Sekretesspolicy

1 Mars 2024

Allmänt

Din integritet är mycket viktig för oss på Verisure Arlo Europe DAC, verksamt som Arlo Europe (“Arlo Europe”, “vi”, “oss”). På Arlo Europe tar vi säkerhet på allvar och vi vill att du känner dig lika lugn med hur vi behandlar dina personuppgifter som du känner dig med skyddet som våra säkerhetskameror erbjuder. Som personuppgiftsansvariga har vi åtagit oss att säkerställa att all tillämplig dataskyddslagstiftning följs och att dina personuppgifter skyddas på ett ändamålsenligt sätt.

Omfattning

Integritetsmeddelandet är tillämpligt för all behandling av personuppgifter som avser dig som en befintlig eller framtida kund och användare av våra produkter och tjänster ("Användare”) samt när du surfar på, eller interagerar med vår webbsida www.arlo.com (“Webbplats”), (“Webbplats besökare”).

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

När undantaget för hushållsändamål inte gäller är Användaren personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som fångas av dina Arlo-enheter. Vi kan, i vissa situationer, agera som personuppgiftsansvarig såvitt avser det innehåll som du fångar och spelar in på din(a) enhet(er). Vi får inte åtkomst till ditt innehåll såvida det inte anses nödvändigt för att tillhandahålla dig med en tjänst på din begäran.

Insamlade personuppgifter

När du ingår ett avtal med oss om att använda våra tjänster tillhandahåller du oss särskilda personuppgifter. Sådana uppgifter kan omfatta kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter, beställnings- och betaluppgifter samt information om hur du använder våra tjänster. Dina personuppgifter kan också tillgängliggöras för oss via andra källor såsom offentliga register eller partners.

För att säkerställa den bästa upplevelsen på våra plattformar använder vi även cookies som i sin tur kan innehålla personuppgifter som samlats in när du använt vår webbplats och app. Mer om vår användning av cookies kan hittas i vår cookiepolicy here.

Vår behandling av dina personuppgifter

Dina personuppgifter används för att förse dig med bästa möjliga information om produkter och tjänster vi erbjuder.

Som en användare av våra tjänster och produkter kan dina personuppgifter behandlas av följande skäl

- Administration och fullgörande av avtal,

- Tillhandahållande av Arlo-appen som gör det möjligt för dig att använda våra produkter och tjänster,

- Tillhandahålla kundservice och teknisk support med avseende på våra produkter och tjänster, och

- Utbildning och kvalitetssäkring.

När du besöker vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter av följande skäl:

- För att analysera användning av vår Webbplats och säkerställa funktionalitet, och

- För att tillhandahålla och administrera vår nätbutik.

Oavsett om du besöker webbplatsen eller appen kan dina personuppgifter också behandlas av följande skäl:

- Marknadsföring, däribland individuellt riktad direktmarknadsföring,

- Kundnöjdhetsenkäter, kundrecensioner och affärsutveckling,

- Administration i samband med förvärv, omstrukturering och så vidare,

- Tillvaratagande av våra rättsliga intressen i händelse av en tvist, och

- Efterlevnad av rättsliga förpliktelser, däribland delning av personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter.

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje parter. Vi använder inte personuppgifter för icke-förenliga ändamål, och vi behåller enbart personuppgifter under den period det är nödvändigt.

I vissa fall kan vi behöva avslöja dina personuppgifter för andra företag inom koncernen, däribland IT-leverantörer, vår outsourcade kundtjänstleverantör eller bolag med vilka vi samarbetar för att tillhandahålla våra produkter och tjänster. Vänligen se avsnitt 7 för ytterligare information om vilka vi delar dina personuppgifter med.

Dina rättigheter

När undantaget för hushållsändamål inte gäller är Användaren personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som fångas av dina Arlo-enheter. Vi kan, i vissa situationer, agera som personuppgiftsansvarig såvitt avser det innehåll som du fångar och spelar in på din(a) enhet(er). Vi får inte åtkomst till ditt innehåll såvida det inte anses nödvändigt för att tillhandahålla dig med en tjänst på din begäran.

Fullständigt integritetsmeddelande

Det här är en sammanfattning av vårt integritetsmeddelande. Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad ber vi dig vänligen se vårt fullständiga integritetsmedelande https://www.arlo.com/sv_se/about-us/privacy-policy

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss:

Verisure Arlo Europe DAC, Arlo Europe, organisationsnummer 658538

Postadress: Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Irland, T22 AP97

Besöksadress: Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Irland, T22 AP97

E-postadress: dpo@verisure.com

Webbplats: www.arlo.com

INNEHÅLL

1  ALLMÄNT

2  PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

3   VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

4  INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

5 LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

6  MED VILKA DELAR VI PERSONUPPGIFTER?

7  AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE, DÄRIBLAND PROFILERING

8 VAR BEHANDLAS DINA UPPGIFTER?

9 DINA RÄTTIGHETER

10 VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

11  COOKIES

12 ÄNDRINGAR I DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

13 KONTAKTUPPGIFTER

1. ALLMÄN

1.1   Din integritet är mycket viktig för Verisure Arlo Europe DAC, verksamt som Arlo Europe, organisationsnummer 658538, (“Arlo Europe”, “vi”, “oss”). Vårt mål är att du ska känna dig bekväm med vår hantering av dina personuppgifter.  Syftet med detta integritetsmeddelande (“Integritets meddelande”) är att förklara hur vi försäkrar oss om att dina personuppgifter behandlas i efterlevnad med tillämplig lagstiftning.  

1.2  Detta integritetsmeddelande är tillämpligt för all behandling av dina personuppgifter med avseende på dig som en befintlig eller framtida kund och användare av våra produkter och tjänster (“Användare”) och om du surfar på, eller interagerar med vår webbplats www. arlo.com (“Webbplats”), (“Webbplats besökare”).

1.3 Om du som en Användare väljer att behandla tredje parts personuppgifter via våra produkter och tjänster (och undantaget för hushållsändamål inte är tillämpligt), behandlar Arlo Europe deras personuppgifter och utgår från att du tidigare informerat de om att vi avser behandla deras personuppgifter i egenskap av din personuppgiftsansvarig. 

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

2.1 Arlo Europe är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och således ansvarig för säkerställande av att behandling av dina personuppgifter äger rum i efterlevnad med lag. Du kan hitta våra kontaktuppgifter i slutet av detta integritetsmeddelande.

2.2 När undantaget för hushållsändamål inte gäller är Användaren personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som fångas av Arlo-enheter. Vi kan, i vissa situationer, agera som personuppgiftsansvarig såvitt avser det innehåll som du fångar och spelar in på din(a) enhet(er). Vi får inte åtkomst till ditt innehåll såvida det inte anses nödvändigt för att tillhandahålla dig med en tjänst på din begäran

2.3 Arlo Europe ingår i Verisure-koncernen (“Verisure” eller the “Koncernen”) och personuppgifter delas Verisures olika bolag. All hantering av personuppgifter för vilken valfritt Verisure-bolag är personuppgiftsansvarig redogörs i separata integritetsmeddelanden som tillgängliggörs när dina personuppgifter först samlas in av sådant Verisure-bolag, exempelvis när du eller affärsverksamheten du arbetar för anlitar Verisure för tillhandahållande av en tjänst. Du kan ta reda på mer om vår koncern på www.verisure.com eller genom att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i stycke 13.
2.4 Arlo Europe har utsett Rita Crowley som vårt dataskyddsombud (“dataskyddsombud”). Dataskyddsombudet är bland annat ansvarig för att utöva tillsyn och tillse att vår behandling av personuppgifter äger rum i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Dataskyddsombudet kan nås via e-postadressen dpo@verisure.com. 

3. VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Användare:

Om användare av våra tjänster och produkter behandlar vi dina personuppgifter av följande skäl: 

·  Administration och fullgörande av avtal,

·  Tillhandahållande av Arlo-appen som gör det möjligt för dig att använda våra produkter och tjänster,

·  Tillhandahållande av kundtjänst och teknisk support inom ramen för våra produkter och tjänster, och

· Utbildning och kvalitetssäkring.

3.2 Webbplatsbesökare:

Som webbplatsbesökare behandlar vi dina personuppgifter av följande skäl:

·  För att analysera användning av vår webbplats och säkerställa funktionalitet, och

· För att tillhandahålla, samt administrera vår nätbutik.

3.3 Vanligt för såväl användare som webbplatsbesökare:

Oavsett om du är en användare eller webbplatsbesökare behandlar vi också dina personuppgifter av följande skäl:

·  Marknadsföring, däribland direktmarknadsföring och individuellt riktad direktmarknadsföring,

·  Kundnöjdhetsenkäter, kundrecencioner och affärsutveckling,

· Administration i samband med förvärv, omstrukturering, och så vidare,

· Tillvaratagande av våra rättsliga intressen i händelse av en tvist, och

· Efterlevnad av rättsliga förpliktelser, däribland delning av personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter.

Mer information om vår behandling av personuppgifter framgår av tabellerna nedan, inklusive information om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar för att uppnå sådana ändamål och hur länge vi lagrar dina personuppgifter för varje angivet syfte.

SYFTE

Användare

Administration och fullgörande av avtal

Vad vi gör:

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla samt administrera din(a) lagda beställning(ar) och köp av våra produkter och tjänster. Vi får även använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig vid behov för att tillhandahålla och administrera din(a) beställning(ar) och köp. Personuppgifter som avser din leveransadress delas med olika pakettjänster beroende på var du är hemmahörande. Vi delar din leveransadress och kontaktinformation för att kunna skicka din beställning. Vi behandlar vidare dina personuppgifter för att hantera eventuella anspråk som avser garantier eller återbetalningar.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter såsom för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Beställnings- och betaluppgifter såsom beställningshistorik och betaluppgifter.

Ytterligare information du förser oss med i din kommunikation med oss.

Rättslig grund:

Fullgörande av ett avtal.

Dina rättigheter:

Du har alltid rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter  och att vi rättar dina personuppgifterom de är felaktiga.

Du kan också ha rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter samt att viraderar personuppgifter som avser dig.

Eftersom den rättsliga grundval som denna databehandling vilar på är fullgörande av ett avtal, har du rätt till dataportabilitet.

Information om vad dessa rättigheter innebär i praktiken och hur du kan utöva dina rättigheter framgår av stycke 9 i detta integritetsmeddelande.

Lagringsperiod:

Personuppgifter lagras under den tid avtalsförhållandeet varar och därefter under den period som bedöms nödvändig för att hantera lagstadgade klagomål från dig med avseende på produkter och tjänster.

Tillhandahållande av Arlo-appen som gör det möjligt för dig att använda våra produkter och tjänster

Vad vi gör:

 

I syfte att använda våra produkter och tjänster behöver du registrera din Arlo-kamera i Arlo-appen. Du är personuppgiftsansvarig med avseende på användningen av dina Arlo-kameror och det innehåll du fångar.

Arlo Europe är personuppgiftsansvarig för tillhandahållande av Arlo-appen. Arlo Europe kan fånga och antingen mejla eller skicka en pushnotifikation genom våra apar med delar av videon, beroende på dina preferenser och inställningar. Vi kan också analysera data för att identifiera rörelse eller andra händelser. Vänligen observera att behandling äger rum genom artificiell intelligens och inte genom mänskliga övervakningscenter.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter såsom för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Bilder och ljud av din egen användning av Arlo-produkter och tjänster, däribland bilder, videor och ljud som kan komma att innefatta dina personuppgifter och andras personuppgifter om de är närvarande i det övervakade området.

Enhetsdata, såsom begärande enhets IP-adress, data och tidpunkt för begäran, information om operativsystemet, onlineidentifierare och volym.

Rättslig grund:

Fullgörande av ett avtal.

Dina rättigheter:

Du har alltid rätt att begära  åtkomst till dina personuppgifter och att vi rättar dina personuppgifter om de är felaktiga.

Du kan också ha rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och att viraderar personuppgifter som avser dig.

Eftersom den rättsliga grund på vilken denna databehandling vilar är fullgörande av ett avtal, har du rätt till dataportabilitet.

Information om vad dessa rättigheter innebär i praktiken och hur du kan utöva dina rättigheter hittas i avsnitt 9 i detta integritetsmeddelande.

Lagringsperiod:
Som personuppgiftsansvarig för innehållet som är synligt för dig via Arlo-appen avgör du lagringsperioden för bilder och ljud som avser din egen användning av Arlo-produkter och tjänster.  Innehållet raderas automatiskt vid utgången av vald Arlo-abonnemang eller om du, när som helst, beslutar dig för att radera uppgifter tidigare, på sådant datum. Data är inte räddningsbart efter borttagande.

Personuppgifterna, med undantag för bilder och ljud i ditt innehåll, lagras och används genom hela avtalsförhållandet och upp till 12 månader efter avtalsförhållandets utgång.

Tillhandahållande av kundservice och teknisk support inom ramen för våra produkter och tjänster

Vad vi gör:

Vi behandlar dina personuppgifter när du kommer i kontakt med vår kundservice, exempelvis med avseende på ett problem med några av våra produkter eller tjänster, om du vill ställa frågor om produkterna och tjänsterna. 

Du kan kontakta oss på olika sätt. Du kan bland annat kontakta vår support via e-post eller telefon, vår webbplats, chatt eller onlineärenden.

Samtliga inkommande samtal, transkriberingar av chattkonversationer och konversationer inom ramen för online-ärenden protokollförs och lagras i en säker tredje parts-databas. Du kan läsa mer om detta under syftet med Utbildning och kvalitetssäkring nedan.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter såsom för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Beställnings- och betaluppgifter såsom beställningshistorik och betaluppgifter.

Registreringsuppgifter såsom din Arlo-produkts enhetsnummer.

Ytterligare information som du tillhandahåller i samband med din kommunikation med oss.

Rättslig grundval:

Fullgörande av ett avtal.

För den rättsliga grundval som avser inspelning av inkommande samtal, transkriberingar av chattkonversationer och onlineärenden ber vi dig vänligen läsa mer under Utbildning och Kvalitetssäkring nedan.

Dina rättigheter:

Du har alltid rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter och att vi rättar dina personuppgifter om de är felaktiga.

Du kan också ha rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgiftersamt att vi raderar de personuppgifter som avser dig.

Eftersom den rättsliga grundval på vilken denna databehandling vilar är fullgörande av ett avtal, har du rätt till dataportabilitet.

Information om vad dessa rättigheter innebär i praktiken och hur du kan utöva dina rättigheter hittas i avsnitt 9 i detta integritetsmeddelande.

Lagringsperiod:

Personuppgifter lagras och används under hela avtalsförhållandet och upp till 12 månader efter avtalsförhållandets utgång. 

En inspelning av ett inkommande samtal, transkribering av chattkonversation eller e-post lagras i upp till 90 dagar.

Utbildning och kvalitetssäkring

Vad vi gör:

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att analysera våra produkter och tjänster, exempelvis baserat på kundenkäter. Syftet med dessa analyser är att förbättra samt utveckla våra produkter och tjänster, till exempel genom att göra det möjligt för oss att optimera vårt serviceerbjudande.  Vi på Arlo Europe utbildar regelbundet vår personal i syfte att erbjuda dig god kundservice och teknisk support. Vi kan, inom ramen för utbildning, behandla uppgifter om dig som Användare eftersom vi använder oss av exempel från verkliga livet som rör dig som Användare och Arlo Europe i utbildningsmaterial för att illustrera hur arbetet bör utföras. När inspelade samtal eller andra personuppgifter emellertid ingår i utbildningsmaterial är de alltid pseudonymiserade. Det är därmed omöjligt att koppla uppgifterna direkt till dig utan ytterligare information.

 

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter, däribland för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Ljudmaterial såsom ditt inkommande samtal med Arlo Europe.

Transkribering av chattkonversationer, mejl och samtal inom ramen för online-ärenden.

Ytterligare information du tillhandahåller inom ramen för din kommunikation med oss.

Rättslig grund:

Samtycke

Innan vi börjar spela in ditt meddelande till oss eller ett inkommande samtal till kundtjänst, ger vi dig möjlighet att samtycka till inspelningen. Du kan fortsätta din kommunikation med oss utan att den spelas in om du inte aktivt samtycker till inspelningen. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Dina rättigheter:

Du har alltid  rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter samt att vi rättar dina personuppgifter om de är felaktiga.

Du kan också ha rätt att begära att vi begränsar behandlingen av personuppgifter och att vi raderar personuppgifter som avser dig.

Information om vad dessa rättigheter innebär i praktiken och hur du kan utöva dina rättigheter hittas i avsnitt 9 i detta integritetsmeddelande.

Lagringsperiod:

Personuppgifter lagras och används under hela avtalstiden och upp till 12 månader efter avtalsförhållandets utgång.

Inspelade telefonsamtal, transkriberingar av chattkonversationer eller mejl lagras i 90 dagar såvida du inte dessförinnan återkallar ditt samtycke.

Webbplatsbesökare

För att analysera användning av vår webbplats och säkerställa funktionalitet

Vad vi gör:

Vi analyserar och behandlar dina personuppgifter för att förbättra, utveckla, underhålla och hantera vår webbplats och service, däribland för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. För dessa ändamål använder vi även tredje parts språrningstjänster som samlar in aggregerade data om besökare på våra webbplatser.  För mer information om vår användning av cookies och liknande tekniker ber vi dig vänligen läsa vår cookiepolicy here.

Kategorier av personuppgifter:

Användningsdata såsom cookieinformation och beteende på webbplatser som surfvanor och besökshistorik (exempelvis vilka sidor du har besökt på vår webbplats och hur länge du uppehållit dig på webbplatsen).

Enhetsdata såsom IP-nummer.

Rättslig grund:

Vid behandling av personuppgifter i form av cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera grundar vi sådan behandling på vårt legitima intresse, eftersom vi anser att vårt intresse av att utveckla, upprätthålla och förbättra vår webbplats funktion och kundservice överväger dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter som fordrar skydd av personuppgifter.

När vi emellertid behandlar personuppgifter via icke nödvändiga cookies i syfte att analysera användningen av vår webbplats grundar vi sådan behandling på ditt samtycke.

Dina rättigheter:

Du har alltid rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter samt att vi rättar dina personuppgifter om de är felaktiga.

Du kan också ha rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och att vi raderar personuppgifter som avser dig.

Eftersom den rättsliga grunden för denna databehandling utgörs av legitimt intresse, har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter.

Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke genom att klicka på ikonen cookie-inställningar som du hittar längst ned till höger på vår webbplats.  Information om vad dessa rättigheter innebär i praktiken och hur du kan utöva dina rättigheter hittas i avsnitt 9 i detta integritetsmeddelande.

Lagringsperiod:

Vänligen se vår cookiepolicy för mer information om hur länge vi behandlar din information för detta ändamål.

För att tillhandahålla samt administrera vår nätbutik

Vad vi gör:

Arlo Europe ger dig möjlighet att köpa dess produkter och tjänster via sin egen nätbutik. Vi behandlar personuppgifter såsom betal- och kontaktuppgifter om dig i syfte att hjälpa dig välja rätt produkter och tjänster, samt för att fullborda köpet och se till att din beställning sänds till dig. När du blivit en användare, vänligen se ändamålet ”administration och fullgörande av avtal” ovan.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter däribland för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Beställnings- och betaluppgiftersåsom beställningshistorik och betaluppgifter.

Ytterligare informationdu tillhandahåller oss inom ramen för din kommunikation.

Rättslig grund:

Fullgörande av ett avtal.

Dina rättigheter:

Du har alltid rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter och att vi rättar dina personuppgifter om de är felaktiga.

Du kan också ha rätt att begära att vibegränsar behandlingen av dina personuppgifter och att vi raderar personuppgifter som avser dig.

Eftersom den rättsliga grunden för denna databehandling är fullgörande av ett avtal har du rätt till dataportabilitet.

Information om vad dessa rättigheter innebär i praktiken och hur du kan utöva dina rättigheter hittas i avsnitt 9 i detta integritetsmeddelande.

Lagringsperiod:

Personuppgifter lagras och används under hela avtalstiden och upp till 12 månader efter avtalsförhållandets utgång.

Vanliga ändamål för såväl användare som webbplatsbesökare

Marknadsföring, inklusive direktmarknadsföring och individuellt riktad direktmarknadsförin

Vad vi gör:

Vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, däribland i marknadssegmenteringssyfte. Våra marknadsföringsåtgärder kan bestå av nyhetsbrev, information om nya produkter, särskilda erbjudanden eller tävlingar.

Om du vill ta emot individuellt riktad marknadsföring som skräddarsytts i enlighet med dina individuella preferenser kan du samtycka till sådan riktad marknadsföring. Riktad marknadsföring kan exempelvis innebära att vi analyserar din användning av dina tjänster och produkter såsom när du vanligtvis gör inköp och anpassar våra marknadsföringsåtgärder baserat på sådana individuella insikter.  Vi kan också analysera dina surfvanor på våra och andras webbplatser, i vår app, samt din transaktionshistorik i syfte att utföra riktad marknadsföring.

Med ditt uttryckliga samtycke kan du dela det innehåll du vill med oss vilket vi i vår tur sedan kan använda i våra sociala medie-kanaler för marknadsföringsändamål.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgiftersåsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du har besökt på vår (och andras) webbplats och besökets längd.

Beställnings- och betaluppgifter såsom beställningshistorik och betaluppgifter.

Ytterligare information du tillhandahåller oss.

Rättslig grund:

Legitimt intresse eftersom vi anser att vårt intresse av att skicka allmän och segmenterad marknadsföring till dig väger upp dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter som kräver skydd av personuppgifter.  Vi försäkrar oss om att lagstadgade krav för marknadsföring via elektroniska meddelanden uppfylls.

Samtyckeär den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för individuellt riktad marknadsföring och annan direktmarknadsföring, samt delning av det innehåll du vill på våra sociala medie-kanalar som ett led i våra marknadsföringsåtgärder.

Dina rättigheter:

Du har alltidrätt att begära åtkomst till dina personuppgifter och att vi rättar dina personuppgifter om de är felaktiga.

Du kan också ha rätt att begära att vibegränsar behandlingen av dina personuppgifter samt att vi raderar personuppgifter om dig.

Eftersom den rättsliga grunden för denna databehandling är legitimt intresse, har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter.

När vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke, har du när som helst rätt att återkalla samtycket .

Du kan när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om du inte vill ta emot direktmarknadsföring från oss.

Information om vad dessa rättigheter innebär i praktiken och hur du kan utöva dina rättigheter hittas i avsnitt 9 i detta integritetsmeddelande.

Lagringsperiod:

För dig som vår användare: personuppgifterna lagras och används under hela avtalstiden och upp till två år efter avtalsförhållandets utgång såvida du inte har dessförinnan invänt mot vår direktmarknadsföring.

För de som ännu inte är vår användare:

Vi lagrar dina personuppgifter för ändamål som avser direktmarknadsföring i två år från erhållande av dina kontaktuppgifter såvida du inte dessförinnan återkallat ditt samtycke för direktmarknadsföring.

Vi upphör omedelbart med direktmarknadsföring när du återkallar ditt samtycke.

Om du väljer att bli en användare äger informationen som framgår under rubriken ”För dig som vår användare” tillämpning.

Kundnöjdhetsenkäter, kundrecensioner och affärsutveckling

Vad vi gör:

Vi använder dina personuppgifter, såsom data som härrör från statistiska sammanställningar, marknadssegmenteringar och kundnöjdhetsenkäter i syfte att utföra marknads- och kundanalyser. Resultatet av våra analyser används för att förbättra, byta ut och utveckla nya produkter och tjänster, processer eller arbetsmetoder med målet att utveckla vår verksamhet och regelbundet förbättra hur vi uppfyller våra användares förväntningar och behov. Vi kan exempelvis behandla dina personuppgifter för att erbjuda nya lösningar eller anpassa vår webbplats och/eller app enligt våra användares preferenser.

Vi pseudonymiserar alltid och anonymiserar, om möjligt, personuppgifterna vi behandlar i största möjliga utsträckning i syfte att uppnå ändamålet med behandlingen.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Köpmönster såsom information om hur du använder våra tjänster och dina köpvanor (exempelvis under vilken månad/dag under veckan du vanligtvis använder våra tjänster).

Beställnings- och betaluppgifter såsom beställningshistorik och betaluppgifter.

Användningsdata såsom cookie-information och beteende på webbplatsen som surfvanor och besökshistorik (exempelvis vilka sidor du besökt på vår webbplats och hur länge besöket varat).

Ytterligare information du tillhandahåller till oss inom ramen för exempelvis kundenkäter.

 

Rättslig grund:

Legitimt intresse eftersom vi anser att vårt intresse av att utveckla vår verksamhet för att bättre uppfylla våra användare och webbplatsanvändares förväntningar och behov väger upp dina intressen eller fri- och rättigheter som kräver skydd av personuppgifter.

Dina rättigheter:

Du har alltid rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter samt att vi rättar dina personuppgifter om de är felaktiga.

Du kan också ha rätt att begära att vibegränsar behandlingen av dina personuppgifter samt att vi raderar personuppgifter som avser dig.

Eftersom den rättsliga grunden för denna databehandling är legitimt intresse, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Information om vad dessa rättigheter innebär i praktiken och hur du kan utöva dina rättigheter hittas i avsnitt 9 i detta integritetsmeddelande.

Lagringsperiod:

Personuppgifter lagras och används under hela avtalstiden och upp till 12 månader efter avtalsförhållandets utgång.

 

Administration i samband med förvärv och fusioner, omstrukturering, och så vidar

Vad vi gör:

Om Arlo Europe omstrukturerasexempelvis  styckas upp i flera olika verksamheter, eller när en tredje part förvärvar Arlo Europe eller vår kunddatabas, avslöjar Arlo Europe dina- och andra kunders personuppgifter för det förvärvande bolaget. Bolaget fortsätter att använda dina personuppgifter för samma ändamål som de som framgår av detta integritetsmeddelande, såvida du inte får något annat besked i samband med överföringen.

Kategorier av personuppgifter:

Samtliga kategorier av personuppgifter som förtecknats i detta Integritetsmeddelande.

Rättslig grund:

Legitimt intresse eftersom vi anser att vårt intresse av att möjliggöra ett förvärv eller en omstruktureringsprocess väger upp dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter som kräver skydd av personuppgifter förutsatt att det förvärvande bolaget bedriver en liknande verksamhet som Arlo Europe.

Dina rättigheter:

Du har alltid rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter och att vi rättar dina personuppgifter om de är felaktiga.

Du kan också ha rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och att vi raderar personuppgifter som avser dig.

Eftersom den rättsliga grunden för denna databehandling är legitimt intresse, har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter.

Information om vad dessa rättigheter innebär i praktiken och hur du kan utöva dina rättigheter hittas i avsnitt 9 i detta integritetsmeddelande.

Lagringsperiod:

Om Arlo Europe upphör att existera,exempelvis genom en fusion, likvidation eller ett konkursförfarande, eller om Arlo Europes kunddatabas överförs till ett förvärvande bolag, raderar vi personuppgifter så länge som lagring av sådana personuppgifter inte krävs enligt lag. Dina personuppgifter behandlas under sådana förhållanden enligt detta integritetsmeddelande.

Tillvaratagande av våra rättsliga intressen i händelse av en tvist

Vad vi gör:

I händelse av en tvist, exempelvis en betalningstvist, har vi rätt att använda dina uppgifter i syfte att fastställa, försvara eller verkställa det rättsliga anspråket.

 

Kategorier av personuppgifter:

Samtliga kategorier av personuppgifter som förtecknats i detta integritetsmeddelande.

 

Rättslig grund:

Legitimt intresse eftersom vi anser att vårt intresse i att försvara våra intressen i händelse av en tvist väger upp dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter som kräver skydd av personuppgifter.

Dina rättigheter:

Du har alltid rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter och att vi rättar dina personuppgifter om de är felaktiga.

Du kan också ha rätt att begära att vi begränsar behandlingen av personuppgifter och att vi raderar personuppgifter som avser dig.

Eftersom den rättsliga grundvalen för denna databehandling är legitimt intresse, har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter.

Information om vad dessa rättigheter innebär i praktiken och hur du kan utöva dina rättigheter hittas i avsnitt 9 i detta integritetsmeddelande.

Lagringsperiod:

Personuppgifter lagras så länge som det behövs för att fastställa, försvara eller verkställa ett rättsligt anspråk, exempelvis i händelse av en tvist om betalning, dock högst i tre år.

Efterlevnad av rättsliga förpliktelser, däribland delning av personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter

Vad vi gör:

Vi får behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lag,exempelvislagstiftning inom ramen för bokföring, revision och skattefrågor.

I vissa jurisdiktioner utgör delning av personuppgifter med brottsbekämpande- eller andra myndigheter inte en rättslig förpliktelse. Vi får dela personuppgifter till och med i frånvaro av en rättslig förpliktelse om vi bedömer att det är viktigt i syfte att förebygga eller utreda brott.

 

Kategorier av personuppgifter:

Samtliga kategorier av personuppgifter har förtecknats i avsnitt 3 ovan.

 

Rättslig grund:

Efterlevnad av en rättslig förpliktelse.

eller

Legitimt intresse när delning inte utgör en rättslig förpliktelse eftersom vi anser att vårt intresse av att tillhandahålla proportionerligt biträde till behöriga myndigheter väger upp dina intressen, eller grundläggande fri- och rättigheter som kräver skydd av personuppgifter.

Dina rättigheter:

Du har alltid rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter och att vi rättar dina personuppgifter om de är felaktiga.

Du kan också ha rätt att begära att vibegränsar behandlingen av dina personuppgifter och att vi raderar personuppgifter som avser dig.

När den rättsliga grunden för denna databehandling är legitimt intresse, har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter.

Information om vad dessa rättigheter innebär i praktiken och hur du kan utöva dina rättigheter hittas i avsnitt 9 av detta integritetsmeddelande.

 

Lagringsperiod:

Personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla tillämplig rättslig förpliktelse, exempelvis sju år när det gäller våra skyldigheter enligt bokföringslag.

4. VARIFRÅN SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER

4.1 Användare:Vi mottar personuppgifter vi behandlar från dig. Vi samlar inte in personuppgifter från andra källor.  Om vi samlar in uppgifter från andra källor meddelar vi dig om sådan insamling separat. 
4.2 Webbplatsbesökare:Vi mottar personuppgifter vi behandlar från dig. Vi samlar inte in personuppgifter från andra källor.
4.3 Du behöver förse oss på Arlo Europe med vissa personuppgifter för att ingå ett avtal med oss, och för att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig. Om du underlåter att förse oss med nödvändiga personuppgifter är det omöjligt för oss att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig, och således ingå ett avtal med dig. 

5. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE, DÄRIBLAND PROFILERING

5.1 Vi använder oss inte av automatiserat individuellt beslutsfattande.

5.2 Vi använder oss dock av profilering för dataanalys och marknadsresearch vilket innebär att vi genomför en automatiserad form av behandling av dina personuppgifter för utvärdering av personliga aspekter eller för att göra förutsägelser om dig. Vi strävar i synnerhet efter att dela in våra kunder och berörda parter i olika mål- och användargrupper inom ramen för marknadsresearch (användarsegmentering), för inblick i olika målgrupper och deras respektive användarvanor och intressen, demografi och marknadsföring av dessa upptäckter inom ramen för reklamtjänster som tillhandahålls till tredje parter.  Vi använder också personuppgifter för att förvalta kundrelationer, för att till exempel hantera kundserviceärenden, prisjusteringar och kundnöjdhetsenkäter.

5.3 Syftet med vår profilering och de typer av personuppgifter som behandlas för varje profilering redogörs ingående i avsnitt tre ovan enligt ändamålet med att tillhandahålla individuellt riktad direkt marknadsföring. Ingen av de ovan nämnda behandlingsåtgärderna innebär att väsentliga- eller rättsliga beslut fattas om dig på en i helhet automatiserad basis.

5.4 Du är välkommen att kontakta oss vid tvivel som avser profilering. Du hittar våra kontaktuppgifter under avsnitt 13 nedan. Om du inte vill att vi använder profilering i syfte att tillhandahålla individuellt riktad direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att kontakta oss. Efter att vi tagit del av din invändning upphör vi att använda dina personuppgifter för sådant ändamål.

6. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

6.1 Vi lagrar enbart dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som informationen samlats in för och som framgår av detta integritetsmeddelande. När vi inte längre behöver dina personuppgifter avlägsnar vi de från våra system och databaser, inklusive eventuella säkerhetskopior. Mer specifika lagringsperioder framgår av tabellerna ovan i avsnitt 3, under rubriken ”Lagringsperiod”. 

7. MED VILKA DELAR VI DINA PEROSNUPPGIFTER

7.1 Vi får dela dina personuppgifter med tillförlitliga externa parter, såsom till andra bolag inom koncernen, IT-leverantörer och bolag med vilka vi samarbetar för att tillhandahålla våra tjänster. Vi kan också behöva avslöja personuppgifter på begäran av statliga myndigheter eller till andra parter inom ramen för domstolsförfaranden, fusioner och förvärv eller liknande. I tabellerna nedan hittar du information om vilka externa parter vi får avslöja personuppgifter till och vilka kategorier av personuppgifter som i sådant fall avslöjas. 
 

Vi får dela dina uppgifter med:

Kategorier av personuppgifter som delas:

Bolag som omfattas av Verisure Group

Samtliga kategorier av personuppgifter.

Arlo Inc. som tillhandahåller plattformen för Arlo Services

Videomaterial, uppgifter som avser Arlo-konto, köphistorik och andra personuppgifter som tillhandahålls via plattformen

Outsourcad kundsupport

Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, och postadress, uppgifter som avser köphistorik

Faktureringsleverantörer såsom faktureringssystem i syfte att sända samt hantera fakturor

Kontaktinformation såsom namn, e-postadress, telefonnummer, och postadress, personnummer, uppgifter som avser köphistorik

Programvaruleverantörer såsom molntjänstleverantörer, plattformleverantörer och dataanalytiker för att hantera vår webbplats, IT-system och lagra våra tekniska data

Enhetsdata såsom IP-adress, uppgifter som avser Arlo-konto, köphistorikdata

Försäljningssupportleverantörer såsom marknadsföringsplattformar och försäljningssystem

Data som härrör från användning av cookies, såsom enhetsidentifierare, lokaliseringsuppgifter, IP-adresser

Leverantörer av paketleveranstjänster

 

Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, och postadress, köphistorikdata

Myndighet eller motsvarande tredje part i samband med revision, domstolsförfaranden eller andra liknande ändamål. Detta är i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter och skydda våra rättsliga intressen i händelse av en tvist

Samtliga kategorier av personuppgifter.

Förvärvare eller annan efterträdare i händelse av fusioner, avhändningar, omstrukturering, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överföring av Verisures tillgångar

Samtliga kategorier av personuppgifter.

Vi säljer inte dina personuppgifter till någon annan part.

8. VAR BEHANDLAS DINA UPPGIFTER?

8.1 Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter i EU/EES. Vi kan, under vissa omständigheter, behöva överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES  (“Tredje land”). För det fall dina personuppgifter överförs till ett tredje land säkerställer vi att dina personuppgifter fortsätter vara föremål för en i huvudsak likvärdig skyddsnivå som i EU/EES.

8.2 Vi överför dina personuppgifter till mottagare i Storbritannien och Schweiz som omfattar av EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå. Detta innebär att EU-kommissionen har bedömt dataskyddsnivån i detta land i huvudsak är likvärdig med EU/EES och att det därför är möjligt att överföra personuppgifter till ett sådant land utan ytterligare skyddsåtgärder. När uppgiftsmottagaren behandlar personuppgifter i USA och omfattas av EU-USA:s ramverk för dataskydd, förlitar vi oss på EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå för sådana överföringar.  

8.3 När vi överför personuppgifter till ett Tredje land som inte omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå, eller när en uppgiftsmottagare inte omfattas av EU-USA:s ramverk för dataskydd, tillämpar vi en relevant överföringsmekanism, dvs. tillämpliga skyddsåtgärder, för att säkerställa att en i huvudsak likvärdig dataskyddsnivå säkerställs i Tredje land enligt vad som framgår i tabellen nedan. 

Land utanför EU/EES:

Lämpliga skyddsåtgärder:

USA

Standardavtalsklausuler.


8.4 Vänligen kontakta oss för ytterligare information om den rättsliga grunden för en specifik överföring eller om du vill ha en kopia av relevant överföringsmekanism eller uppgifter om de säkerhetsåtgärder som vidtagits inom ramen för överföringen. Kontaktuppgifter framgår i slutet av detta integritetsmeddelande (avsnitt 13).  

9. DINA RÄTTIGHETER

9.1 Vårt ansvar för dina rättigheter
9.1.1 I vår egenskap av personuppgiftsansvarig är vi ansvarig för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i efterlevnad med tillämplig lagstiftning och att du på ett effektivt sätt kan utöva dina rättigheter som registrerad. Du kan när som helst ta kontakt med oss om du vill utöva dina rättigheter. Du hittar kontaktuppgifter i slutet av detta integritetsmeddelande.

9.1.2 Vi är skyldiga att svara på dina förfrågningar om att utöva dina rättigheter inom en månad från mottagande av din begäran.  Om din begäran är komplex eller om vi har fått många förfrågningar har vi rätt att förlänga denna deadline med ytterligare två månader.  Om vi inte kan vidta den åtgärd du begärt inom en månad meddelar vi dig om vad förseningen beror på och om din rätt att anföra ett klagomål vid en tillsynsmyndighet och att begära rättslig prövning.

9.1.3 Du debiteras inte för någon information, kommunikation eller några åtgärder som vi vidtar. Om din begäran emellertid anses ogrundad eller överdriven kan vi ta ut en administrativ avgift för att ha tillhandahållit uppgifterna eller för att ha vidtagit begärd åtgärd eller helt och hållet vägra hantera din begäran.

9.2 Din rätt till åtkomst, rättelse, borttagande och begränsning
9.2.1 Du har rätt att begära:

a) Åtkomst till dina personuppgifter. Detta innebär att du har rätt att begära åtkomst till personuppgifter som vi innehar om dig. Du har vidare rätt att kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vi har rätt att ta ut en skälig administrationsavgift om du begär ytterligare kopior. Om du gör en begäran på elektronisk väg, exempelvis via e-post, förser vi dig med informationen i ett vanligt elektroniskt format.

b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, anonymisera, radera eller fullborda uppgifter som vi vet är felaktiga, bristfälliga eller vilseledande. Du har också rätt att fullborda eventuella ofullständiga personuppgifter om något relevant saknas.

c) Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter när det saknas tvingande skäl för oss att fortsätta behandla uppgifterna. Tvingande skäl för användning för fortsatt behandling kan vara: 
 i.  behandlingen är nödvändig för rätten till yttrandefrihet och information,

  ii. behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse,

 iii. behandlingen är nödvändig av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet,

  iv. behandlingen är nödvändig för arkiveringsändamål i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål eller

 v. behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Dina personuppgifter raderas om inga av ovan nämnda omständigheter anses tillämpliga och när

 i.  personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilket vi samlat in dem,

 ii.i behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke, 

 iii. du invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter vilket grundar sig på en bedömning om legitimt intresse, och vi saknar tvingande skäl som är överordnade dina intressen eller rättigheter och friheter, 

 iv.  vi har behandlat personuppgifter på ett lagstridigt sätt eller

 v.  vi har en rättslig förpliktelse att radera personuppgifterna.

b)  Rätt att begränsa behandling. Detta innebär att vi tillfälligt får begränsa behandlingen av dina uppgifter.  Du har rätt att begära begränsning när:

 i.  du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt vad som framgår av stycke 9.2.1 b), under tiden vi avgör huruvida personuppgifterna är korrekta eller inte,

ii.  behandlingen är lagstridig och du inte vill att uppgifterna raderas,

 iii. vi, i egenskap av personuppgiftsansvarig, inte längre behöver behandla personuppgifterna för våra behandlingsändamål men du behöver dem för att kunna fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk, eller

iv.  du har invänt mot behandling enligt vad som framgår av stycke 9.3 medan du väntar på vår bedömning om huruvida våra legitima intressen är överordnande dina.

9.2.2 Vi vidtar samtliga rimliga åtgärder som är möjligt för att meddela alla som har erhållit personuppgifter enligt vad som framgår av stycke 7 ovan om vi har rättat, raderat eller begränsat tillgång till dina personuppgifter efter din begäran därom. På din begäran tillhandahåller vi dig med mer information vilka som mottagit dina personuppgifter. 

9.3 Din rätt att invända mot behandling 
9.3.1 Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när vår behandling grundar sig på legitimt intresse eller utförande av en arbetsuppgift av allmänt intresse (se avsnitt 3 ovan). Om du invänder mot sådan behandling fortsätter vi enbart att behandla dina uppgifter om vi har tvingande skäl för det som är överordnade dina intressen eller fri- och rättigheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

9.3.2 Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter för ändamål som rör direktmarknadsföring har du alltid rätt att avprenumerera längst ned i något sådant mejl eller att ändra ditt samtycke i Arlo-appen eller på ditt konto online. Vi slutar använda dina personuppgifter för detta ändamål när du har avböjt att få marknadsföringsmaterial. 

9.4 Din rätt att återkalla samtycke 
Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke som rättslig grund har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst göra det genom att ta kontakt med oss. Våra kontaktuppgifter hittas i slutet av detta integritetsmeddelande. 

9.5 Din rätt till dataportabilitet
9.5.1 Du har rätt till dataportabilitet när vi behandlar dina personuppgifter på automatiserad väg och när den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal. 
9.5.2 Rätt till dataportabilitet innebär att du har rätt att erhålla personuppgifterna vi behandlar om dig i ett maskinläsbart format som gör det möjligt för dig att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du kan också begära att vi överför personuppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig. 

9.6 Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet
Du har rätt att anföra klagomål hos dataskyddsmyndigheten i den medlemsstat där du är hemmahörande när du känner dig missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. 

10. VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi har åtagit oss att säkerställa att du alltid känner dig bekväm när du förser oss med dina personuppgifter. Vi har därför vidtagit såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder, däribland begränsningar och regelbundna interna kontroller, i syfte att på bästa sätt skydda dina personuppgifter mot exempelvis obehörig åtkomst, ändring eller förlust. För det fall en dataöverträdelse som i väsentlig omfattning påverkar dig eller dina personuppgifter,exempelvis genom att medföra risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kontaktar vi dig för att förklara vad som hänt och för att ge dig råd om hur du kan lindra eventuella skadliga konsekvenser av sådan dataöverträdelse som är relevanta för dig. 

11. COOKIES

We-cookies och liknande teknologier ("cookies") på vår webbplats och app i syfte att bland annat förbättra din upplevelse med oss och för att förenkla och anpassa vår webbplats till dina behov och preferenser. Vänligen se vår cookiepolicy om du skulle vilja veta mer om vår användning av cookies here

12. ÄNDRINGAR I DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

12.1 Detta integritetsmeddelande har uppdaterats februari 2023.
12.2 Vi har rätt att när som helst ändra integritetsmeddelandet. Den senaste versionen av meddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vänligen se versionshistoriken som avser detta Integritetsmeddelande nedan 

Datum

 Beskrivning av ändring

15 december 2023

 Allmän årlig uppdatering.

12.3 När genomför ändringar som inte är rent språkliga eller redaktionella meddelas du om ändringarna inom en skälig tid innan de träder i kraft. Om du inte samtycker till ändringarna har du rätt att invända mot behandlingen innan ändringarna träder i kraft.

13. SÅ KONTAKTAR DU OSS

Vårt dataskyddsombud är primär kontaktperson för samtliga frågor som rör vårt integritetsmeddelande. Personuppgiftsansvarig eller lokal kontaktperson kan kontaktas via e-post på dpo@verisure.com.

Om du har några synpunkter eller frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

Verisure Arlo Europe DAC, Arlo Europe, organisationsnummer 658538

Postadress: Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Irland, T22 AP97

Besöksadress: Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Irland, T22 AP97

E-postadress: dpo@verisure.com

Webbplats: www.arlo.com