Ograniczona gwarancja na sprzęt

Dziękujemy za wybranie produktów Verisure Arlo Europe DAC („Arlo”).

Ważne

Aby zapoznać się z ogólnymi informacjami o produkcie i dokumentacją, prosimy odwiedzić stronę https://www.arlo.com

Prosimy o zachowanie paragonu jako dowodu zakupu.

Aby zapoznać się z niniejszą gwarancją w innym języku, należy kliknąć poniższe łącza:

Deutsch, Español, Français, Italiano, Dutch, Svenska or Polski.

JAK PRAWO KONSUMENCKIE ODNOSI SIĘ DO NINIEJSZEJ GWARANCJI

Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa, a ponadto mogą mu przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od kraju.

Poza przypadkami dozwolonymi przez prawo firma Arlo nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza innych praw przysługujących użytkownikowi, w tym tych, które mogą wynikać z niezgodności z umową sprzedaży. Aby w pełni zrozumieć swoje prawa, należy zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju.

W przypadku naszych australijskich klientów: należy pamiętać, że niniejsza gwarancja stanowi dodatek do wszelkich praw ustawowych w Australii w odniesieniu do towarów, które zgodnie z australijskim prawem konsumenckim nie mogą zostać wyłączone. Nasze towary objęte są gwarancjami, których nie można wyłączyć zgodnie z australijskim prawem konsumenckim. Użytkownik ma prawo do wymiany lub zwrotu kwoty, o ile w ogóle, zapłaconej za produkt w przypadku poważnej awarii oraz do odszkodowania za wszelkie inne racjonalnie przewidywalne straty lub szkody. Użytkownik ma również prawo do naprawy lub wymiany towaru, jeśli towar nie ma zadowalającej jakości, a awaria nie jest poważna.

W przypadku pytań dotyczących gwarancji na produkty Arlo można się z nami skontaktować pod adresem

https://www.arlo.com/pl_pl/support/contact-support

https://www.arlo.com/en_gb/support/contact-support

https://www.arlo.com/en_dk/support/contact-support

https://www.arlo.com/de_de/support/contact-support

https://www.arlo.com/es_es/support/contact-support

https://www.arlo.com/en_fi/support/contact-support

https://www.arlo.com/fr_fr/support/contact-support

https://www.arlo.com/it_it/support/contact-support

https://www.arlo.com/nl_nl/support/contact-support

https://www.arlo.com/en_no/support/contact-support

https://www.arlo.com/de_at/support/contact-support

https://www.arlo.com/sv_se/support/contact-support

https://www.arlo.com/de_ch/support/contact-support

PRODUKTY OBJĘTE NINIEJSZĄ GWARANCJĄ

Jak wskazano powyżej, korzyści dla konsumenta wynikające z niniejszej gwarancji Arlo nie wykluczają żadnych innych praw i środków prawnych przysługujących konsumentowi na mocy przepisów prawa w odniesieniu do towarów i usług, których dotyczy gwarancja. Niniejsza gwarancja dotyczy wszystkich produktów Arlo zakupionych od autoryzowanego sprzedawcy Arlo lub bezpośrednio na stronie www.arlo.com.

Zgodnie z naszą polityką udzielamy gwarancji na produkty i świadczymy usługi serwisowe wyłącznie na produkty zakupione bezpośrednio w firmie Arlo lub u autoryzowanego sprzedawcy Arlo, do których dołączony jest paragon lub dowód zakupu. Jeśli produkt Arlo został zakupiony od nieautoryzowanego sprzedawcy lub jeśli oryginalny fabryczny numer seryjny został usunięty, zniekształcony lub zmieniony, niniejsza gwarancja Arlo traci ważność.

Niestety, istnieją pewne strony internetowe i dealerzy, którzy twierdzą, że są autoryzowanymi sprzedawcami Arlo, choć nimi nie są. Produkty sprzedawane na tych stronach internetowych lub przez tych sprzedawców nie są objęte gwarancją firmy Arlo. Kupując produkty na nieautoryzowanej stronie internetowej lub od nieautoryzowanego sprzedawcy, użytkownik podejmuje ryzyko, ponieważ produkty te mogą być podrobione, używane, uszkodzone lub mogą nie być przeznaczone do użytku w kraju użytkownika. Aby chronić siebie i swój produkt Arlo, należy kupować go wyłącznie od autoryzowanego sprzedawcy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące autoryzowanych sprzedawców, należy odwiedzić naszą stronę internetową.


ZAKRES NINIEJSZEJ GWARANCJI

Firma Arlo udziela gwarancji na wady materiałowe i produkcyjne swoich produktów znajdujących się w oryginalnym opakowaniu, jeśli produkty są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wszystkie ograniczone gwarancje Arlo zaczynają obowiązywać od daty zakupu. PROSIMY O ZACHOWANIE KOPII PARAGONU JAKO DOWODU ZAKUPU. Okres obowiązywania ograniczonej gwarancji na sprzęt Arlo wynosi zazwyczaj jeden rok od daty zakupu, ale może się różnić w zależności od zakupionego produktu Arlo. W szczególności niektóre elementy lub akcesoria produktów Arlo, takie jak baterie, zasilacze, etui lub uchwyty, mogą być objęte ograniczoną gwarancją, która różni się od rocznej gwarancji na podstawowy produkt Arlo. Aby określić długość gwarancji dla konkretnego produktu Arlo, należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o produkcie na stronie arlo.com.

Wszystkie gwarancje Arlo (w przeciwieństwie do rękojmi ustawowych lub niewyłączalnych rękojmi ustawowych), w tym wszelkie gwarancje dorozumiane, są ważne wyłącznie w okresie, w którym produkt Arlo jest własnością „pierwotnego nabywcy” produktu. „Pierwotnym nabywcą” dla celów niniejszej gwarancji jest pierwszy nabywca produktu od firmy Arlo lub autoryzowanego sprzedawcy Arlo. Wszystkie ograniczone gwarancje Arlo, w tym gwarancje na cały okres użytkowania, nie podlegają przeniesieniu.

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo niniejsza gwarancja oraz wszelkie gwarancje dorozumiane są wyłącznymi gwarancjami użytkownika i zastępują wszelkie inne gwarancje lub warunki, wyraźne lub dorozumiane. Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania domniemanej gwarancji, dlatego powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do użytkownika.

CO NIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ ARLO

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt Arlo ulegnie uszkodzeniu podczas transportu, przenoszenia, przechowywania, z powodu wypadku, nadużycia lub niewłaściwego użycia, jeśli był używany lub konserwowany w sposób niezgodny z instrukcją obsługi produktu, jeśli został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany lub jeśli jego numer seryjny został usunięty lub zniekształcony. W przypadku produktów Arlo, które mogą korzystać z wymiennych baterii, zaleca się stosowanie wyłącznie baterii wysokiej jakości, niepodrobionych i nienadających się do ponownego ładowania. Użycie w tych produktach baterii wielokrotnego ładowania lub baterii gorszej jakości, które spowodują uszkodzenie produktu Arlo, spowoduje unieważnienie gwarancji. Naprawa lub modyfikacja produktu przez osoby inne niż Arlo lub autoryzowany przedstawiciel Arlo powoduje unieważnienie niniejszej gwarancji.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Aby uzyskać obsługę gwarancyjną w ramach niniejszej gwarancji Arlo, w okresie gwarancji na produkt Arlo, jak określono powyżej, należy złożyć w firmie Arlo ważne zgłoszenie poprzez:

1. uzyskanie numeru RMA przez kontakt z działem pomocy technicznej Arlo;

2. odesłanie (na koszt użytkownika) uszkodzonego produktu na adres podany przez pomoc
techniczną Arlo; oraz

3. dostarczenie Arlo dowodu oryginalnej daty zakupu.

Firma Arlo nie przyjmuje przesyłek pobraniowych w ramach serwisu gwarancyjnego, ale produkty zamienne zostaną zwrócone na koszt firmy Arlo po wykonaniu powyższych trzech kroków. Towary przedstawione do naprawy mogą być zastąpione odnowionymi towarami tego samego typu, a nie naprawione. Do naprawy towaru mogą być użyte części odnowione lub używane. Jeśli firma Arlo, na podstawie własnej decyzji, nie jest w stanie wymienić wadliwego produktu, zwróci użytkownikowi zamortyzowaną cenę zakupu, jeśli takowa została zapłacona za jednostkę produktu.

Jeśli produkt arlo umożliwia przechowywanie oprogramowania, danych i innych informacji, należy okresowo wykonywać kopie zapasowe informacji zawartych na nośnikach pamięci w celu ochrony ich zawartości oraz jako zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami. Podczas serwisu gwarancyjnego lub innej pomocy technicznej zawartość nośnika pamięci produktu arlo może zostać utracona, zastąpiona lub ponownie sformatowana. W takim przypadku firma arlo i jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę programów, danych lub innych informacji zawartych na nośnikach pamięci lub w jakiejkolwiek innej części serwisowanego produktu arlo.

OBOWIĄZKI ARLO

O ile użytkownik wypełni swoje obowiązki w ramach „OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA”, firma Arlo wymieni produkt na taki sam lub funkcjonalnie równoważny, według własnego uznania, bezpłatnie (z wyjątkiem kosztów wysyłki, jak podano powyżej).

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej gwarancji i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo firma Arlo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe, w tym m.in. Za szkody wynikające z użytkowania lub nieprawidłowego działania produktów Arlo, utraty lub uszkodzenia danych, utraty zysków lub przychodów, kosztów wymiany towarów lub kosztów odzyskania, zaprogramowania lub odtworzenia dowolnego programu lub danych przechowywanych w produkcie arlo lub z niego korzystających, nawet jeśli firma Arlo została wcześniej poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Niektóre stany (lub kraje czy prowincje) nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, dlatego powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do użytkownika.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym dokumencie nie mają wpływu na ustawowe prawa użytkownika wynikające z australijskiego prawa konsumenckiego lub prawa konsumenckiego Stanów Zjednoczonych. Z zastrzeżeniem wszelkich praw ustawowych przysługujących użytkownikowi na mocy australijskiego prawa konsumenckiego lub prawa konsumenckiego Stanów Zjednoczonych, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, gwarancje i środki zaradcze zawarte w niniejszej umowie gwarancyjnej są wyłączne i zastępują wszelkie inne, ustne lub pisemne, wyraźne lub dorozumiane. Wszelkie inne gwarancje są wyraźnie wykluczone.

Niniejsza gwarancja winna być regulowana i interpretowana zgodnie z prawem kraju, w którym dokonano zakupu produktu Arlo.