Vägledning för kunder om installation och användning av kameran

Uppdaterad i November 2021.

Vägledningen innehåller viktig information om juridiska skyldigheter som du har som operatör för kamerasystem. Vägledningen är inte avsedd att ge en omfattande förklaring av tillämpliga integritetslagar och utgör inte heller juridisk rådgivning. Om du har några frågor eller funderingar om detta ska du söka juridisk rådgivning och kontrollera de råd som publiceras av den lokala tillsynsmyndigheten för dataskydd. Du kanske också vill läsa riktlinjerna som utarbetats av Europeiska dataskyddsstyrelsen om behandling av personuppgifter via videoenheter.

ARLO-KAMERASYSTEM

Vi har skapat den här vägledningen för att hjälpa dig att förstå hur du ska använda ditt Arlo-kamerasystem i enlighet med dataskyddslagarna. I vägledningen avser ”du” dig (vår kund) och ”vi” och ”oss” avser Arlo.

DATASKYDDSLAGAR

Dataskyddslagar, som den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), reglerar insamling, användning och behandling av personuppgifter. Lagarna är utformade för att skydda enskilda personers rätt till integritet. De fastställer juridiska skyldigheter vid användning av kameror, inklusive placering, meddelanden (skyltar) som krävs i det övervakade utrymmet och hur data kan användas och delas. Om du använder systemet i ditt privata hushåll kanske dataskyddslagarna inte gäller dig, vilket vi beskriver nedan.

INSTALLATION OCH PLACERING AV KAMERORNA

Kamerornas placering och riktning är mycket viktiga ur ett dataskyddsperspektiv. Det beror på att kameror kan ta bilder och spela in videor som människor kanske inte förväntar sig ska registreras. När du monterar upp kamerorna ska du placera dem omsorgsfullt, och du ska titta på hur kamerainställningarna kan användas för att undvika vissa synfält. Som operatör för systemet har du den slutgiltiga kontrollen över och tillgången till området som övervakas av kamerorna (och därmed vem som kan övervakas och spelas in). Du måste känna dig bekväm med detta ansvar.

Här följer några enkla principer att tänka på för att säkerställa att kamerorna du installerar placeras lagligt:

i. Placera endast kameror på platser där du tror att det finns säkerhetsrisker (t.ex. potentiellt utsatta ingångar, utgångar eller fönster).

ii. Begränsa kamerans synfält till områden inom dina egendomsgränser och undvik att övervaka angränsande egendomar. Vissa kamerainställningar kan hjälpa dig att uppnå detta eftersom du kan zooma in och fokusera på platser i synfältet.

iii. Placera inte kameror på platser där människor inte rimligen förväntar sig att bilder ska tas eller videor ska spelas in.

iv. Undvik att placera kameror på platser som kan vara känsliga på grund av utrymmets karaktär och de personliga aktiviteterna som äger rum där, t.ex. i eller nära sovrum, toaletter, span, omklädningsrum eller andra känsliga utrymmen som människor förväntar sig ska vara privata.

v. Placera inte kameror på platser som ger en överblick över offentliga rekreationsområden, till exempel offentliga parker, offentliga parkbänkar eller uteserveringar.

vi. Var särskilt noga när du placerar kameror i områden där det finns barn eller utsatta vuxna, eftersom de har ytterligare skydd enligt integritetslagarna.

vii. Om det finns ett antal personer som bor eller vistas på platsen (t.ex. ett utrymme eller en byggnad som delas gemensamt) ansvarar du för att få tillstånd att installera systemet från andra som äger, bor i eller vistas i lokalerna.

LJUD

Arlo-kameror har en inbyggd mikrofon som kan spela in ljud på flera meters avstånd. Var noga med att inte bryta mot relevanta lokala lagar om ljudinspelning. Vissa kamerainställningar kan hjälpa till att minska ljudavkänningskänsligheten, inaktivera ljudavkänningen eller inaktivera mikrofonen.

KAMEROR MED VIDEODÖRRKLOCKA

När du konfigurerar (om) eller installerar en kamera med videodörrklocka själv bör du alltid försöka minimera täckningen av allmänna områden (t.ex. gatan), gemensamma utrymmen (t.ex. delad egendom/lobby) och andra personers egendom (grannens trädgård, ingång eller hus) genom att göra följande:

i. Vinkla kamerans synfält med det vinklade fästet som ingår och medföljer i förpackningen till videodörrklockan.

ii. Justera följande kamerainställningar (med Arlos app och webbplats) för att
• Beskära synfältet
• Justera synfältet för dörrklockans kamera i videoinställningarna
• Justera kamerans inställningar för rörelseavkänning för att undvika att spela in video när rörelse upptäcks i sådana områden
• Skapa aktivitetszoner för att fokusera rörelseavkänning på specifika platser inom din egendom (abonnemang krävs för molnaktivitetszoner).

OM DU ÄR EN HUSHÅLLSANVÄNDARE

Om du endast installerar och använder Arlo-kameror i ditt privata hushåll är det osannolikt att GDPR gäller dig. Det beror på att GDPR inte omfattar data som samlas in och används enbart i hemmiljön. Det är allmänt känt som ”hushållsundantaget”. I det här fallet har du inte någon juridisk skyldighet att uppfylla det ansvar som anges i den här vägledningen, men du ska fortfarande använda kamerorna på ett ansvarsfullt sätt för att skydda andras integritet. Observera att hushållsundantaget är begränsat. GDPR-reglerna kan gälla om du • övervakar aktivitet hos arbetare eller hushållspersonal som arbetar i ditt hushåll:
• Tar bilder eller spelar in videor utanför din egendom
• Delar bilder eller videor på sociala medier eller i andra offentliga medier.

MEDDELANDE/SKYLTAR

Du måste placera ut varningsmeddelanden/skyltar på platsen för att hjälpa människor att förstå att området övervakas. Meddelanden/skyltar ska placeras så att de är synliga för människor innan de kommer in i det övervakade området. De bör innehålla grundläggande information som förklarar att ett övervakningssystem finns på plats, att du är operatör för systemet och i vilket syfte du använder data som samlas in (t.ex. för säkerheten på platsen). Om du använder systemet inom ramen för hushållsundantaget (enligt ovan) är det ändå lämpligt att du låter medlemmar i hushållet och besökare veta att du har kameror i drift i ditt hem. En fönsterdekal som du kan använda för att göra besökare uppmärksamma på kameran finns i alla Arlo-förpackningar. Om du inte har fått någon dekal kan du kontakta kundtjänst för att få hjälp. Den kan vara en mall för meddelandet/skylten som du kanske vill använda för dessa ändamål.

VISA BILDER FRÅN KAMERASYSTEMET

Arlo-kameror har styrning med fjärråtkomst som, beroende på kameratyp, gör att du kan fånga och lagra bild eller ljud på dina egna enheter (t.ex. via vår app). Det är viktigt att du använder dessa funktioner selektivt, när det finns ett faktiskt behov att ta del av innehållet, till exempel när du är orolig för att det har förekommit en säkerhetsincident på egendomen som du vill kontrollera eller undersöka. Du bör inte använda funktionerna för att till exempel kontinuerligt övervaka enskilda personer eller deras beteende på platsen.

HANTERA BILDER SOM TAGITS OCH VIDEOR SOM SPELATS IN MED KAMERASYSTEMET

Du måste vara noga med hur du använder och (om relevant) delar bilder och videor på andra personer som tagits och spelats in med Arlo-kamerorna. Du bör endast dela bilder och videor med andra om du känner dig trygg med att utlämnandet är nödvändigt och lämpligt och inte orsakar förlägenhet eller skada för någon som är med på materialet. Var särskilt försiktig med att dela bilder och videor i offentliga eller delvis offentliga miljöer, till exempel på internet eller sociala medier. Vi rekommenderar att du inte lägger upp bilder och videor på dessa plattformar såvida du inte har fått medgivande från var och en av personerna på bilderna eller videorna.

YTTERLIGARE SKYLDIGHETER OM DU ÄR FÖRETAGSANVÄNDARE ELLER OM DIN ANVÄNDNING LIGGER UTANFÖR HUSHÅLLSUNDANTAGET

Om du är företagsanvändare, eller om du använder systemet utanför hushållsundantaget, måste du uppfylla de juridiska skyldigheter som anges i GDPR och som gäller en personuppgiftsansvarig. I dessa fall är det viktigt att du bekantar dig med ditt juridiska ansvar enligt GDPR eftersom underlåtenhet att installera och använda systemet på rätt sätt kan orsaka betydande juridisk risk. Det kan hjälpa att läsa information som tillhandahålls av den lokala tillsynsmyndigheten för dataskydd om ansvaret som personuppgiftsansvarig.

Förutom att följa riktlinjerna som anges i denna vägledning finns det ytterligare åtgärder som du kan behöva vidta, bland annat:

Göra en riskbedömning av integriteten innan du installerar och använder systemet för att visa att du har fattat ett välgrundat beslut om varför du har installerat systemet och hur och varför det är nödvändigt och lämpligt att samla in och använda data från kamerorna. Ett särskilt problem uppstår om området omfattar sårbara personer eller personer som måste vistas i området (t.ex. anställda). Skriv ett integritetsmeddelande som kan ses av alla som kommer in i lokalerna som fullständigt förklarar vem du är, hur du tänker använda, lagra och dela alla data som samlas in av systemet och vilka deras juridiska rättigheter är enligt GDPR. Detta meddelande kan finnas online eller enkelt förvaras hos och överlämnas av receptionen. Detta krav är ett tillägg till de meddelanden/skyltar som nämns ovan. Om kamerasystemet påverkar personal som arbetar på platsen bör du förklara för dem direkt hur systemet fungerar. Du bör också vara extra noga med att se till att systemet fungerar i enlighet med gällande arbetslagstiftning och arbetspraxis.

Se till att du har lämpliga rutiner på plats för att begränsa åtkomsten till kamerorna för de som ska övervaka systemet så att de endast har åtkomst när det finns ett behov och endast delar data med andra under strikt kontroll. Om du lagrar bilder och videor ska du göra det på ett säkert och konfidentiellt sätt med tydliga lagringspolicyer för att ta bort eller radera dem på ett säkert sätt efter en lämplig tidsperiod. Du måste respektera de juridiska rättigheter som enskilda personer har att till exempel begära åtkomst till, radera eller begränsa användningen av deras uppgifter enligt GDPR. Du bör veta vilken din tillsynsmyndighet för dataskydd är och vara ansvarig för att kommunicera med dem om eventuella problem eller klagomål som kan uppstå i samband med användning av systemet, inklusive eventuella dataintrång. Se till att du regelbundet kontrollerar kamerasystemet för att säkerställa att det fungerar korrekt och att du använder det i enlighet med de principer som beskrivs ovan.