warunków i postanowień Arlo („Warunki Arlo” lub „Warunki”), które w przeciwnym razie będą obowiązywać w pełnym zakresie, z zastrzeżeniem wszelkich dodatkowych warunków określonych w niniejszym dokumencie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Zasadami użytkowania Usług Arlo a Warunkami Arlo, obowiązują warunki i postanowienia zawarte w Zasadach użytkowania Usług Arlo.

Aktywacja. Aby aktywować usługę Arlo, należy wykonać określone czynności – aktywacja nie nastąpi automatycznie. W przypadku nowych użytkowników usług Arlo będzie to wymagało utworzenia konta Arlo w ramach procesu rejestracji. Korzystanie z Usługi Arlo będzie podlegać niniejszym Zasadom użytkowania Usług Arlo, Warunkom Arlo oraz Zasadom ochrony prywatności Arlo.

Czas trwania. Użytkownik może w dowolnym momencie anulować Usługę Arlo lub usunąć swoje konto Arlo, po czym utraci dostęp do Usługi Arlo i/lub konta Arlo. Aby wykonać którąś z tych czynności, należy zalogować się do konta Arlo i postępować zgodnie z instrukcjami na stronie konta.

Prywatność. Jeśli Usługa Arlo korzysta z funkcji rozpoznawania twarzy, rozpoznawania obiektów oraz innych funkcji sztucznej inteligencji, może rejestrować cyfrowe obrazy, filmy i dźwięki oraz korzystać z informacji dostarczanych przez system Arlo. Usługa Arlo może automatycznie porównywać zarejestrowane obrazy i dźwięki z przechowywanymi bazami danych. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że takie dane oraz inne dane biometryczne lub środowiskowe mogą być przechwytywane przez system Arlo i używane oraz analizowane przez Usługę Arlo, ale pracownicy firmy Arlo nie będą mieli dostępu do prywatnych obrazów ani prywatnych filmów wideo bez jego zgody.

Oprócz opisanych powyżej informacji, które użytkownik udostępnia w systemie Arlo do użytku przez Usługę Arlo, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przekaże do systemu Arlo inne informacje, takie jak adres e-mail, adres fizyczny czy informacje o karcie kredytowej. Te ostatnie informacje mają na celu aktywowanie Usług Arlo oraz zarządzanie nimi.

Płatność. Karta kredytowa, która zostanie dostarczona podczas rejestracji w usłudze Arlo, będzie automatycznie obciążana na kwotę równą bieżącym opłatom za korzystanie z Usługi Arlo przez każdy okres subskrypcji aż do momentu jej anulowania. Usługę Arlo można anulować w dowolnym momencie przed rozpoczęciem nowego okresu subskrypcji. Użytkownik nie otrzyma jednak proporcjonalnego zwrotu kosztów w bieżącym okresie subskrypcji. Jeśli firma Arlo w przyszłości zmieni miesięczną lub inną opłatę subskrypcyjną za Usługę Arlo, użytkownik otrzyma uprzednie powiadomienie o zmianie ceny i o dniu, w którym zaczyna ona obowiązywać. Jeśli nie zostaną anulowane, zmiany cen zaczną obowiązywać od początku kolejnego okresu subskrypcji po dacie zmiany ceny. Nieanulowanie i dalsze korzystanie z Usługi Arlo po zmianie ceny oznacza akceptację nowej ceny. Innymi słowy, po zakończeniu okresu subskrypcji cena za następny okres subskrypcji może się różnić, ale cena nie ulegnie zmianie w trakcie bieżącego okresu subskrypcji.

Ograniczenia dotyczące usługi Arlo Smart. Usługa Arlo Smart E911 nie będzie działać (1) w przypadku krytycznej utraty zasilania, w tym między innymi z powodu utraty zasilania sprzętu niezbędnego do kierowania komunikacji z aplikacji Arlo Smart do odpowiedniego centrum połączeń alarmowych; (2) jeśli bezprzewodowe lub szerokopasmowe połączenie internetowe w urządzeniu z aplikacją Arlo Smart nie działa; (3) w przypadku odległej lokalizacji bez połączenia z Internetem; (4) jeśli aplikacja Arlo Smart nie jest prawidłowo skonfigurowana; (5) jeśli nie został podany prawidłowy adres fizyczny użytkownika usługi Arlo E911; (6) jeśli techniczne ograniczenia centrum połączeń alarmowych uniemożliwiają odbieranie lub przetwarzanie połączeń z usługi Arlo E911; oraz (7) jeśli inne zdarzenia wynikające z działania siły wyższej powodują pogorszenie jakości połączenia szerokopasmowego, w tym m.in. przeciążenie sieci. Akceptacja niniejszych Zasad użytkowania Usługi Arlo Smart stanowi potwierdzenie, że firma Arlo poinformowała użytkownika o tych potencjalnych ograniczeniach.

Wyłączenie odpowiedzialności. Nie mamy żadnej kontroli nad tym, czy i w jaki sposób połączenia za pomocą usługi Arlo Smart E911 są odbierane lub obsługiwane przez lokalne centrum połączeń alarmowych. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za postępowanie osób pracujących w lokalnych centrach kryzysowych i krajowych centrach połączeń alarmowych. Korzystamy z pomocy stron trzecich w kierowaniu komunikacji z usługi Arlo Smart E911 do lokalnych centrów kryzysowych do krajowego centrum połączeń alarmowych. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdy takie dane stron trzecich użyte do kierowania komunikacji są nieprawidłowe lub powodują uzyskanie błędnych wyników. Ani firma Arlo, ani jej pracownicy bądź członkowie zarządu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, szkody lub straty, a Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń lub przyczyn powództwa wynikających z Usługi Arlo lub z nią związanych, chyba że takie roszczenia lub przyczyny powództwa wynikają z naszego rażącego zaniedbania lub umyślnego niewłaściwego postępowania.

Usługi dodatkowe. Od czasu do czasu możemy udostępniać klientom Arlo dodatkowe usługi Arlo (każda z nich określana będzie mianem „Dodatkowej usługi”). W celu uzyskania dostępu do takich Usług dodatkowych może być wymagane podjęcie określonych kroków, w tym wyrażenie zgody na dalsze warunki.